EN

as well

volume_up
It is active in the neighbourhood policy as well as in the Eastern Partnership.
Działa aktywnie w ramach polityki sąsiedztwa a także Partnerstwa Wschodniego.
Assuming responsibility is required at a macro-regional level as well.
Konieczne jest także przyjęcie odpowiedzialności na szczeblu makroregionalnym.
Of course, individuals, simple citizens, as well as parties, will be able to join.
Oczywiście możliwość przystępowania będą mieć pojedyncze osoby, a także partie.
Oh well, things are clear ... and, on top of that, having the nerve to speak about sustainability and responsibility.
No cóż, wszystko jest jasne... a na dodatek ta czelność mówienia o zrównoważonym rozwoju i odpowiedzialności.
Because on top of that, the world's richest sports team is replacing the House That Ruth Built by destroying two well-loved community parks.
Na dodatek, najbogatsza drużyna na świecie, przebudowując swój bardzo słynny stadion likwiduje przy okazji dwa ukochane przez okolicznych mieszkańców parki.
And, in addition to the coarse-scale geometry, they also used all of that detail to create a set of what are called "displacement maps" that animate as well.
I w dodatku do tej ogólnej geometrii użyto wszystkich detali aby stworzyć zestaw czegoś co nazywano "mapami przemieszczeń", które również animowali.

Przykłady użycia - "as well" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

English(PL) Commissioner, implementation of the Lisbon Strategy is not going very well.
(PL) Panie Komisarzu! Wdrażanie strategii lizbońskiej wygląda bardzo mizernie.
EnglishMadam President, you are exceptionally generous as well as being a very good chair.
Pani Przewodnicząca! Jest Pani wyjątkowo hojna i doskonale prowadzi Pani obrady.
EnglishWe will monitor general state budgets as well as the efficiency of investment.
Będziemy monitorować ogólne budżety państw, jak również skuteczność inwestowania.
EnglishSo, it's a very hazardous environment, with CO as well, and many other gases.
W tak krańcowych warunkach fizycznych i chemicznych rozwija się wyjątkowe życie.
English(PT) As is well known, we are very critical of this reform of the sugar sector.
(PT) Jak wiadomo, odnosimy się bardzo krytycznie do tej reformy sektora cukru.
EnglishOf course, individuals, simple citizens, as well as parties, will be able to join.
Oczywiście możliwość przystępowania będą mieć pojedyncze osoby, a także partie.
EnglishYour doctor may tell you to use Humalog Mix25 as well as a longer-acting insulin.
Lekarz może zalecić stosowanie leku Humalog Mix25 oraz dłużej działającej insuliny.
EnglishYour doctor may tell you to use Humalog Mix50 as well as a longer-acting insulin.
Lekarz może zalecić stosowanie leku Humalog Mix50 oraz dłużej działającej insuliny.
EnglishYour doctor may tell you to use Humalog BASAL as well as a fast-acting insulin.
Lekarz może zalecić stosowanie leku Humalog BASAL oraz szybko działających insulin.
EnglishYour doctor may tell you to use Liprolog Basal as well as a fast-acting insulin.
Lekarz może zalecić stosowanie leku Liprolog Basal oraz szybko działających insulin.
EnglishIt is active in the neighbourhood policy as well as in the Eastern Partnership.
Działa aktywnie w ramach polityki sąsiedztwa a także Partnerstwa Wschodniego.
EnglishThe Commission is ready to help ensure the EU's assistance is well coordinated.
Komisja chętnie pomoże zagwarantować, aby pomoc UE była dobrze skoordynowana.
EnglishNow this is a very well-observed and well-established notion for behavior change.
To wszystko zostało zaobserwowane i udowodnione w kontekście zmiany zachowań.
EnglishThis went down very well in the U.K., where religion is extremely unpopular.
W UK, gdzie religia jest wyjątkowo niepopularna, zostały przyjęte bardzo dobrze.
EnglishBut we've kind of lacked imagination in how we could do that well or interestingly.
Jednak my mamy za płytką wyobraźnię, aby wykorzystać ten fakt w ciekawy sposób.
EnglishThe strategy should also include measures to promote the well-being of families.
Strategia powinna także obejmować środki mające na celu wspieranie dobrobytu rodzin.
EnglishI feel that the proposals sit well together, but sadly the targets are too low.
Uważam, że wnioski dobrze się uzupełniają, lecz cele są niestety zbyt niskie.
EnglishI congratulate the rapporteur and the shadow rapporteur as well the Commissioner.
Gratuluję sprawozdawcy oraz współsprawozdawcom, jak również panu komisarzowi.
EnglishOsteoporosis, where the role of calcium supplementation is well established.
Osteoporoza, stan, w którym rola suplementacji wapnia jest dobrze udokumentowana.
EnglishCoexistence between national and ethnic communities has also been well organised.
Współistnienie wspólnot narodowych i etnicznych również przebiega pomyślnie.

Synonimy (angielski) dla "as well":

as well

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "as well"

well rzeczownik
well wykrzyknik
Polish
well przymiotnik
well przysłówek
Polish
well
Polish
as spójnik
as przysłówek