"as the result of" po polsku

EN

"as the result of" - polskie tłumaczenie

PL
EN

as the result of {spójnik}

volume_up
as the result of
This is partly the result of wars and unrest and partly that of natural disasters.
Dzieje się tak po części wskutek wojen i zamieszek, a po części wskutek klęsk żywiołowych.
As a result, the concentration of fondaparinux is expressed as milligrams (mg).
Wskutek tego, stężenie fondaparynuksu jest wyrażone w miligramach (mg).
Many women died as a result of illegal abortions, performed without medical help.
Wiele kobiet zmarło wskutek nielegalnych aborcji dokonywanych bez pomocy lekarskiej.

Przykłady użycia - "as the result of" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt must not slip to number two as a result of the current economic difficulties.
Nie może ona spaść na drugie miejsce w wyniku obecnych trudności gospodarczych.
EnglishAs a result, the Committee on Budgets examined the draft budget very carefully.
W wyniku tego Komisja Budżetowa bardzo dokładnie przeanalizowała projekt budżetu.
EnglishIt did not happen, and things will only be more difficult as a result in future.
Tak się nie stało i w efekcie sytuacja będzie coraz trudniejsza w przyszłości.
EnglishAs a result, the main emitters of carbon dioxide after warming are the oceans.
W związku z tym głównymi źródłami emisji dwutlenku węgla po ociepleniu są oceany.
EnglishIt was the result of violent acts that we absolutely and categorically condemn.
Stało się to wskutek aktów przemocy, które bezwzględnie i stanowczo potępiamy.
EnglishAnd as a result, they lose their gifts, or worse, they stop playing altogether.
I w rezultacie, tracą oni swój talent lub jeszcze gorzej, przestają grać zupełnie.
EnglishAs a result it has faced enormous internal pressure and threatened instability.
Skutkiem tego doświadcza ogromnej wewnętrznej presji i zagrożenia stabilności.
EnglishLet us continue to work to achieve the best possible result for maritime safety.
Kontynuujmy pracę, aby osiągnąć jak najlepszy rezultat dla bezpieczeństwa na morzu.
EnglishAs a result, everything is left to the ambitions of the individual Member States.
W związku z tym wszystko pozostawiono ambicji poszczególnych państw członkowskich.
EnglishNot studied, combined administration may result in increased warfarin levels.
Nie badano; skojarzone stosowanie może prowadzić do zwiększenia stężeń warfaryny.
EnglishAs a result, the construction of nuclear plants is being tabled for discussion.
W wyniku tego proponowana jest dyskusja na temat budowy elektrowni jądrowych.
EnglishMr President, assessment of the Swedish Presidency yields a very positive result.
Panie przewodniczący! Bilans szwedzkiej prezydencji wypada bardzo pozytywnie.
EnglishThe result of this is terrible unemployment figures for university graduates.
Efektem tego są fatalne wyniki w zakresie zatrudnienia absolwentów uniwersytetów.
EnglishI am convinced that over the weeks to come we will achieve a satisfactory result.
Jestem pewny, że w nadchodzących tygodniach osiągniemy zadowalający rezultat.
EnglishThe end result we have before us is a compromise which we are happy to support.
Efektem końcowym, który uzyskaliśmy jest kompromis, który z zadowoleniem popieramy.
EnglishAmendment 8 has been withdrawn, and as a result you cannot vote on paragraph 36.
Poprawka 8 została wycofana, w wyniku czego nie możemy głosować w sprawie ustępu 36.
EnglishRitonavir increases the serum levels of atazanavir as a result of CYP3A4 inhibition.
Rytonawir zwiększa stężenia atazanawiru w surowicy w wyniku hamowania izoenzymu
EnglishPersistent severe myelosuppression, may result in superinfection or haemorrhage.
Przetrwałe ciężkie zaburzenie czynności szpiku może prowadzić do nadkażeń i krwawień.
EnglishAs a result, this policy has led to an increase in poverty and inequality in Europe.
W rezultacie polityka ta doprowadziła do wzrostu ubóstwa i nierówności w Europie.
EnglishMany women died as a result of illegal abortions, performed without medical help.
Wiele kobiet zmarło wskutek nielegalnych aborcji dokonywanych bez pomocy lekarskiej.