EN

aspiration {rzeczownik}

volume_up
On this condition, perhaps the aspiration of 3% of GDP to be devoted to R&D will become a reality?
Jeżeli uda nam się spełnić ten warunek, być może nasze dążenie do przeznaczania 3 % PKB na B+R stanie się rzeczywistością?
The Ukrainian aspirations to EU and NATO membership are also well documented.
Ukraińskie dążenie do członkostwa w UE i NATO jest również doskonale udokumentowane.
What is happening in Syria is a popular aspiration for democracy and the rule of law - it is not some foreign plot.
Wydarzenia w Syrii to dążenie społeczeństwa do demokracji i rządów prawa, a nie jakiś zagraniczny spisek.
aspiration (też: pretension)
Our aspiration, however, was to go further and make it easier to achieve the desired aim.
Naszą aspiracją było jednak pójście dalej i ułatwienie osiągnięcia pożądanego celu.
Patients with a history of dysphagia and aspiration should be treated with extreme caution.
Pacjenci z dysfagią i aspiracją w wywiadzie powinni być traktowani z największą ostrożnością.
Mr President, quality food is not an aspiration in Europe: it must continue as a reality.
Żywność dobrej jakości nie jest w Europie aspiracją: musi być ona wciąż rzeczywistością.
aspiration
aspiration

Przykłady użycia - "aspiration" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt corresponds to the profound aspiration of peoples for fairness in our economy.
Jest to zgodne z głębokim dążeniem obywateli do osiągnięcia uczciwości w gospodarce.
EnglishI trust that at this time we cannot and must not abandon this aspiration.
Uważam, iż w tym momencie nie możemy i nie powinniśmy porzucać tych aspiracji.
EnglishWe would very much like to see this aspiration being reflected in your decisions.
Chcielibyśmy bardzo, aby dążenia te znalazły odzwierciedlenie w państwa decyzjach. _____
EnglishWhen there is a risk of aspiration, induction of emesis is not recommended.
Jeśli istnieje ryzyko zachłyśnięcia, nie jest wskazane wywołanie wymiotów.
EnglishOur aspiration, however, was to go further and make it easier to achieve the desired aim.
Naszą aspiracją było jednak pójście dalej i ułatwienie osiągnięcia pożądanego celu.
English(ES) Mr President, Commissioner, I share this House's aspiration.
(ES) Panie Przewodniczący, Pani Komisarz! Popieram aspiracje tego Parlamentu.
EnglishBut today, with globalization, with outsourcing, English has become a language of aspiration.
Lecz dziś w dobie globalizacji i outsourcingu, angielski stał się językiem aspiracji.
EnglishPatients with a history of dysphagia and aspiration should be treated with extreme caution.
Pacjenci z dysfagią i aspiracją w wywiadzie powinni być traktowani z największą ostrożnością.
EnglishMoreover, the level of aspiration must be that we implement the decisions that have already been taken.
Ponadto poziom aspiracji musi obejmować wdrażanie decyzji, które zostały już podjęte.
EnglishEmigration, we know historically, more often is the product of rising wealth and rising aspiration.
Z historii wiemy, że coraz częściej emigracja jest skutkiem rosnącego dobrobytu i aspiracji.
EnglishThis is an aspiration that the European Union supports, but it must be translated into concrete agreements.
Unia Europejska popiera te aspiracje, niemniej należy je przełożyć na konkretne umowy.
EnglishThis agreement is the first step on the road to that aspiration.
Umowa ta to pierwszy krok na drodze do realizacji tego dążenia.
EnglishMr President, quality food is not an aspiration in Europe: it must continue as a reality.
Panie przewodniczący! Żywność dobrej jakości nie jest w Europie aspiracją: musi być ona wciąż rzeczywistością.
EnglishI hope the money is now guaranteed, not just an aspiration.
Mam nadzieję, że kwoty, o których tutaj mowa, zostały już zagwarantowane i nie są jedynie wyrazem aspiracji.
EnglishThe 48-hour working week is a very old aspiration.
48-godzinny tydzień pracy to coś, do czego dąży się od dawna.
EnglishIn the present situation, however, prospects of achieving this noble aspiration would appear to be remote.
Jednakże w obecnej sytuacji perspektywa zaspokojenia tych szlachetnych aspiracji wydaje się być odległa.
EnglishHowever, this aspiration and potential are restricted by financial, bureaucratic and other kinds of obstacles.
Ta aspiracja i potencjał są ograniczone przez przeszkody finansowe, biurokratyczne i innego rodzaju.
EnglishIf the poverty of aspiration implicit in a minimalist treaty is reflected in your poverty of enthusiasm?
Jeśli ubóstwo rzekomych aspiracji w minimalistycznym traktacie jest odzwierciedlona w ubóstwie państwa entuzjazmu?
EnglishIn ART, aspiration of all follicles prior to ovulation may reduce the occurrence of hyperstimulation.
W przypadku ART, aspiracja pęcherzyków przed owulacją może zmniejszyć ryzyko wystąpienia zespołu nadmiernej stymulacji.
EnglishAnd now their aspiration is not only to have a car.
Teraz aspirują nie tylko do posiadania samochodu.

"aspiration pneumonia" - polskie tłumaczenie

volume_up
aspiration pneumonia
Polish
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"aspirations need to" - polskie tłumaczenie

volume_up
aspirations need to
Polish
Więcej chevron_right

Synonimy (angielski) dla "aspiration":

aspiration
aspirer
aspiring