"asbestos" po polsku

EN

"asbestos" - polskie tłumaczenie

PL
EN

asbestos {rzeczownik}

volume_up
1. Geologia
asbestos
Waste containing asbestos is hazardous waste.
Odpady zawierające azbest są uznawane za odpady niebezpieczne.
Asbestos is one of the most dangerous carcinogens, and can endanger human life.
Azbest jest jednym z najniebezpieczniejszych czynników rakotwórczych i może stanowić zagrożenie dla życia ludzkiego.
Asbestos is very often safe while it is covered.
Azbest, jeśli jest przykryty, często nie jest niebezpieczny, ale gdy tylko wydostanie się na zewnątrz, pojawia się zagrożenie.

Przykłady użycia - "asbestos" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishNow I want to turn to the issue of the asbestos problem which has been discussed here.
Teraz chciałbym przejść do problemu azbestu, który był już tutaj przedmiotem dyskusji.
EnglishThere was never any suggestion that we would have to remove the asbestos as quickly as possible.
Nie sugerowano, że będziemy musieli jak najszybciej pozbyć się azbestu.
EnglishProtection of workers against asbestos (codified version) (vote)
Ochrona pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu (głosowanie)
EnglishI have therefore voted against the resolution out of solidarity with the victims of asbestos.
Dlatego głosowałam przeciwko rezolucji z solidarności z ofiarami szkodliwego oddziaływania azbestu.
EnglishAsbestos should have been banned operationally by the Member States applying the 1999 directive.
Państwa członkowskie przyjmując dyrektywę z 1999 roku powinny sprawnie zakazać stosowania azbestu.
EnglishAsbestos is one of the most dangerous carcinogens, and can endanger human life.
Azbest jest jednym z najniebezpieczniejszych czynników rakotwórczych i może stanowić zagrożenie dla życia ludzkiego.
EnglishFurther reductions in asbestos in Europe must be welcomed unreservedly.
Należy bez zastrzeżeń i z zadowoleniem przyjąć postanowienie dalszego zmniejszania stosowania azbestu w Europie.
EnglishProtection of workers against asbestos (codified version) (
Ochrona pracowników przed azbestem (wersja ujednolicona) (
EnglishFor example, in my country, the number of deaths every year due to asbestos has still not gone down.
W mojej ojczyźnie na przykład wciąż jeszcze nie zmalała roczna liczba zgonów spowodowanych działaniem azbestu.
EnglishWe found in the budget an appropriation of EUR 3.4 million for the removal of asbestos from the SDM building in Strasbourg.
Znaleźliśmy w budżecie kwotę 3,4 mln euro na usuwanie azbestu z budynku SDM w Starsburgu.
EnglishWaste containing asbestos is hazardous waste.
Odpady zawierające azbest są uznawane za odpady niebezpieczne.
EnglishBy the way, this is the beginning of the asbestos lawsuit.
Przy okazji, to były początki pozwów azbestowych.
EnglishThe asbestos case shows that details are of interest.
Przypadek azbestów pokazuje, jak ważne są szczegóły.
EnglishThe effects of asbestos on health have long been known.
EnglishThey share your environmental stressors, the asbestos levels and lead levels, whatever you're exposed to.
Działają na nie te same czynniki stresogenne, poziomy azbestu i ołowiu, czy czegokolwiek, na co wy jesteście narażeni.
EnglishWe have been informed about the presence of asbestos in the Winston Churchill and SDM buildings in Strasbourg.
Zostaliśmy poinformowani o istnieniu azbestu w budynkach im. Winstona Churchilla i Salvadora de Madariagi w Strasburgu.
EnglishEspecially in the area of electrolysis plants other materials can often be used as an alternative to asbestos.
Inne materiały mogą być często stosowane jako alternatywa azbestu, przede wszystkim w przypadku elektrolizy w fabrykach.
EnglishOnly once this purchase had been completed did we find out that there was asbestos in around 50 rooms in this building.
Dopiero już po sfinalizowaniu transakcji kupna odkryliśmy, że w około 50 pomieszczeniach w tym budynku jest azbest.
EnglishWhen we bought several buildings in Strasbourg some years ago, whether or not they contained asbestos was very important.
Kiedy kupiliśmy kilka budynków w Strasburgu kilka lat temu, fakt, czy zawierały azbest, czy nie, był bardzo ważny.
EnglishAsbestos is very often safe while it is covered.
Azbest, jeśli jest przykryty, często nie jest niebezpieczny, ale gdy tylko wydostanie się na zewnątrz, pojawia się zagrożenie.