"as it were" po polsku

EN

"as it were" - polskie tłumaczenie

PL
EN

as it were {przysłówek}

volume_up
as it were (też: in some ways)
It was rather alarming that national laws could be, as it were, censured by that Court.
Dość niepokojąca była możliwość niejako cenzorowania prawa krajowego przez Trybunał.
Thousands of people are given the chance to return to life, the chance, as it were, of a second life.
Tysiące osób otrzymuje szansę powrotu do zdrowia, niejako drugie życie.
We really crept together on this one, as it were.
W rzeczy samej niejako przedzieraliśmy się razem przez zawiłości tej sprawy.

Przykłady użycia - "as it were" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishData from 133 (62 methylnaltrexone bromide, 71 placebo) patients were analysed.
Dokonano analizy danych 133 pacjentów (62 metylonaltreksonu bromek, 71 placebo).
EnglishThis meant that the 64 amendments were replaced by a single, consolidated text.
Oznacza to, że wspomniane 64 poprawki zastąpiono jednym tekstem skonsolidowanym.
EnglishPeak plasma levels were generally achieved at 2 to 3 hours after administration.
Szczytowe stężenia w osoczu były zwykle osiągane po 2 - 3 godzinach po podaniu.
EnglishSome of those patients were also treated with azathioprine or 6- mercaptopurine.
Niektórych z tych pacjentów leczono również azatiopryną lub 6- merkaptopuryną.
EnglishThese questions were put to and answered by a European consumer advice service.
Odpowiedzi na poniższe pytania udzieliło europejskie biuro porad dla konsumentów.
EnglishI am pleased that those points were also made clear in the report by Mrs Gurmai.
Cieszę się, że kwestie te zostały wyjaśnione w sprawozdaniu pani poseł Gurmai.
EnglishOf course, at Copenhagen there were countries that wanted to torpedo the talks.
Oczywiście na konferencji w Kopenhadze były kraje dążące do storpedowania rozmów.
EnglishUnder the agreement, two units were closed in 2002, and the other two in 2006.
Na mocy porozumienia dwa bloki zamknięto w 2002 roku, a dwa kolejne w 2006 roku.
EnglishThere were two glimmers of light when the Treaty of Lisbon entered into force.
Gdy traktat lizboński wchodził w życie, dawało się dostrzec dwa promyki nadziei.
EnglishAnd their villages were Etam, and Ain, Rimmon, and Tochen, and Ashan, five cities;
A wsi ich były: Etam, i Hain, Remnon, i Tochen i Asan przy tych pięciu miastach;
EnglishLabelling and traceability were really the minimum on which we had taken a stand.
Etykietowanie i identyfikowalność naprawdę stanowiły minimum, którego broniliśmy.
EnglishThe most common adverse reactions were bleeding complications (see section 4.4).
Najczęstszym objawem niepożądanym były powikłania krwotoczne (patrz punkt 4. 4). wa
EnglishThe most common adverse reactions were bleeding complications (see section 4.4).
Najczęstszym objawem niepożądanym były powikłania krwotoczne (patrz punkt 4. 4). żn
EnglishAll values were between 2.5 fold and 3.5 fold the ULN (Upper Limit of Normal).
Wszystkie wartości mieściły się między 2, 5 a 3, 5 x GGN (górna granica normy).
EnglishThe pharmacokinetics of efavirenz in paediatric patients were similar to adults.
Farmakokinetyka efawirenzu u dzieci i młodzieży jest podobna jak u dorosłych.
EnglishThere were no statistically significant differences between the two Zometa doses.
Nie było statystycznie istotnej różnicy między dwoma dawkami preparatu Zometa.
EnglishReductions in iPTH and Ca x P were maintained for up to 12 months of treatment.
Obniżone stężenie iPTH i iloraz Ca x P utrzymywały się przez 12 miesięcy leczenia.
EnglishThis has already happened several times to date and solutions were always found.
Sytuacja taka miała już kilkakrotnie miejsce i zawsze znajdowano rozwiązanie.
EnglishThat is why I believe some of the comments made here today were really not helpful.
Dlatego też uważam, że część wygłoszonych tutaj uwag naprawdę nie była właściwa.
EnglishAnd the sons of Ram the first-born of Jerahmeel were Maaz, and Jamin, and Eker.
Ale synowie Ramowi, pierworodnego Jerameelowego, byli: Maas, i Jamin, i Achar.

Synonimy (angielski) dla "as it were":

as it were

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "as it were"

were czasownik
Polish
it zaimek
Polish
as spójnik
as przysłówek
as przyimek
Polish