EN

to assert [asserted|asserted] {czasownik}

volume_up
Would it not therefore also be the Council's duty to assert this claim throughout the world on behalf of the European Union?
Czy nie jest zatem obowiązkiem Rady obrona tego twierdzenia na całym świecie w imieniu UE?
The Olympic Committee is turning a blind eye by asserting that sports and human rights are unrelated.
Komitet Olimpijski przymyka oczy twierdząc, że sport i prawa człowieka nie są ze sobą powiązane.
Now it is being asserted that the blame lies with speculators.
Teraz twierdzi się, że winni są spekulanci.
In this context, it is often wrongly asserted that we are dependent on our large neighbour.
W tym kontekście częstokroć błędnie utrzymuje się, że pozostajemy zależni od naszego wielkiego sąsiada.
The US asserts in front of the WTO that all Internet betting is forbidden there, but that is not true.
USA utrzymują przed WTO, że u nich obowiązuje zakaz zawierania jakichkolwiek zakładów w Internecie, ale to nie jest prawda.
I have repeatedly asserted here that the protection of public security is our common, self-evident aim.
Niejednokrotnie zapewniałem w tej Izbie, że ochrona bezpieczeństwa publicznego jest naszym wspólnym, oczywistym celem.
Member States shall ensure, through the convergence of their actions, that the Union is able to assert its interests and values on the international scene.
Państwa Członkowskie zapewniają, poprzez zbieżne działania, realizację interesów i wartości Unii na arenie międzynarodowej.
This is absolutely accepted as the Council has repeatedly asserted that the future of Serbia naturally lies in its future membership of the European Union.
Jest to w pełni zaakceptowane, gdyż Rada wielokrotnie zapewniała, że przyszłość Serbii leży w jej przyszłym członkostwie w Unii Europejskiej.

Przykłady użycia - "to assert" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSolis, if the Father wants to assert his rights here, there's nothing we can do.
Panie Solis, Jeśli ojciec chce zatrzymać swoje prawa, nie możemy nic zrobić.
EnglishIn ASSERT, improvement in signs and symptoms was observed as early as week 2.
W badaniu ASSERT poprawę kliniczną obserwowano już w 2. tygodniu leczenia.
EnglishI simply want to assert the Universal General Declaration of Human Rights.
Chciałabym po prostu zwrócić uwagę na Powszechną Deklarację Praw Człowieka.
EnglishWe will not support global military missions in order to assert our own interests.
Nie będziemy popierać globalnych misji wojskowych w celu zabezpieczenia własnych interesów.
EnglishSecondly, victims should have access to class actions in order to assert their rights.
Po drugie, ofiary powinny mieć możliwość zrzeszania się, aby upominać się o swoje prawa.
EnglishThe Treaty of Lisbon opens up a new dimension for citizens to assert their interests.
Traktat lizboński otwiera dla obywateli nowy wymiar, w którym mogą bronić swoich interesów.
EnglishWe act and we assert ourselves as a Union, or we fail to act and allow ourselves to be marginalised.
Działamy i występujemy jako Unia lub nie działamy i pozwalamy się zmarginalizować.
EnglishThis will significantly improve the opportunities for disadvantaged people to assert themselves.
To znacznie zwiększy szanse osób będących w niekorzystnym położeniu na dowartościowanie.
EnglishThere has never been a better time for Europe to assert its independence from the United States.
Nigdy nie było lepszego momentu, aby Unia domagała się niezależności od Stanów Zjednoczonych.
EnglishOnly when we face Russia together will we be able to assert our interests together.
Tylko wtedy, gdy razem wystąpimy w rozmowach z Rosją, będziemy w stanie wspólnie realizować nasze interesy.
EnglishWe have to assert ourselves and have our voices heard.
Musimy zaznaczyć swoją pozycję i wyraźnie artykułować, o co nam chodzi.
EnglishI think they can assert the input, strength and dynamics to create an ambitious, political commitment.
Myślę, że mogą oni zapewnić wkład, siłę i dynamikę umożliwiające ambitne zobowiązanie polityczne
English. - (DE) Today, an attempt is being made to assert economic interests by hook or by crook.
na piśmie. - (DE) Podejmowana jest dziś próba ochrony własnych interesów nie przebierając w środkach.
EnglishIt is about enabling our citizens to assert their rights.
Chodzi o umożliwienie naszym obywatelom dochodzenia ich praw.
EnglishAnd what happens when the teacher tries to assert order?
A co dzieje się, gdy nauczyciel próbuje zaprowadzić porządek?
EnglishFurthermore, I call for easier access to legal aid, in order to allow victims to assert their rights.
Ponadto wzywam do ułatwienia dostępu do pomocy prawnej, aby umożliwić ofiarom egzekwowanie swych praw.
EnglishLet us in conclusion together assert once again: the PPP is therefore not ultimately washed up.
Podsumowując, zapewnijmy ponownie razem: partnerstwo publiczno-prywatne nie jest zatem ostatecznie zakończone.
EnglishIn the past, presidencies have too often tried to assert their national priorities over European agencies.
W przeszłości prezydencje zbyt często usiłowały stawiać swoje priorytety narodowe nad europejskimi.
EnglishWe must strengthen the individual's employability and ability to assert him- or herself in the labour market.
Musimy wzmocnić zdolność do zatrudnienia jednostek i zagwarantować obywatelom dostęp do rynku pracy.
EnglishOn the other hand, however, the political intention to assert a European identity contains positive elements.
Z drugiej strony, zamiar polityczny, aby potwierdzić tożsamość europejską, zawiera aspekty pozytywne.

Synonimy (angielski) dla "assertion":

assertion
assertiveness
assertive