EN to ask
volume_up
[asked|asked] {czasownik}

1. ogólne

to ask
volume_up
zapytać {czas. dk}
I would like to ask the rapporteurs if they ever collected signatures themselves.
Chciałbym zapytać sprawozdawców, czy kiedykolwiek sami zbierali podpisy.
And in all cases we have to ask (Laughter) -- what's the more likely explanation?
W każdym przypadku musimy zapytać... ~~~ (Śmiech) o najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie.
I would like to ask my fellow Portuguese Members, what is the alternative?
Chciałabym zapytać portugalskich posłów do PE, czy jest jakaś alternatywa?
to ask (też: to ask for, to beg, to bid)
Mr President, I would like to ask for a clarification of the Rules of Procedure.
Chciałbym prosić o wyjaśnienie w kwestii Regulaminu.
In view of those advances, I would ask Members to support this compromise package.
Chciałabym prosić szanownych posłów o poparcie tego kompromisowego pakietu rozwiązań.
I would ask the Commission to look at that in the future as well.
Chciałbym prosić Komisję, aby w przyszłości przeanalizowała również tę sprawę.
to ask
volume_up
poprosić {czas. dk}
The Commission could at least ask for the completion of the resettlement.
Komisja powinna przynajmniej poprosić o zakończenie kwestii przesiedlenia.
Now I would like to ask the leaders of the political groups for their comments and remarks.
Chciałbym teraz poprosić o komentarze i uwagi przewodniczących grup politycznych.
Yet I wish to ask the Commission to carry out an in-depth investigation.
Chciałbym jednak poprosić Komisję o przeprowadzenie pogłębionej analizy.
to ask (też: to query, to question)
It is legitimate for us to ask what went wrong and to get a reply.
Mamy prawo pytać i otrzymać odpowiedź, gdzie popełniono błąd.
If I go to the doctor in Stockholm today I do not need to ask permission or to pay money.
Kiedy dzisiaj idę do lekarza w Sztokholmie, nie muszę pytać o zgodę czy płacić.
Before we could eat, she would ask, "Are all the children in?"
Zanim zaczęlismy jeść, zwykła pytać, "Czy wszytskie dzieci są?"
to ask
volume_up
spytać {czas. dk}
You may ask why such a restrictive definition of 'consumer' is necessary?
Możecie spytać, czy taka ograniczająca definicja "konsumenta” jest konieczna?
Ask a room full of teenagers the same thing. ~~~ Teenagers do not wear wristwatches.
Gdyby spytać nastolatków, mało kto by się zgłosił.
(Laughter) So I was like, "Maybe you want to ask some of my colleagues that directly."
(Śmiech) Więc odpowiedziałem: "Może zechciałbyś spytać o to kilku moich kolegów".
to ask
volume_up
zaprosić {czas. dk}
I would like to now ask Minister Malmström to proceed with the joint signing, which will be done at this table.
Chciałbym teraz zaprosić panią minister Malmström do złożenia wspólnych podpisów (podpisu dokonamy przy tym stole).
As regards scientific methodology for reaching MSY, the Commission will ask for scientific advice on a case-by-case basis.
Jeśli chodzi o naukową metodę dochodzenia do MSY, Komisja będzie zasięgać porady naukowej w zależności od przypadku.
to ask
volume_up
podpytać {czas. dk}
to ask
volume_up
podpytywać {czas. ndk}
to ask (też: to come to)
If you have questions about how to inject, please ask your doctor, nurse or pharmacist a
W przypadku zapytań jak wstrzykiwać, należy zwrócić się z prośbą o pomoc do lekarza prowadzącego, personelu
Who should a consumer ask for the information?
Do kogo konsument powinien zwrócić się z prośbą o informację?
If you have questions about how to inject, please ask your doctor, nurse, pharmacist for assistance.
zwrócić się z prośbą o pomoc do lekarza prowadzącego, personelu pielęgniarskiego lub farmaceuty. po
to ask (też: to come to)
to ask
volume_up
dopytywać się {czas. zwr. ndk}
to ask
volume_up
zadać {czas. dk} (pytanie)
The question that I want to ask and that we are all going to ask is: who are you?
Pytanie, które chcę zadać, które wszyscy zamierzamy zadać brzmi: kim pan jest?
Could I also ask a question about the political capacity of the European Union?
Pragnę także zadać pytanie o polityczną zdolność Unii Europejskiej?
Finally, I should like to ask Commissioner Michel the following question.
Na koniec chciałabym zadać panu komisarzowi Michelowi następujące pytanie.
to ask
volume_up
życzyć sobie {czas. zwr. ndk}

