EN

to ask [asked|asked] {czasownik}

volume_up
1. ogólne
to ask
I would like to ask the rapporteurs if they ever collected signatures themselves.
Chciałbym zapytać sprawozdawców, czy kiedykolwiek sami zbierali podpisy.
And in all cases we have to ask (Laughter) -- what's the more likely explanation?
W każdym przypadku musimy zapytać... ~~~ (Śmiech) o najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie.
I would like to ask my fellow Portuguese Members, what is the alternative?
Chciałabym zapytać portugalskich posłów do PE, czy jest jakaś alternatywa?
Mr President, I would like to ask for a clarification of the Rules of Procedure.
Chciałbym prosić o wyjaśnienie w kwestii Regulaminu.
In view of those advances, I would ask Members to support this compromise package.
Chciałabym prosić szanownych posłów o poparcie tego kompromisowego pakietu rozwiązań.
I would ask the Commission to look at that in the future as well.
Chciałbym prosić Komisję, aby w przyszłości przeanalizowała również tę sprawę.
to ask
The Commission could at least ask for the completion of the resettlement.
Komisja powinna przynajmniej poprosić o zakończenie kwestii przesiedlenia.
Now I would like to ask the leaders of the political groups for their comments and remarks.
Chciałbym teraz poprosić o komentarze i uwagi przewodniczących grup politycznych.
Yet I wish to ask the Commission to carry out an in-depth investigation.
Chciałbym jednak poprosić Komisję o przeprowadzenie pogłębionej analizy.
It is legitimate for us to ask what went wrong and to get a reply.
Mamy prawo pytać i otrzymać odpowiedź, gdzie popełniono błąd.
If I go to the doctor in Stockholm today I do not need to ask permission or to pay money.
Kiedy dzisiaj idę do lekarza w Sztokholmie, nie muszę pytać o zgodę czy płacić.
Before we could eat, she would ask, "Are all the children in?"
Zanim zaczęlismy jeść, zwykła pytać, "Czy wszytskie dzieci są?"
to ask
You may ask why such a restrictive definition of 'consumer' is necessary?
Możecie spytać, czy taka ograniczająca definicja "konsumenta” jest konieczna?
Ask a room full of teenagers the same thing. ~~~ Teenagers do not wear wristwatches.
Gdyby spytać nastolatków, mało kto by się zgłosił.
(Laughter) So I was like, "Maybe you want to ask some of my colleagues that directly."
(Śmiech) Więc odpowiedziałem: "Może zechciałbyś spytać o to kilku moich kolegów".
to ask
I would like to now ask Minister Malmström to proceed with the joint signing, which will be done at this table.
Chciałbym teraz zaprosić panią minister Malmström do złożenia wspólnych podpisów (podpisu dokonamy przy tym stole).
As regards scientific methodology for reaching MSY, the Commission will ask for scientific advice on a case-by-case basis.
Jeśli chodzi o naukową metodę dochodzenia do MSY, Komisja będzie zasięgać porady naukowej w zależności od przypadku.
to ask
to ask
If you have questions about how to inject, please ask your doctor, nurse or pharmacist a
W przypadku zapytań jak wstrzykiwać, należy zwrócić się z prośbą o pomoc do lekarza prowadzącego, personelu
Who should a consumer ask for the information?
Do kogo konsument powinien zwrócić się z prośbą o informację?
If you have questions about how to inject, please ask your doctor, nurse, pharmacist for assistance.
zwrócić się z prośbą o pomoc do lekarza prowadzącego, personelu pielęgniarskiego lub farmaceuty. po
to ask (też: to come to)
to ask
to ask
volume_up
zadać {czas. dk} (pytanie)
The question that I want to ask and that we are all going to ask is: who are you?
Pytanie, które chcę zadać, które wszyscy zamierzamy zadać brzmi: kim pan jest?
Could I also ask a question about the political capacity of the European Union?
Pragnę także zadać pytanie o polityczną zdolność Unii Europejskiej?
Finally, I should like to ask Commissioner Michel the following question.
Na koniec chciałabym zadać panu komisarzowi Michelowi następujące pytanie.
to ask
2. "sb’s advice"
to ask
volume_up
zasięgnąć {czas. dk} (czyjejś rady)
Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.
Przed stosowaniem jakiegokolwiek leku należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.
As with all medicines, you should ask for advice from your doctor.
Podobnie jak w przypadku wszystkich leków, należy zasięgnąć porady lekarza.
If you suffer from these symptoms, ask your doctor for advice.
W przypadku wystąpienia tych objawów, należy zasięgnąć porady lekarza prowadzącego.
3. "around"
to ask (też: to inquire)
volume_up
popytać {czas. dk} (się)
4. "about sth"
to ask
volume_up
dopytać się {czas. zwr. dk} (o coś)

