EN

assent {rzeczownik}

volume_up

Przykłady użycia - "assent" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishMr President, I just want to touch on two issues as far as assent is concerned.
Panie przewodniczący! Chcę tylko poruszyć dwa zagadnienia dotyczące zgody.
EnglishThis requires the assent of the European Parliament rather than simple consultation.
3. Wymaga to zgody Parlamentu Europejskiego, a nie zwykłej konsultacji.
EnglishI want to thank the Commission for their cooperation, and ask Members to vote for assent.
Chciałbym podziękować Komisji za współpracę i poprosić posłów o zgodę na przyjęcie umowy.
English. - (PT) The European Parliament 'gives its assent to the conclusion of the agreement' ...
na piśmie. - (PT) Parlament Europejski "wyraża swoją zgodę na zawarcie układu” (...)
EnglishBy giving our assent, the European Parliament today put an end to the long-lasting 'banana war'.
Dzięki naszej zgodzie Parlament Europejski kończy dziś trwającą od dawna "wojnę bananową”.
EnglishThe effectiveness of Metalyse has been studied in a large trial (ASSENT II) in about 17,000 patients.
Podczas zawału mięśnia sercowego zakrzepy powstają w tętnicach wieńcowych.
EnglishDespite these concerns, we should welcome the assent of the INTA Committee for these EPAs.
Niezależnie od tych obaw, powinna nas cieszyć zgoda Komisji Handlu Międzynarodowego na umowy EPA.
EnglishI would just like to thank my colleagues and to recommend a positive vote in the assent procedure.
Chciałabym podziękować moim kolegom i zarekomendować głosowanie na tak w procedurze zgody.
EnglishIn short, they are the future and I hope, on that basis, Members will give their assent.
Krótko mówiąc, są one znakiem przyszłości i mam nadzieję, że posłowie z tego względu wyrażą na nie zgodę.
EnglishWhy is the application of the assent procedure so important to us?
Dlaczego zastosowanie procedury zgody jest dla nas tak ważne?
EnglishConsequently, now is not the time for this Parliament to assent to an upgrading of relations.
W związku z tym dziś nie jest dobry czas na udzielanie przez Parlament zgody na zacieśnienie stosunków.
EnglishWhat do we do if Moscow and Beijing do not grant their assent?
Co zrobimy, jeśli Moskwa i Pekin nie udzielą zgody?
EnglishI do hope, however, that the Council will give its assent to the European Commission proposals by the end of the year.
Mam jednak nadzieję, że do końca roku Rada wyrazi swoją zgodę na wnioski Komisji Europejskiej.
EnglishYou will be asked for your assent on the full EPA in the Caribbean and the interim EPA with Côte d'Ivoire.
Będą państwo proszeni o zgodę na pełną umowę EPA z Karaibami i wstępną umowę EPA z Wybrzeżem Kości Słoniowej.
EnglishThanks to this frank and direct debate Parliament is now in a position to give its assent to the Commission proposal.
Dzięki tej szczerej i bezpośredniej debacie Parlament może teraz wyrazić zgodę na wniosek Komisji.
EnglishWhat we are looking at is giving assent to the Council.
EnglishThis is necessary as a result of the vote to give assent to the agreement on trade in bananas agreed at the WTO.
To krok konieczny, by w wyniku głosowania wyrazić zgodę na przyjęte w ramach WTO porozumienie w sprawie handlu bananami.
EnglishThe Council has formally asked us for our assent.
EnglishOn Monday evening we had a very important debate on whether or not we can give assent on CARIFORUM.
W poniedziałek wieczorem uczestniczyliśmy w bardzo ważnej debacie dotyczącej tego czy możemy wyrazić zgodę na umowę z państwami CARIFORUM.
EnglishThe assent procedure for Cariforum States and Côte d'Ivoire is crucial to realising the potential of these reforms.
Procedura zgody dotycząca państw CARIFORUM i Wybrzeża Kości Słoniowej jest konieczna do zrealizowania potencjału tych reform.

Synonimy (angielski) dla "assent":

assent