2. "sb’s advice"

to ask
volume_up
zasięgnąć {czas. dk} (czyjejś rady)
Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.
Przed stosowaniem jakiegokolwiek leku należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.
As with all medicines, you should ask for advice from your doctor.
Podobnie jak w przypadku wszystkich leków, należy zasięgnąć porady lekarza.
If you suffer from these symptoms, ask your doctor for advice.
W przypadku wystąpienia tych objawów, należy zasięgnąć porady lekarza prowadzącego.

3. "around"

to ask (też: to inquire)
volume_up
popytać {czas. dk} (się)

4. "about sth"

to ask
volume_up
dopytać się {czas. zwr. dk} (o coś)

Przykłady użycia - "to ask" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIf you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.
EnglishIf you have any further questions on the use of this product, ask your doctor.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.
EnglishLadies and gentlemen, I would ask you to adhere scrupulously to your speaking time.
Panie i panowie! Proszę ściśle przestrzegać czasu przeznaczonego na wystąpienie.
EnglishYou should ask your doctor or pharmacist for advice if you are breast-feeding.
Kobiety karmiące piersią powinny zwrócić się do lekarza lub farmaceuty po poradę.
EnglishIf you have any further questions, ask your doctor or your hospital pharmacist.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
EnglishAsk your child's doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.
Przed zażyciem każdego leku należy poradzić się lekarza pediatry lub farmaceuty.
EnglishPregnancy and breast-feeding Ask your doctor for advice before taking any medicine.
Ciąża i karmienie piersią Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
EnglishIf you have any other questions on the use of this product, ask your doctor.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.
EnglishIf you have any further questions on the use of this product, ask your doctor.
W razie wątpliwości związanych ze zastosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.
EnglishIf you want to know more about what that means for you, please ask your doctor.
W razie wątpliwości, co to oznacza dla pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem.
EnglishFinally, I would ask the Commission to present these proposals as soon as possible.
Wreszcie wnoszę, aby Komisja jak najszybciej przedstawiła omawiane propozycje.
EnglishTherefore, I would ask you to vote in favour of my group's amendments tomorrow.
Dlatego zwracam się o zagłosowanie jutro za przyjęciem poprawek mojej grupy.
English(PL) I would like to ask the Minister a question which I consider rather important.
(PL) Chciałbym skierować do pana ministra pytanie, które według mnie jest istotne.
EnglishFirst of all, I ask myself to what extent this is just a noncommittal agreement.
Po pierwsze zastanawiam się do jakiego stopnia jest to niezobowiązujące porozumienie.
EnglishIf you have any question about use of Flebogammadif please ask your doctor.
Należy zwrócić się do lekarza, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
EnglishAnd Perry's policy solution was to ask the people of Texas to pray for rain.
Politycznym rozwiązaniem Perry'ego były prośby do mieszkańców o modlitwy o deszcz.
EnglishYou cannot ask somebody to be creative in 15 minutes and really think about a problem.
Nie możesz komuś kazać być kreatywnym w 15 minut i dogłębnie przemyśleć problem.
EnglishOtherwise we will never have a chance to ask whether we are paying a fair price.
W przeciwnym wypadku nigdy nie będziemy mogli się dowiedzieć czy płacimy uczciwą cenę.
EnglishMr Farage, firstly, you are entitled to ask for the matter to be adjourned.
Panie pośle Farage! Po pierwsze, ma pan prawo do wystąpienia o odroczenie sprawy.
EnglishSo I ask the Commissioner to give thought to this and to set clear guidelines.
Proszę zatem pana komisarza o przemyślenie tej kwestii i podanie jasnych wytycznych.