"as things stand" po polsku

EN

"as things stand" - polskie tłumaczenie

EN

as things stand

volume_up
W tej sytuacji nie możemy.

Przykłady użycia - "as things stand" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAs things stand today, they are bound to feel like second- or third-class victims.
W dzisiejszym stanie rzeczy muszą czuć się jak ofiary drugiej lub trzeciej kategorii.
EnglishIn this connection it is also relevant to ask how things stand with regard to safety.
W tym kontekście istotne jest także pytanie o aktualny poziom bezpieczeństwa.
EnglishAs things stand in Greece, nobody trusts anyone, least of all the government.
W obecnej sytuacji panującej w Grecji nikt nikomu nie ufa, a już na pewno nie rządowi.
EnglishIndeed, as things stand at the moment, we refuse to grant an extension.
Rzeczywiście, tak jak rzeczy się obecnie mają, odmawiamy udzielenia absolutorium.
EnglishThat is not how things stand today, but we hope that one day it will be.
Dziś tak jeszcze nie jest, ale mamy nadzieję, ze pewnego dnia tak się stanie.
EnglishThe question therefore arises as to how things stand with regard to passengers' rights.
Pojawia się zatem kwestia, jak to przedstawia się w świetle praw pasażerów.
EnglishAs things stand today, we cannot say that these criteria are being met.
Oceniając sytuację obecną nie możemy stwierdzić, że te kryteria są spełnione.
EnglishAs things stand, the first generation of points of single contact exists in 22 Member States.
Obecnie pierwsze pojedyncze punkty kontaktowe funkcjonują w 22 państwach członkowskich.
EnglishHow, specifically, do things stand in the energy negotiations?
Jak wygląda w szczególności sytuacja, jeśli chodzi o negocjacje energetyczne?
EnglishIt is changed as clay under the seal; And [all things] stand forth as a garment:
Aby się odmieniała jako glina, do której pieczęć przykładają, a oni aby się stali jako szatą nakryci.
EnglishAs things stand at present, the final inspection by the experts will take place on 22 September.
Według stanu na chwilę obecną, inspektorzy przeprowadzą końcową inspekcję dnia 22 września.
EnglishThree things stand out: leadership, diplomacy and institutional design.
Wyróżniają się tutaj trzy rzeczy: przywództwo, dyplomacja i struktura oraz działanie organizacji państwowych.
EnglishAt the same time, I do not think that a trip by Baroness Ashton is sufficient as things stand today.
Uważam też, że w obecnym stanie rzeczy podróż baronessy Ashton nie jest działaniem wystarczającym.
EnglishIt is good to be optimistic, but we cannot be optimistic about Iraq as things stand at the moment.
Dobrze jest mieć pozytywne nastawienie, ale biorąc pod uwagę obecną sytuację w Iraku, trudno być optymistą.
EnglishThe prospect of membership of the EU represents, as things stand, the main guarantee of stability and reform.
Perspektywa członkowstwa w UE stanowi, zgodnie ze stanem rzeczy, najważniejszą gwarancję stabilności i reform.
EnglishThis is already in evidence as things stand.
Obecnie jest to już podawane do wiadomości publicznej.
English. - (FR) Madam President, as things stand at present, there are 89 amendments to this report.
w imieniu grupy PPE-DE. - (FR) Pani przewodnicząca! Obecnie mamy 89 poprawek do przedmiotowego sprawozdania.
EnglishTo put it plainly, as things stand, we do not have enough money under subheading 1a for this agency in either form.
Mówiąc krótko, w obecnym stanie rzeczy nie mamy wystarczająco pieniędzy na tę agencję w żadnej formie zgodnie z nagłówkiem 1a.
EnglishAs things stand, we often have long, complicated chains of financial transactions that make transparency very difficult.
Obecnie mamy często do czynienia z długimi, złożonymi łańcuchami transakcji finansowych, co bardzo zaciemnia obraz rzeczy.
EnglishAs things stand, the citizens of the European Union are not particularly concerned about the rejection of the Treaty by the people of Ireland.
Dzisiaj w Unii Europejskiej nasi obywatele nie przejmują się za bardzo tym, że Irlandczycy odrzucili traktat.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "as things stand"

things rzeczownik
stand rzeczownik
as spójnik
as przysłówek