"ascent" po polsku

EN

"ascent" - polskie tłumaczenie

EN

ascent {rzeczownik}

volume_up

Przykłady użycia - "ascent" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd Gideon the son of Joash returned from the battle from the ascent of Heres.
Potem się wrócił Giedeon, syn Joasów, z bitwy, niż weszło słońce;
EnglishFirst ascent of the western face to Mount Washington, and a solo ascent at that.
Oto pierwsze wejście na Górę Waszyngtona od strony zachodniej.
EnglishIt's the ascent of man using an escalator, and it's in three parts.
Rozwój człowieka jako jazda ruchomymi schodami - w 3 częściach.
EnglishWe misuse language, and talk about the "ascent" of man.
W terminie "ssak naczelny"... ...kryje się błąd językowy.
EnglishAnd Jehu followed after him, and said, Smite him also in the chariot: [and they smote him] at the ascent of Gur, which is by Ibleam.
Ale go gonił Jehu, i rzekł: I tego zabijcie na wozie jego.
EnglishAs they went up the ascent to the city, they found young maidens going out to draw water, and said unto them, Is the seer here?
A gdy wstępowali na górę miasta, a potkali dzieweczki, wychodzące czerpać wodę, rzekli im: A jestże tu widzący?
EnglishAnd the arches thereof were toward the outer court; and palm-trees were upon the posts thereof: and the ascent to it had eight steps.
A przysionki jej były jako sień zewnętrzna, mając palmy na podwojach; wchód też był do niej o ośmiu stopniach.
EnglishAnd Hezekiah slept with his fathers, and they buried him in the ascent of the sepulchres of the sons of David: and all Judah and the inhabitants of Jerusalem did him honor at his death.
I zasnął Ezechyjasz z ojcami swymi, i pogrzebiony jest nad grobami synów Dawidowych.
EnglishThe ascent of English to the position of the international language of use has clearly changed the positions of the other languages.
Wzrost znaczenia jezyka angielskiego jako miedzynarodowego jezyka komunikacyjnego zdecydowanie zmienil pod tym wzgledem pozycje innych jezyków.
EnglishTo-morrow go ye down against them: behold, they come up by the ascent of Ziz; and ye shall find them at the end of the valley, before the wilderness of Jeruel.
Jutro się ruszcie przeciwko nim; oto oni pójdą stroną góry Sys, i znajdziecie ich na końcu potoku przeciw puszczy Jeruel.
EnglishAnd the posts thereof were toward the outer court; and palm-trees were upon the posts thereof, on this side, and on that side: and the ascent to it had eight steps.
A podwoje jej przy sieni zewnętrznej, i palmy przy podwojach jej z obu stron, a wchód był do niej o ośmiu stopniach.
EnglishAnd the arches thereof were toward the outer court; and palm-trees were upon the posts thereof, on this side, and on that side: and the ascent to it had eight steps.
Taże przysionki jej przy sieni zewnętrznej, i palmy przy podwojach jej z obu stron; wchód też był do niej o ośmiu stopniach.
EnglishAnd next to him repaired Ezer the son of Jeshua, the ruler of Mizpah, another portion, over against the ascent to the armory at the turning [of the wall].
A podle niego poprawiał Eser, syn Jesui, przełożony nad Masfą, części drugiej przeciw miejscu, kędy chodzą do zbrojowni nazwanej Mikzoa.
EnglishFor by the ascent of Luhith with continual weeping shall they go up; for at the descent of Horonaim they have heard the distress of the cry of destruction.
Przeto, że na drodze Luchytskiej będzie ustawiczny płacz, a którędy zstępują do Choronaim, nieprzyjaciele krzyk zburzenia słyszeć będą,
EnglishAnd you begin to see the alternative centers of power building up -- in China, of course, though my own guess is that China's ascent to greatness is not smooth.
Widzicie, jak powstają alternatywne centra władzy: w Chinach, oczywiście, chociaż zgadywałbym, że wzrost Chin nie będzie bezproblemowy.
EnglishAfter him repaired Malchijah one of the goldsmiths unto the house of the Nethinim, and of the merchants, over against the gate of Hammiphkad, and to the ascent of the corner.
Za nim poprawiał Malchijasz, syn złotniczy, aż do domu Netynejczyków, i kupców, przeciw bramie sądowej, i aż do sali narożnej.
Englishand it extended northward, and went out at En-shemesh, and went out to Geliloth, which is over against the ascent of Adummim; and it went down to the stone of Bohan the son of Reuben;
A idzie kołem od północy, a dochodzi do Ensemes, a wychodzi do Gelilot, które jest przeciwko górze, wstępując do Adommim, bieżąc stamtąd do kamienia Bohena, syna Rubenowego.
EnglishAnd it came to pass, that, when David was come to the top [of the ascent], where God was worshipped, behold, Hushai the Archite came to meet him with his coat rent, and earth upon his head.
I stało się, gdy Dawid przyszedł aż na wierzch góry, aby się tam pomodlił Bogu, oto, spotkał się z nim Chusaj Arachita, miawszy rozdarte szaty swe, a proch na głowie swojej.
EnglishAnd by the fountain gate, and straight before them, they went up by the stairs of the city of David, at the ascent of the wall, above the house of David, even unto the water gate eastward.
Potem ku bramie źródła, która przeciwko nim była, wstępowali po schodach miasta Dawidowego, którędy chodzą na mur, a od muru przy domu Dawidowym aż do bramy wodnej na wschód słońca.
Englishand it went out southward of the ascent of Akrabbim, and passed along to Zin, and went up by the south of Kadesh-barnea, and passed along by Hezron, and went up to Addar, and turned about to Karka;
I wychodzi ku południowi, ku pagórkowi niedźwiadkowemu, a ciągnie się aż do Syn; a idąc od południa do Kades Barny bieży aż ku Efronowi, i ciągnie się aż do Adar, obtaczając Karkaa.

"ascent begin" - polskie tłumaczenie

volume_up
ascent begin
Polish
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "ascent":

ascent