EN

as soon as {spójnik}

volume_up
as soon as
I hope that the preparations get underway as soon as possible.
Mam nadzieję, że przygotowania rozpoczną się najszybciej, jak tylko możliwe.
It goes on in nature today, and the bacteria die as soon as we stop feeding them.
Bakterie giną, jak tylko przestajemy je karmić.
Such bureaucratic and financial walls must be torn down as soon as possible.
Takie przeszkody biurokratyczne i finansowe należy usuwać tak szybko, jak tylko to możliwe.

Przykłady użycia - "as soon as" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis report is to be produced as soon as possible, and by no later than May 2009.
Sprawozdanie to ma powstać możliwie szybko, lecz nie później niż w maju 2009 roku.
EnglishIt is important to identify and treat this type of infection as soon as possible.
Ważne jest, aby takie zakażenie zostało rozpoznane i jak najszybciej leczone.
EnglishI know the European Parliament would like this revision to take place quite soon.
Wiem, że Parlament Europejski chciałby, aby przegląd ten odbył się jak najszybciej.
EnglishIf a dose of Januvia is missed, it should be taken as soon as the patient remembers.
W przypadku pominięcia dawki preparatu Januvia należy przyjąć ją jak najszybciej.
EnglishI know a lot of farmers who are 58 years old and who would like to stop working soon.
Znam wielu hodowców mających 58 lat, którzy chcieliby wkrótce przestać pracować.
EnglishThe important thing is that we allow them to join the euro area as soon as possible.
Bardzo ważne jest pozwolenie im na jak najszybsze przystąpienie do strefy euro.
EnglishA decision on this should be taken by the European Commission as soon as possible.
Decyzja w tej sprawie powinna być podjęta przez Komisję Europejską jak najszybciej.
EnglishFinally, I would ask the Commission to present these proposals as soon as possible.
Wreszcie wnoszę, aby Komisja jak najszybciej przedstawiła omawiane propozycje.
EnglishIt is imperative that this revision is carried out, and as soon as possible.
Koniecznie należy przeprowadzić tego typu zmianę, i to w dodatku jak najszybciej.
EnglishVoters will soon realise that this deterioration in service is thanks to Europe.
Wyborcy wkrótce zdadzą sobie sprawę, że to pogorszenie usług nastąpiło dzięki Europie.
EnglishFirstly, we must apply the Treaty of Lisbon and implement it as soon as possible.
Po pierwsze musimy stosować traktat lizboński i wdrożyć go jak najszybciej.
English(NL) Madam President, ladies and gentlemen, this debate comes none too soon.
(NL) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Nasza debata nastąpiła w samą porę.
EnglishTherefore, I am asking the Council to move forward as soon as possible in these areas.
Wzywam zatem Radę do jak najszybszego podjęcia dalszych kroków w tych obszarach.
EnglishLet us see these demonstration projects put out to tender as soon as possible.
Poddajmy projekty demonstracyjne procedurze przetargowej tak szybko, jak to możliwe.
EnglishThis integration is therefore crucial and must happen as soon as possible.
Integracja ta ma zatem zasadnicze znaczenie i musi do niej dojść jak najszybciej.
EnglishI do not have the slightest doubt that the Lisbon Treaty will soon come into force.
Nie mam najmniejszych wątpliwości, że już wkrótce traktat z Lizbony wejdzie w życie.
EnglishWe would do well, therefore, to stop covering up reality as soon as possible.
Dlatego najlepiej będzie, jeśli jak najszybciej przestaniemy ukrywać prawdę.
EnglishHowever, we are working on this and we hope that it will be implemented soon.
Cały czas jednak pracujemy nad tym i mamy nadzieję, że wkrótce zostanie to wdrożone.
EnglishThis is one more reason to adopt the agreement as soon as possible in 2009.
To kolejny powód, by zawrzeć porozumienie tak szybko, jak możliwe w 2009 roku.
EnglishApidra should be taken shortly (0-15 minutes) before or soon after meals.
Lek Apidra należy przyjmować na krótko przed (0 – 15 minut) lub tuż po posiłku.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "as soon as"

as spójnik
as przysłówek
as przyimek
Polish
soon przysłówek