"as it can be seen" po polsku

EN

"as it can be seen" - polskie tłumaczenie

EN

as it can be seen

volume_up
As can be seen, the selection of Mr Diamandouros was a very good decision.
Jak widać, wybór pana Diamandourosa to była dobra decyzja.
It is, I think, motivated by good intentions, but, as can be seen, it is causing a lot of emotion.
Teraz kolejna inicjatywa, która - jak sądzę - ma dobre intencje, ale jak widać budzi emocje.

Przykłady użycia - "as it can be seen" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIf large bubbles can be seen, slowly push the plunger back into the syringe.
Jeśli pojawią się duże bąbelki, powoli wcisnąć tłok z powrotem do strzykawki.
EnglishIt is a country which can be seen as a future member of the European Community.
Możemy postrzegać ten kraj jako przyszłego członka Wspólnoty Europejskiej.
EnglishThe disaster can be seen more as an inspiration to build new nuclear reactors.
Można postrzegać tę katastrofę raczej jako zachętę do budowy nowych reaktorów jądrowych.
EnglishOthers can be seen to have failed when they are compared with their objectives.
Jeszcze inne można uznać za porażkę, gdy porówna się wyniki z celami.
EnglishThis can be seen in their approach to solving foreign policy problems.
Można to dostrzec w ich podejściu do rozwiązywania problemów polityki zagranicznej.
EnglishVolunteering can be seen as a strong component of the partnership principle.
Wolontariat można postrzegać jako istotny czynnik zasady partnerstwa.
EnglishThey should do anything that can be seen if they want people to believe in them.
Jeżeli chcą, aby ludzie mieli do nich zaufanie, powinni robić tylko to, co zapewnia pełny wgląd.
EnglishThe recent presidential elections can be seen as another step in the consolidation of democracy.
Niedawne wybory prezydenckie można uznać za kolejny etap procesu demokratyzacji.
EnglishIn this context, the objective of European territorial cohesion can be seen to be fundamental.
W tym kontekście fundamentalny jest cel europejskiej spójności terytorialnej.
EnglishThis can be seen in the Monti report in the area of essential measures for the single market.
Wskazuje na to raport Montiego w obszarze niezbędnych rozwiązań na jednolitym rynku.
EnglishThe contents and achievements of this Treaty can be seen in detail, and few they are not!
Treść oraz postęp osiągnięty przez ten Traktat można ocenić szczegółowo.
EnglishThe intentions are good, as can be seen from the new draft directive against discrimination.
Intencje są dobre, czego dowodem jest nowy projekt dyrektywy przeciwko dyskryminacji.
EnglishThey do, however, very often fail, as can be seen from the examples of Zimbabwe and Cuba.
Zawodzą one jednak bardzo często, jak to ma miejsce na przykład wobec Zimbabwe czy Kuby.
EnglishHe headed a good and fair negotiation and I think that the result can be seen for itself.
Przewodniczył on dobrym i sprawiedliwym negocjacjom i uważam, że wynik mówi sam za siebie.
EnglishThe complexity of this issue can be seen just from the length of time you took for your speech.
Złożoność tej kwestii jest widoczna nawet w długości czasu trwania pani wystąpienia.
EnglishThe regional aspect that can be seen in the programme of activities is to be welcomed.
Dobrze, że w programie prac widoczny jest także aspekt regionalny.
EnglishThe value added by Euratom and the EU can be seen particularly clearly in the context of enlargement.
Wartość dodana Euratomu i UE jest szczególnie wyraźna w kontekście rozszerzenia.
EnglishThe scale of this phenomenon is huge, as can be seen just by looking through the daily papers.
Skala tego zjawiska jest ogromna. Wystarczy przeglądać prasę codzienną.
EnglishWhen the injection button is held out only the top part of this thick line can be seen.
Kiedy przycisk podania dawki jest odciągnięty, tylko górna część grubej kreski może być widoczna.
EnglishProgress can be seen in terms of the declarations made by the European Union's members.
Dają się zauważyć postępy, jeśli chodzi o deklaracje poczynione przez członków Unii Europejskiej.