"assay" po polsku

EN

"assay" - polskie tłumaczenie

PL
EN

assay {rzeczownik}

volume_up
This assay measures antibodies against a single neutralizing epitope for each individual HPV type.
Próba ta mierzy poziom przeciwciał w stosunku do pojedynczego epitopu neutralizującego dla każdego poszczególnego typu HPV.

Przykłady użycia - "assay" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishGene amplification should be performed using an accurate and validated assay.
Amplifikację genu należy oznaczać za pomocą odpowiednio walidowanych testów.
EnglishAssay the [ 90Y]-radiolabelled Zevalin solution for its specific radioactivity
Określić radioaktywność właściwą roztworu produktu Zevalin znakowanego radioizotopem [ 90Y ].
EnglishThe potency (IU) is determined using the European Pharmacopoeial chromogenic assay.
Moc (j. m.) jest oznaczana chromogeniczna technika barwienia zgodna z Farmakopea Europejska.
English* International units per ml of rabbit serum determined by haemolysis inhibition assay
* Jednostki międzynarodowe w 1 ml surowicy królika, oznaczone w teście hamowania hemolizy
EnglishThe Monogram Trofile assay was used in the clinical studies of CELSENTRI.
W badaniach klinicznych CELSENTRI wykorzystywano test Monogram Trofile.
EnglishOne of these intermediates was also positive in the mouse lymphoma assay.
Jeden z nich miał również działanie mutagenne w teście z zastosowaniem komórek chłoniaka mysiego.
EnglishHBV-DNA was measured by the COBAS AMPLICOR™ HBV MONITOR Assay (limit of detection 200 copies/ ml).
DNA HBV oznaczano przy użyciu testu COBAS AMPLICOR HBV MONITOR (granica wykrywalności:
EnglishSeveral assay methodologies have been used to measure the whole blood concentrations of sirolimus.
Do oznaczania stężeń syrolimusa we krwi pełnej zastosowano kilka metod.
EnglishSeveral assay methodologies have been used to measure the whole blood concentrations of sirolimus.
Do oznaczania stężeń syrolimusa w krwi pełnej zastosowano kilka metod.
EnglishRibavirin was active in the Balb/3T3 in vitro Transformation Assay.
Rybawiryna była aktywna w Teście Transformacji Balb/ 3T3, przeprowadzanym w warunkach in vitro.
EnglishSorafenib was not genotoxic in the Ames test or in the in vivo mouse micronucleus assay.
Sorafenib nie cechował się genotoksycznością w teście Amesa ani mikrojądrowym teście in vivo u myszy.
EnglishHowever, it did not induce mutagenicity in the Ames test or the CHO/ HGPRT gene mutation assay.
Jednakże nie wykazywał działania mutagennego w teście Amesa ani w badaniu mutacji genowej CHO/ HGPRT.
EnglishThe Monogram Trofile assay was used in the clinical studies of CELSENTRI (see sections 4.4 and 5.1).
W badaniach klinicznych CELSENTRI wykorzystywano test Monogram Trofile (patrz punkt 4. 4 i 5. 1).
EnglishThe protein C plasma activity was measured by chromogenic assay.
Aktywność białka C w osoczu oznaczano metodą chromogenną.
EnglishIf we were to assay her perceptual abilities, they would be crude.
Jej umiejętności postrzegania wydawały się prymitywne.
EnglishCefuroxime does not interfere in the alkaline picrate assay for creatinine (see section 4.5).
Cefuroksym nie wpływa na wyniki oznaczania stężenia kreatyniny z użyciem alkalicznego pikrynianu (patrz 4. 5).
EnglishAlternative assay techniques are not sufficiently sensitive.
Alternatywne metody oznaczania nie są dostatecznie czułe.
EnglishThe analysis of plasma samples was conducted in a central laboratory using a one-stage clotting assay.
Analizę próbek osocza przeprowadzano w laboratorium centralnym stosując jednoetapowy test krzepnięcia.
EnglishThe potency (IU) is determined using the European Pharmacopoeia one-stage clotting assay.
Aktywność (w j. m.) jest określona na podstawie jednostopniowego testu krzepnięcia, zgodnego z Farmakopeą Europejską.
EnglishThe detection of antibody formation is dependent on the sensitivity and specificity of the assay.
Wykrycie powstawania przeciwciał jest uzależnione od czułości i specyficzności wykorzystanej metody badawczej.

Synonimy (angielski) dla "assay":

assay