EN

as opposed to {spójnik}

volume_up
as opposed to
However, I believe that in future, the European Union will take a more prominent role as opposed to the individual Member States.
Wierzę jednak, że w przyszłości Unia Europejska przyjmie na siebie ważniejszą rolę, w odróżnieniu od indywidualnych państw członkowskich.
Opposed to injectable ketoprofen the results for milk are not “ as clear ” for Dolovet as what they are for plasma.
W odróżnieniu od ketoprofenu podawanego we wstrzyknięciach, w przypadku preparatu Dolovet wyniki dotyczące mleka nie są „ tak oczywiste ”, jak wyniki dotyczące osocza.
as opposed to
It is abundance, as opposed to scarcity.
To obfitość, w przeciwieństwie do rzadkości.
The watchword in this regard, I would add, should be prudence as opposed to over-reaction.
W tym kontekście dodam, że hasło powinno brzmieć: rozsądek, w przeciwieństwie do zbyt żywiołowych reakcji.
It must be given statutory powers as opposed to the coordinating role which it currently holds.
Organizacja ta musi otrzymać uprawnienia ustawowe, w przeciwieństwie do roli koordynatora, jaką obecnie odgrywa.

Przykłady użycia - "as opposed to" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThat is unacceptable and Parliament actually has to be opposed to this proposal.
To niedopuszczalne i Parlament w rzeczywistości musi się sprzeciwić temu wnioskowi.
EnglishThat is why we have opposed cancelling production aids and ending milk quotas.
Dlatego też byliśmy przeciwni likwidacji pomocy produkcyjnej i kwot mlecznych.
EnglishThere are many people in favour of the use of pesticides and many who are opposed.
Stosowanie środków ochrony roślin ma zarówno wielu zwolenników, jak i przeciwników.
EnglishThey have opposed every treaty since 1972; yet they claim they are pro-European.
Sprzeciwiali się każdemu traktatowi od 1972 r.; ponadto twierdzą, że są proeuropejscy.
EnglishOver 150 000 voters responded: 88% wanted a referendum; 89% opposed the Treaty.
Na ponad 150 000 głosujących 88% było za referendum; 89% było przeciwnych Traktatowi.
EnglishI am opposed to discrimination, but I believe that this is the wrong approach.
Jestem przeciwna dyskryminacji, ale uważam, że przyjęte podejście nie jest właściwe.
EnglishThe Slovenian public and the Slovenian Government are firmly opposed to this terminal.
Społeczeństwo i rząd Słowenii są zdecydowanie przeciwne budowie tego terminalu.
EnglishAn absolute majority of the Ukrainian population are opposed to membership of NATO.
Absolutna większość populacji ukraińskiej jest przeciwna członkostwu w NATO.
EnglishWe are radically opposed to the liberalisation of the market in the dairy sector.
Stanowczo sprzeciwiamy się liberalizacji rynku w sektorze produkcji mleka.
English. - We have opposed this legislation on the grounds that it is certain that:
na piśmie - Sprzeciwialiśmy się przedmiotowemu aktowi prawnemu mając pewność, że:
EnglishNevertheless, the Socialist Group was opposed to this debate and resolution.
Niemniej jednak Grupa Socjalistyczna była przeciwna tej debacie i rezolucji.
EnglishI heard what were, at times, diametrically opposed views from the same political group.
Usłyszałem czasami diametralnie przeciwne poglądy od tej samej grupy politycznej.
EnglishMr President, the Services Directive has been consistently opposed by my party.
Panie Przewodniczący! Moja partia konsekwentnie sprzeciwiała się dyrektywie o usługach.
EnglishIt is regrettable that some Member States are opposed to this programme.
Niestety niektóre państwa członkowskie sprzeciwiają się istnieniu tego programu.
EnglishSuch practices should be opposed, particularly here in the European Parliament.
Temu należy się sprzeciwiać, zwłaszcza tutaj, w Parlamencie Europejskim.
EnglishSpain, Cyprus, Greece, Romania, Slovakia and Bulgaria are fiercely opposed to this.
Hiszpania, Cypr, Grecja, Rumunia, Słowacja i Bułgaria stanowczo się temu sprzeciwiają.
English. - (DE) 70% of the European population are opposed to genetic engineering.
na piśmie. - (DE) 70% ludności Europy sprzeciwia się inżynierii genetycznej.
EnglishI am therefore opposed to the proposal to introduce an ex ante declaration.
Sprzeciwiam się zatem wnioskowi dotyczącemu wprowadzenia deklaracji ex ante.
EnglishHowever, we are opposed to the supranational legislative measures above.
Jednak sprzeciwiamy się opisanym powyżej ponadnarodowym środkom legislacyjnym.
EnglishSo from that point of view, I am opposed to the present text when it talks about capping.
Mając to na uwadze, sprzeciwiam się fragmentom obecnego tekstu dotyczącym pułapów.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "as opposed to"

opposed przymiotnik
to spójnik
to przyimek
Polish
as spójnik
as przysłówek
as przyimek
Polish