Przykłady użycia - "to ask" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIf you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.
EnglishIf you have any further questions on the use of this product, ask your doctor.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.
EnglishYou should ask your doctor or pharmacist for advice if you are breast-feeding.
Kobiety karmiące piersią powinny zwrócić się do lekarza lub farmaceuty po poradę.
EnglishI therefore ask, what is the Commission's position on this unambiguous statement?
Pytam zatem, jakie jest stanowisko Komisji wobec tego jednoznacznego oświadczenia?
EnglishWe must ask ourselves whether further enlargement processes are appropriate for us.
Musimy zadać sobie pytanie, czy dalsze procesy rozszerzenia są dla nas właściwe.
EnglishThe question that I want to ask and that we are all going to ask is: who are you?
Pytanie, które chcę zadać, które wszyscy zamierzamy zadać brzmi: kim pan jest?
EnglishLadies and gentlemen, I would ask you to adhere scrupulously to your speaking time.
Panie i panowie! Proszę ściśle przestrzegać czasu przeznaczonego na wystąpienie.
EnglishIf you have any further questions, ask your doctor or your hospital pharmacist.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
EnglishAsk your child's doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.
Przed zażyciem każdego leku należy poradzić się lekarza pediatry lub farmaceuty.
EnglishI ask the Commission, what countermeasures have you taken so far vis-à-vis Belgrade?
Pytam Komisję, jakie przeciwdziałania podjęła dotychczas w stosunku do Belgradu?
EnglishPregnancy and breast-feeding Ask your doctor for advice before taking any medicine.
Ciąża i karmienie piersią Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
EnglishIf you have any question about use of Flebogammadif please ask your doctor.
Należy zwrócić się do lekarza, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
EnglishIf you have any other questions on the use of this product, ask your doctor.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.
EnglishIf you have any further questions on the use of this product, ask your doctor.
W razie wątpliwości związanych ze zastosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.
EnglishIf you want to know more about what that means for you, please ask your doctor.
W razie wątpliwości, co to oznacza dla pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem.
EnglishAll we ask is that on your next visit you bring a little sunshine to Brussels.
Prosimy tylko, abyście przy następnej wizycie przywieźli do Brukseli trochę słońca.
EnglishFirst of all, I ask myself to what extent this is just a noncommittal agreement.
Po pierwsze zastanawiam się do jakiego stopnia jest to niezobowiązujące porozumienie.
EnglishI ask you, what happened to the founding myth of the European idea, in this case?
Pytam, cóż się w tym wypadku stało z założycielskim mitem idei europejskiej?
English(PL) I would like to ask the Minister a question which I consider rather important.
(PL) Chciałbym skierować do pana ministra pytanie, które według mnie jest istotne.
EnglishLet us, however, ask this question: what if we settle these immigrants in Europe?
Zadajmy sobie jednak pytanie: co, jeśli osiedlimy tych imigrantów w Europie?

Synonimy (angielski) dla "asking price":

asking price