"as things are" po polsku

EN

"as things are" - polskie tłumaczenie

EN

as things are

volume_up
W tej sytuacji nie możemy.
How are you going to ensure - in terms of personnel, among other things - that the directive is correctly transposed?
Jak ma pan zamiar dopilnować, między innymi w tej sytuacji kadrowej, żeby dyrektywa została prawidłowo transponowana?

Przykłady użycia - "as things are" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishBeing realistic about things does not mean taking the Iran issue off the agenda.
Przyjęcie realistycznego podejścia nie oznacza zdjęcia kwestii Iranu z porządku.
EnglishThe Stability and Growth Pact: what sort of things are we providing rebates for?
Pakt na rzecz stabilności i wzrostu: jakiego rodzaju rzeczom zapewniamy rabaty?
EnglishSome of the side-effects may be caused by a combination of these three things.
Część działań niepożądanych może być skutkiem połączenia wymienionych czynników.
EnglishWe reorganize things, we change them around, but we don't make anything unnatural.
My je przestawiamy i zmieniamy, lecz nie tworzymy niczego, co jest nienaturalne.
EnglishIt did not happen, and things will only be more difficult as a result in future.
Tak się nie stało i w efekcie sytuacja będzie coraz trudniejsza w przyszłości.
EnglishI just want to make a couple of points today about the things that we need to do.
Chciałbym jedynie wspomnieć o kilku rzeczach, które należy w związku z tym zrobić.
EnglishThat is one of the things that I think is important in developing this policy.
To jest jedna z ważnych kwestii - jak sądzę - przy wypracowywaniu tej polityki.
EnglishWe have introduced, among other things, a mechanism to identify vulnerable persons.
Wprowadziliśmy między innymi mechanizm identyfikacji osób szczególnie narażonych.
EnglishThere are still areas in which we would like to see things being taken further.
Wciąż istnieją obszary, w których chcielibyśmy widzieć bardziej zdecydowany postęp.
EnglishIn my opinion, this depends on two things: the starting point and our expectations.
Moim zdaniem to zależy od dwu kwestii: sytuacji wyjściowej i naszych oczekiwań.
EnglishThings that are essentially different should not be treated in exactly the same way.
Rzeczy, które wyraźnie się różnią nie powinny być traktowane dokładnie tak samo.
EnglishWho will develop these things and when can we expect a legislative proposal?
Kto opracuje te mechanizmy i kiedy możemy się spodziewać wniosku ustawodawczego?
EnglishWe are all concerned with things that we see in the world that we are aware of.
Wszyscy martwimy się rzeczami, które widzimy na świecie, których jesteśmy świadomi.
EnglishYou know, they say, never play with your food -- but I always play with things.
Ludzie zawsze mówią: nie baw się jedzeniem, ale ja zawsze bawię się rzeczami.
EnglishBut again I would say that this is our moment for extraordinary things to happen.
Jednak po raz kolejny powiem, że teraz jest czas na dokonanie niesamowitych rzeczy.
EnglishThe same things can be said about the Romanian communities in Bulgaria and Ukraine.
To samo można powiedzieć o społecznościach rumuńskich w Bułgarii i na Ukrainie.
EnglishFor this reason, there are numerous things we must do and these will take time.
W związku z tym jest wiele rzeczy, które musimy uczynić, a te wymagają czasu.
EnglishThings do have to change but they must change at the European level, surely?
Sytuacja musi się zmienić, ale musi się zmienić na szczeblu europejskim, prawda?
EnglishYou are undermining things with the rendez-vous clause, including the 20% target.
Szkodzicie państwo pewnym sprawom za pomocą klauzuli rendez-vous, w tym celowi 20%.
EnglishAn objectification of the entire issue must be at the heart of things, however.
W każdym razie, w centrum uwagi musi znaleźć się obiektywizacja tej kwestii.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "as things are"

are rzeczownik
Polish
things rzeczownik
as spójnik
as przysłówek
as przyimek
Polish
Pozostałe hasła
English
  • as things are

W słowniku niemiecko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.