"as prescribed" po polsku

EN

"as prescribed" - polskie tłumaczenie

EN

as prescribed {przymiotnik}

volume_up
as prescribed (też: correct, normal, right, valid, validated)
Check that it is the correct dose that your doctor has prescribed.
Sprawdzić, czy jest to prawidłowa dawka zalecona przez lekarza.
as prescribed
volume_up
tak jak na recepcie [przykł.]

Przykłady użycia - "as prescribed" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis medicine has been prescribed for your child and should not be passed on to others.
Lek ten został przepisany określonemu dziecku i nie należy go przekazywać innym.
EnglishNifedipine Pharmamatch retard tablets must not be prescribed for these patients.
Takim pacjentom nie wolno przepisywać leku Nifedipine Pharmamatch retard.
EnglishThe prescribed number of capsules should be swallowed whole, once a day for 5 days.
Zaleconą liczbę kapsułek należy połykać w całości, raz na dobę przez 5 dni.
EnglishContinue as normal when it is time to take the next dose as prescribed by your doctor.
Należy jak zwykle przyjąć kolejną dawkę przepisaną przez lekarza o ustalonej porze.
EnglishKaletra is prescribed for use in combination with other antiviral medicines.
Lek Kaletra przepisuje się do stosowania z innymi lekami przeciwwirusowymi.
EnglishFake medicines may have effects other than those of the tablets prescribed by the doctor.
Podrabiane leki mogą wywoływać skutki inne niż tabletki, które przepisał lekarz.
EnglishThe patient 's liver function must be checked before the medicine is prescribed.
Przed przepisaniem leku należy skontrolować czynność wątroby pacjenta.
EnglishYour doctor has prescribed VIRACEPT for you because you have HIV infection.
VIRACEPT jest przepisywany przez lekarza w przypadku zakażenia wirusem HIV.
EnglishIf a dose is missed, the next schedule dose should be given as prescribed.
W przypadku pominięcia dawki należy podać następną dawkę leku zgodnie z zaleceniami.
EnglishUse the measuring cup to measure the volume prescribed by your doctor.
Należy stosować miarkę do odmierzania objętości leku przepisanej przez lekarza.
EnglishDraw air into the syringe equal to the prescribed Humalog Mix25 dose.
Pobrać powietrze do strzykawki w objętości równej pożądanej dawce Humalog Mix25.
EnglishDraw air into the syringe equal to the prescribed Humalog Mix50 dose.
Pobrać powietrze do strzykawki w objętości równej pożądanej dawce Humalog Mix50.
EnglishAt this time the dose prescribed and the need for continued treatment should be considered.
Należy wówczas ocenić stosowaną dawkę i rozważyć potrzebę kontynuacji leczenia.
EnglishKeep pressing the plunger until the amount of NeoRecormon in the syringe is as prescribed.
Przesuwać tłok, aż w ampułkostrzykawce pozostanie tylko przepisana ilość roztworu.
EnglishDo not exceed the dose prescribed by your doctor and described in this leaflet.
Nie należy stosować dawki większej niż zalecona przez lekarza i opisana w niniejszej ulotce.
EnglishIt is important that you take this medicine until you finish the prescribed course.
Ważne jest zażywanie leku aż do zakończenia zaleconego cyklu leczenia.
EnglishEnbrel is prescribed for the treatment of the following diseases in children and adolescents:
Lek Enbrel wskazany jest w leczeniu następujących schorzeń u dzieci i młodzieży:
EnglishYour doctor has prescribed Kaletra to help control your HIV infection.
Lekarz prowadzący przepisał lek Kaletra, aby ograniczyć rozwój zakażenia HIV.
EnglishIt is important that you take Kaletra every day exactly as your doctor prescribed it.
Lek Kaletra należy przyjmować codziennie, dokładnie według zaleceń lekarza prowadzącego.
EnglishThis medicine has been prescribed for your baby and should not be passed on to others.
Lek ten został przepisany dla chorego dziecka i nie należy go przekazywać innym osobom.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "as prescribed"

prescribed przymiotnik
as spójnik
as przysłówek
as przyimek
Polish
as a matter of fact