"as you wish" po polsku

EN

"as you wish" - polskie tłumaczenie

EN

as you wish {przysłówek}

volume_up
as you wish
volume_up
jak sobie życzysz {przysł.}

Przykłady użycia - "as you wish" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishContact the public employment service in the country where you wish to work.
Skontaktuj się z publiczną służbą zatrudnienia w kraju, w którym chcesz pracować.
EnglishThe event names may be organized into any directory style structure you wish.
Nazwy zdarzeń mogą być organizowane w strukturze katalogów o dowolnym stylu.
EnglishMr Cohn-Bendit, do you wish to make a personal statement as well?
Panie Pośle Cohn-Bendit, czy Pan również pragnie wygłosić oświadczenie osobiste?
EnglishOn this point too, I am open to any technical proposal that you wish to make.
Także w tym obszarze jestem otwarty na Państwa wnioski praktyczne.
EnglishIf you wish, you can come to my office, I can show you the list and we can explain it.
Jeżeli Pan chce, proszę przyjść do mojego biura, mogę pokazać Panu listę i wyjaśnimy sprawę.
EnglishIf, therefore, you wish to oppose this addition, you must vote against.
Dlatego, jeżeli pragnie pani sprzeciwić się temu dopiskowi, musi pani głosować przeciwko.
EnglishI look forward to hearing the points you wish to raise in this debate.
Oczekuję wypowiedzi na temat kwestii, jakie chcieliby państwo podnieść w obecnej debacie.
Englisheaten, it’s OK to lie down if you wish, and to take any other medication you need.
się położyć i przyjąć inne leki, jeśli istnieje taka potrzeba.
EnglishIf you wish to do this, you'll have to apply for an A1 form (formerly the E 101 form).
W takim przypadku będziesz musiał wystąpić o wydanie Ci formularza A1 (dawniej formularz E 101).
EnglishIf you wish to promote Your Europe, you can use our multilingual promotional material.
Do popularyzacji portalu Twoja Europa można wykorzystać nasze wielojęzyczne materiały promocyjne.
EnglishTo do so, follow the steps below for the search history you wish to clear:
Aby wyczyścić historię wyszukiwania, wykonaj następujące kroki:
EnglishMr Martin, do you wish to speak at the end of this debate?
Panie pośle Martin! Czy na zakończenie dzisiejszej debaty chciałby pan zabrać głos?
EnglishSimply inform the seller that you wish to cancel your order – they must give you a refund.
telefonicznie, faksem, poprzez sprzedaż wysyłkową oraz Internet.
EnglishGoogle Analytics is not able to recover this data should you wish to restore it in the future.
W usłudze Google Analytics nie ma możliwości odzyskania tych danych.
EnglishAs Mahatma Gandhi famously said, "You must become the change you wish to see in the world."
Jak słynnie ujął to Mahatma Ghandi: "Musicie stać się zmianą, którą chcecie zobaczyć w świecie".
EnglishI wanted to tell you all this, and I am obviously willing to repeat the experience whenever you wish.
Chciałem to wszystko państwu powiedzieć i mogę to powtórzyć, gdy tylko państwo zechcą.
EnglishIf that is what you wish to do, I cannot give you the floor.
Jeśli ktoś właśnie życzy sobie przedstawienia tych argumentów, nie mogę udzielić mu głosu.
EnglishSubmit it to the national employment service in the country where you wish to apply for benefit.
Przedstaw go publicznym służbom zatrudnienia w kraju, w którym masz zamiar ubiegać się o zasiłek.
EnglishMr Sterckx, do you wish to speak on a point of order?
Panie pośle Sterckx, czy chciałby pan zabrać głos w przedmiocie obrad?
English'Si vis pacem, para bellum' ('If you wish for peace, prepare for war') said the ancients.
na piśmie - (IT) Si vis pacem, para bellum ("Jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny”), mawiali starożytni.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "as you wish"

wish rzeczownik
you zaimek
you rzeczownik
Polish
as spójnik
as przysłówek