EN

aside {przysłówek}

volume_up
aside (też: edgeways, edgewise, edge on)
Instead, what he told us was to put aside childish things.
" Zamiast tego, powiedział nam, byśmy odłożyli dziecinne rzeczy na bok.
All other geopolitical considerations must be set aside.
Wszelkie inne względy geopolityczne należy odłożyć na bok.
(DE) Madam President, I am going to set my notes aside.
Zamierzam odstawić na bok moje zapiski.
aside (też: aloof, apart)
I think that we should leave aside the ideological issues and think about the immediate problem, and that means welcoming these people, all of them together.
Uważam, że powinniśmy zostawić na boku kwestie ideologiczne i zająć się bezpośrednim problemem, a to znaczy przyjąć tych ludzi, wszystkich.
Let us leave aside for a moment the question of whether we should again be dragged into somebody else's problem; let us focus instead on the main logical flaw here.
Pozostawmy na moment na boku kwestię, czy należy ponownie nas wciągać w rozwiązywanie problemów innych krajów, skupmy się natomiast na popełnianym tu błędzie logicznym.
Finally, I am not necessarily agreeing with the points made by the Earl of Dartmouth, but I would like to hear his core question answered, leaving aside the personalities.
Nie do końca zgadzam się z uwagami Hrabiego Dartmoutha, ale chciałbym usłyszeć odpowiedź na jego zasadnicze pytanie, pozostawiając na boku kwestie personalne.
aside

Przykłady użycia - "aside" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAll this requires more money than has provisionally been set aside by the Council.
Wszystko to wymaga więcej środków niż wstępnie zostało zarezerwowane przez Radę.
EnglishSo, as an aside, I firmly believe in the field of trying to identify cancer early.
Jako osoba stojąca z boku, mocno wierzę w dziedzinę wczesnego rozpoznawania raka.
EnglishThe Commission is proposing to set a 0% rate of compulsory set-aside for 2008.
Komisja proponuje ustalenie wskaźnika obowiązkowego odłogowania na 0% w 2008 r.
English(IT) Mr President, just a short aside, as Members are still taking their seats.
(IT) Panie przewodniczący! Tylko krótka uwaga podczas, gdy posłowie zajmują miejsca.
EnglishWe should not have to count cows and set-aside fields and all that kind of thing.
Nie powinniśmy być zmuszani do liczenia krów, pól i innych tego typu rzeczy.
EnglishHowever, aside from this reservation, I think that this text is excellent.
Niemniej jednak, z tym jednym zastrzeżeniem, sądzę, że tekst jest bardzo dobry.
EnglishA similar level of funding has also been set aside to continue these measures in 2008.
Podobny poziom funduszy został przewidziany na kontynuację tych działań w 2008 r.
EnglishMoreover, aside from the nuclear dossier, the news is not encouraging either.
Co więcej, sprawy niezwiązane z programem jądrowym również nie wyglądają zachęcająco.
EnglishThis aside, it would appear that there is still a lack of awareness of the Consensus.
Abstrahując od tego, wydaje się, że konsensus jest ciągle zbyt mało rozpowszechniony.
EnglishAside from trade relations, we must also take account of social issues.
Niezależnie od stosunków handlowych musimy brać pod uwagę także kwestie społeczne.
EnglishLeaving that aside, let us look at the picture in Croatia at the moment.
Pomijając tę kwestię, przyjrzyjmy się sytuacji panującej obecnie w Chorwacji.
EnglishWhen we are talking about security, political games should be set aside.
Gdy w grę wchodzi bezpieczeństwo, polityczne gierki powinny schodzić na dalszy plan.
EnglishWe will see if we use logic, aside from politics and national interests.
Zobaczymy czy uda nam się użyć logiki, niezależnej od polityki i interesu narodowego.
EnglishThis can be done within the framework of the established rules, not by putting them aside.
Jest to możliwe w ramach ustanowionych zasad, nie zaś poprzez ich pominięcie.
EnglishAny solution for the region has to guarantee that the threats to these rights are set aside.
Rozwiązanie dla tego regionu musi gwarantować eliminację zagrożeń wobec tych praw.
EnglishSolvency II was long overdue: I wish to start by setting this aside.
Solvency II należało wprowadzić już dawno temu, ale nie będę o tym wspominał.
EnglishWhen operating such installations, residents' complaints are also often simply brushed aside.
W trakcie funkcjonowania takich obiektów skargi mieszkańców są po prostu pomijane.
EnglishWe welcome the Council's recent decision to ratify the proposal for zero set-aside for 2008.
Popieramy decyzję Komisji o ratyfikacji propozycji zerowych odłogów w 2008 r.
Englishriseth from supper, and layeth aside his garments; and he took a towel, and girded himself.
Wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się.
EnglishThat part was set aside for the next Parliament to deal with and not dealt with today.
Kwestią tą ma zająć się Parlament kolejnej kadencji, dlatego nie zajmujemy się nią dzisiaj.

Synonimy (angielski) dla "aside":

aside
set-aside