"to ascribe" po polsku

EN

"to ascribe" - polskie tłumaczenie

EN

to ascribe [ascribed|ascribed] {czasownik}

volume_up
to ascribe (też: to assign, to attribute)
To what extent can we ascribe personality to God?
Do jakiego stopnia możemy przypisać Bogu osobowość?
The EU does not have the legitimacy that they are attempting to ascribe to it: only the Member States and their peoples do.
UE nie posiada legitymacji, którą usiłuje się jej przypisać - mają ją jedynie państwa członkowskie oraz ich narody.
The lack of innovation should perhaps be ascribed to the complex legislation that hinders innovation, rather than to a lack of institutes.
Brak innowacji należy przypisać zawiłemu prawodawstwu, które utrudnia innowacje, a nie brakowi instytutów.
I cannot therefore ascribe all of the failures of the Union to Belgium.
Nie mogę zatem przypisywać wszystkich porażek Unii Belgii.
These assertions are based on projections from long-term modelling, but they cannot be ascribed so simplistically to human-induced climate change alone.
Zapewnienia te są oparte na projekcjach z modeli długoterminowych, nie mogą jednak w tak uproszczony sposób być przypisywane jedynie zmianom klimatyczny, powodowanym przez człowieka.
(FR) Mr President, the acts of fanatic criminals, who have killed some Christians in Egypt, cannot be ascribed to an entire population and its government.
(FR) Panie przewodniczący! Akty fanatycznych kryminalistów, którzy zabili kilku chrześcijan w Egipcie, nie mogą być przypisywane wszystkim mieszkańcom i ich rządowi.

Przykłady użycia - "to ascribe" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishFor I will proclaim the name of Jehovah: Ascribe ye greatness unto our God.
Albowiem imienia Pańskiego będę wzywał; dajcież wielmożność Bogu naszemu,
EnglishAscribe unto Jehovah the glory due unto his name: Bring an offering, and come into his courts.
Oddajcie Panu chwałę imienia jego; przynieście dary, a wnijdźcie do sieni jego.
EnglishAscribe unto Jehovah, ye kindreds of the peoples, Ascribe unto Jehovah glory and strength;
Przynieście Panu pokolenia narodów, przynieście Panu chwałę i moc.
EnglishAscribe unto Jehovah, ye kindreds of the peoples, Ascribe unto Jehovah glory and strength;
Oddajcie Panu, pokolenia narodów, oddajcie Panu chwałę i moc.
EnglishI cannot therefore ascribe all of the failures of the Union to Belgium.
Nie mogę zatem przypisywać wszystkich porażek Unii Belgii.
EnglishIt is careless and erroneous to ascribe every sign of Euroscepticism to previous enlargements and fatigue.
Przypisywanie każdej oznaki eurosceptycyzmu poprzednim rozszerzeniom i zmęczeniu jest niefrasobliwe i błędne.
EnglishTo what extent can we ascribe personality to God?
Do jakiego stopnia możemy przypisać Bogu osobowość?
EnglishAscribe unto Jehovah, O ye sons of the mighty, Ascribe unto Jehovah glory and strength.
EnglishThe EU does not have the legitimacy that they are attempting to ascribe to it: only the Member States and their peoples do.
UE nie posiada legitymacji, którą usiłuje się jej przypisać - mają ją jedynie państwa członkowskie oraz ich narody.
EnglishIndeed, there is no possible way to link with every human person - this is a property that we would ascribe to the Divine.
W rzeczywistości nie ma możliwości ustanowienia powiązania z każdą istotą ludzką - taką zdolność przypisalibyśmy Bogu.
EnglishParadoxically, by the removal of qualities, the viewer was given the greatest possible freedom to ascribe qualities.
Poprzez usunięcie przymiotników odbiorca otrzymał w paradoksalny wręcz sposób ogromną wolność w przypisywaniu cech i właściwości.
EnglishOnce again, therefore, we shall have to rely on the little credibility and trustworthiness we can ascribe to the oil industry.
Ponownie będziemy zatem musieli polegać na branży naftowej, która jawi nam się jako mało wiarygodna i niegodna zaufania.
EnglishAscribe unto Jehovah the glory due unto his name: Bring an offering, and come before him: Worship Jehovah in holy array.
Przynieście Panu chwałę imienia jego, przynieście dary, a przychodźcie przed obliczności jego; kłaniajcie się Panu w ozdobie świętobliwości.