EN

as much

volume_up
as much (też: so much)
This is a question not so much of policy but of fundamental morals and ethics.
Jest to kwestia nie tyle polityki, ile fundamentalnej moralności, etyki.
On the contrary, we know so much that there is an urgent need for regulation.
Wręcz przeciwnie, wiemy tyle, że pilnie potrzebujemy regulacji.
They are not so much homophobes, as sexual orientation chauvinists.
Są oni nie tyle homofobami, co szowinistami orientacji seksualnej.

Przykłady użycia - "as much" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWithout action, our words on the promotion of shared values are so much hot air.
Bez czynów nasze słowa o promowaniu wspólnych wartości są tylko czczą gadaniną.
EnglishHow Much Tamiflu should be given to Adolescents (13 to 17 years of age) and Adults
Jaką dawkę Tamiflu powinna przyjmować młodzież w wieku od 13 do 17 lat i dorośli
EnglishI believe that we must be more active and have much more to offer these countries.
Uważam, że musimy być bardziej aktywni i mieć więcej do zaoferowania tym krajom.
EnglishETS is much more effective than taxes in actually reaching our emissions targets.
ETS jest bardziej skuteczny niż podatki, jeśli chodzi o osiągnięcie celów emisji.
EnglishLikewise, we still have much to do to respond to the economic and social crisis.
Podobnie, mamy wiele do zrobienia w reakcji na kryzys gospodarczy i społeczny.
EnglishIf you have injected too much Lantus, your blood sugar level may become too low
W przypadku wstrzyknięcia zbyt dużej dawki leku Lantus stężenie cukru we krwi może
EnglishIf you have injected too much Apidra, your blood sugar level may become too low
W przypadku wstrzyknięcia zbyt dużej dawki leku Apidra stężenie cukru we krwi może
EnglishWe have much to gain and much to contribute to a maritime strategy and policy.
Możemy wiele zyskać i wiele dać od siebie na rzecz strategii i polityki morskiej.
EnglishThat said, we respect very much the subsidiarity principle in the European Union.
To powiedziawszy, zdecydowanie szanujemy zasadę pomocniczości w Unii Europejskiej.
EnglishOur relationship must be much more extensive than a mere free trade agreement.
Nasze stosunki muszą wychodzić poza zakres samego porozumienia o wolnym handlu.
EnglishWe must give this debate much more serious attention over the next few months.
Musimy zwrócić baczniejszą uwagę na tę debatę w ciągu kolejnych kilku miesięcy.
English(ES) Mr President, thank you very much for your compassionate and supportive words.
(ES) Panie Przewodniczący! Bardzo Panu dziękuję za słowa współczucia i wsparcia.
English'Evidence' of non-respect will be much harder to prove than 'reason to believe'.
"Dowody” nieprzestrzegania będzie dużo trudniej potwierdzić niż "powody, by sądzić”.
EnglishMafia groups operate much more frequently now that there is apparently less risk.
Grupy mafijne działają częściej wówczas, gdy jest ewidentnie mniejsze ryzyko.
EnglishIssues unconnected with this must be excluded from the budget as much as possible.
Niezwiązane z nią kwestie muszą być z budżetu w jak największym stopniu wyłączone.
EnglishOn this matter, the progress report indicates that there is still much to do.
W tej sprawie, jak wykazuje sprawozdanie, wiele jeszcze pozostaje do zrobienia.
EnglishIt may be possible that we are not even able to build that much clean energy.
Prawdopodobnie, nie jesteśmy nawet w stanie wytworzyć tak dużo czystej energii.
EnglishPrimates emerge from jungles, as tarsiers first, becoming lemurs not much later.
Z dżungli wyłaniają się naczelne, najpierw wyraki, które wkrótce stają się lemurami.
EnglishPopulation growth's important, but it's also about how much each person consumes.
Wzrost populacji jest ważny, ale równie ważny jest poziom konsumpcji każdego z nas.
EnglishThe text we adopted today will provide for much more effective control of imports.
Tekst, który dzisiaj przyjęliśmy zapewni dużo bardziej skuteczną kontrolę importu.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "as much"

much przysłówek
as spójnik
as przysłówek
as przyimek
Polish
as a matter of fact