EN

as usual {przysłówek}

volume_up
as usual (też: ordinarily)
volume_up
zwyczajnie {przysł.} (normalnie)
as usual (też: habitually)
As usual, it is the poorest people that are hit first and hardest.
Jak zwykle w pierwszej kolejności i najsilniej cierpią ludzie najbiedniejsi.
However, the main problem, as usual, is posed by the issues of transparency and financing.
Główny problem, jak zwykle, stanowią jednakże kwestie przejrzystości i finansowania.
The Council's decision, while late, as usual, was in the end the correct one.
Decyzja Rady, choć jak zwykle spóźniona, była ostatecznie właściwa.

Przykłady użycia - "as usual" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI believe, as usual, that your contribution to this debate will be essential.
Jak zawsze uważam, że państwa wkład w tę debatę będzie miał zasadnicze znaczenie.
EnglishThe issue, therefore, is not about rigging so-called elections more than usual.
Nie jest to zatem kwestia fałszowania tzw. wyborów w większym stopniu niż zazwyczaj.
EnglishUsual precautions regarding sterility and radioactivity should be respected.
Należy zachować ogólne środki ostrożności dotyczące sterylności i radioaktywności.
EnglishThe usual dose is 60 micrograms of Kepivance per kilogram of bodyweight per day.
Zwykle stosowana jest dawka 60 mikrogramów na kilogram masy ciała na dobę.
EnglishThis being the case, you will allow me to be less reserved than usual, Commissioner.
Pozwoli pan, panie komisarzu, że tym razem będę mniej powściągliwy niż zwykle.
EnglishIf he has the usual result, he will end up like 'One Flew Over the Cuckoo's Nest.'
Jeśli rezultat będzie typowy, skończy jak w "Locie nad Kukułczym Gniazdem".
EnglishThe usual dose is an infusion of 0.5 mg (half a milligramme) for every kg you weigh.
Typowa dawka infuzji wynosi 0, 5 mg (pół miligrama) na każdy kg masy ciała pacjenta.
EnglishThe usual dose range is 15 to 30 μ g for every 1 kg you weigh, at each injection.
Dawka wynosi zwykle 15 do 30 μg na kg masy ciała na każde wstrzyknięcie.
EnglishThat is the end of the one-minute speech, which was a little longer than usual.
Na tym kończymy jednominutowe wypowiedzi, które były dłuższe niż zwykle.
EnglishPatients with high blood pressure The usual dose is 150 mg once a day (two tablets a day).
Zazwyczaj stosowaną dawką jest 150 mg jeden raz na dobę (dwie tabletki na dobę).
EnglishFrom the fourth week on, the usual dose is 2 tablets once a day (1x20 mg).
Począwszy od czwartego tygodnia zwykle podaje się 2 tabletki raz na dobę (1 x 20 mg).
EnglishClosing down a political party is not, and cannot be, business as usual.
Rozwiązywanie partii politycznej nie jest i nie może być zwykłym wydarzeniem.
EnglishThe usual dose in adults is 200-400 mg of ciprofloxacin twice daily.
Zazwyczaj u dorosłych podaje się 200 do 400 mg cyprofloksacyny dwa razy na dobę.
EnglishBut that is not about kick-starting economic growth in a 'business as usual' direction.
Ale nie chodzi o przyspieszenie wzrostu gospodarczego w kierunku "takim, jak zwykle”.
EnglishTherefore, I am not asking that we do not vote, but that we should hold a debate as usual.
Dlatego nie proszę o odwołanie głosowania, ale o zwyczajne przeprowadzenie debaty.
EnglishThe usual recommended starting dose of Procoralan is 5 mg twice daily.
Typowa zalecana dawka początkowa preparatu Procoralan wynosi 5 mg dwa razy na dobę.
EnglishThe usual administration schedule is one single dose every other day.
Standardowy schemat stosowania to jedna, pojedyncza dawka podawana co drugi dzień.
EnglishUsual warning symptoms may disappear in patients with longstanding diabetes. lp
leczenia cukrzycy, mo e doj do zmiany wczesnych objawów hipoglikemii, o czym powinni zosta z
EnglishIf you are donating stem cells for yourself after chemotherapy, the usual dose is
Jeśli pacjent jest dawcą komórek macierzystych dla samego siebie po chemioterapii, zazwyczaj
EnglishIf you are acting as a stem cell donor for another person, the usual dose is
Jeśli pacjent jest dawcą komórek macierzystych dla innej osoby, zazwyczaj stosowana dawka

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "as usual"

usual przymiotnik
as spójnik
as przysłówek
as przyimek
Polish
as a matter of fact