"as the saying goes" po polsku

EN

"as the saying goes" - polskie tłumaczenie

EN

as the saying goes

volume_up
I regret that registration is not mandatory, but as the saying goes: 'Chi va piano va sano'.
Szkoda, że rejestracja nie jest obowiązkowa, ale jak mówi przysłowie: "Chi va piano va sano”.
Hungarian and Pole are two good friends; as the saying goes, 'Magyar and Pole, two friends so fine; together they fight and drink their wine'.
Węgrzy i Polacy to dwa przyjaźniące się narody; jak mówi przysłowie: "Polak, Węgier - dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki”.

Przykłady użycia - "as the saying goes" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishMr President, in times of need, you discover who your friends are, as the saying goes.
Panie przewodniczący! Stare przysłowie mówi, że przyjaciół poznaje się w biedzie.
English(SK) The saying goes that good agreements are made by equal partners.
(SK) Przysłowie mówi, że dobre umowy są zawierane przez równorzędnych partnerów.
EnglishAs the saying goes in my country: 'better alone than in bad company!'.
Jak mówi się w moim kraju: "lepiej samemu niż w złym towarzystwie!”
EnglishAs the old saying goes, we are as strong as our weakest link.
Jest stare przysłowie, które mówi, że jesteśmy tak silni, jak nasze najsłabsze ogniwo.
EnglishAnd as the saying goes, when angry, you will make the best speech you will ever regret.
Jest takie powiedzenie: w gniewie wygłosisz najlepszą mowę spośród tych, których będziesz żałować.
EnglishI regret that registration is not mandatory, but as the saying goes: 'Chi va piano va sano'.
Szkoda, że rejestracja nie jest obowiązkowa, ale jak mówi przysłowie: "Chi va piano va sano”.
EnglishAnd the saying goes, we came from dust and will return to dust.
Jak mówi powiedzenie: z prochu powstaliśmy i w proch się obrócimy.
EnglishAs the old saying goes, however: charity begins at home.
Jednakże jak mówi stare powiedzenie: dobroczynność zaczyna się domu.
EnglishBut, as the saying goes, better late than never.
Jak mówi jednak tytuł amerykańskiego filmu "Lepiej późno, niż później”.
EnglishAs the saying goes, a bird in the hand is worth two in the bush.
Jak mówią, lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.
EnglishFinally, as a Polish saying goes, in this way we are, like it or not, throwing the baby out with the bathwater.
Kończąc, w ten sposób - jak mówi polskie przysłowie - chcąc czy nie chcąc wylewamy dziecko z kąpielą.
EnglishAs the German saying goes, Politik ist die Kunst des Erreichbaren, or politics is the art of the possible.
Jak mówią Niemcy: Politik ist die Kunst des Erreichbaren, co znaczy, że polityka jest sztuką osiągania tego, co możliwe.
EnglishAs the saying goes, nobody is perfect.
EnglishAs the saying goes, vox populi, vox dei.
EnglishWe have also heard in the debate that the directive is overdue, but as the saying goes in some languages 'Better late than never'.
Podczas debaty usłyszeliśmy również, że dyrektywa jest spóźniona, choć jak mawia się w niektórych językach "lepiej późno niż wcale”.
EnglishHungarian and Pole are two good friends; as the saying goes, 'Magyar and Pole, two friends so fine; together they fight and drink their wine'.
Węgrzy i Polacy to dwa przyjaźniące się narody; jak mówi przysłowie: "Polak, Węgier - dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki”.
EnglishSo, as the old saying goes, if it looks like a linguistic script and it acts like a linguistic script, then perhaps we may have a linguistic script on our hands.
A więc, jak mówią, jeśli coś wygląda na język pisany i ma podobne cechy, to prawdopodobnie jest to język pisany.
English(SK) In Cambodia, as in many other countries, the struggle for political power is descending into a real fight; a life-and-death struggle, as the saying goes.
(SK) W Kambodży, podobnie jak w wielu innych krajach, zmagania o władzę polityczną przekształcają się w prawdziwą walkę; jak to się mówi, w wojnę na śmierć i życie.