EN

aspects {liczba mnoga}

volume_up
aspects
volume_up
aspekty {niemęskoos.}
Is the Presidency sensitive to all aspects of the potential impact of the revision?
Czy prezydencja bierze pod uwagę wszystkie aspekty potencjalnych skutków zmian?
Unfortunately, it was not possible to vote on these aspects separately.
Niestety, aspekty te nie podlegały odrębnemu głosowaniu.
The following are some of the other important aspects that should be underlined:
Oto niektóre inne istotne aspekty, na jakie warto zwrócić uwagę:
aspects (też: angles)

Przykłady użycia - "aspects" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishOf course, what has been said about the regional aspects is extremely important.
Oczywiście to co powiedziano o aspektach regionalnych jest niezwykle istotne.
EnglishAgreement between the EC and New Zealand on certain aspects of air services (vote)
Umowa WE - Nowa Zelandia dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych (głosowanie)
English. - The report by Ms Ana Maria Gomes covers many important aspects.
na piśmie. - Sprawozdanie posłanki Any Marii Gomes porusza wiele ważnych kwestii.
EnglishIs the Presidency sensitive to all aspects of the potential impact of the revision?
Czy prezydencja bierze pod uwagę wszystkie aspekty potencjalnych skutków zmian?
EnglishWith regards to the content, each of us likes and dislikes certain aspects of it.
Co się zaś tyczy treści, każdemu z nas pewne aspekty odpowiadają, a inne nie.
EnglishOne of the unusual aspects of the FYROM issue is its disputes with its neighbours.
Jednym z nietypowych aspektów kwestii BJRM są spory tego państwa z sąsiadami.
EnglishThe same goes for financial aspects; the Commission has no place to intervene.
To samo tyczy się kwestii finansowych; Komisja nie ma tu pola do interwencji.
EnglishObviously, our political group would have placed greater emphasis on certain aspects.
Oczywiście, nasza grupa polityczna położyłaby większy nacisk na niektóre aspekty.
EnglishThese aspects are not covered in the report, and I therefore chose to abstain.
W sprawozdaniu nie uwzględniono tych aspektów, wobec czego wstrzymałem się od głosu.
EnglishAgreement between the EC and Pakistan on certain aspects of air services (
Umowa między WE a Pakistanem dotycząca niektórych aspektów przewozów lotniczych (
EnglishOne of the most crucial aspects of the Eastern Partnership is going to be visa freedom.
Jednym z najważniejszych aspektów partnerstwa wschodniego będzie zniesienie wiz.
English. - (PT) This report contains some highly contradictory aspects.
na piśmie. - (PT) Sprawozdanie to obejmuje pewne bardzo kontrowersyjne aspekty.
EnglishAgreement between the EC and Uruguay on certain aspects of air services (vote)
Umowa WE - Urugwaj dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych (głosowanie)
EnglishAgreement between the EC and Paraguay on certain aspects of air services (vote)
Umowa WE-Paragwaj dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych (głosowanie)
EnglishFurthermore, safety aspects must form part of the principle's implementation.
Ponadto, aspekty bezpieczeństwa muszą stanowić element wdrażania tej zasady.
EnglishThere are some positive aspects, but I have no need to go over them again.
Pewne aspekty są faktycznie pozytywne, ale nie będę się nimi ponownie zajmować.
EnglishOf course we respect the typical aspects of Chinese history and culture.
My oczywiście szanujemy charakterystyczne elementy chińskiej historii i kultury.
EnglishI am grateful to Mr Verheugen for clarifying the budgetary aspects again.
Jestem wdzięczny panu Verheugenowi za ponowne objaśnienie aspektów budżetowych.
EnglishCentral banking in EMU: legal, institutional and organisational aspects.
Bankowość centralna w UGW: aspekty prawne, instytucjonalne i organizacyjne 3.
EnglishFrom the report's multitude of recommendations, I would like to reiterate two aspects.
Spośród licznych zaleceń ujętych w sprawozdaniu, chciałabym przytoczyć dwa aspekty.

Synonimy (angielski) dla "aspect":

aspect
imperfective aspect