"as is known" po polsku

EN

"as is known" - polskie tłumaczenie

EN

as is known {przysłówek}

volume_up
Slovenia is known to be one of the countries that uses nuclear energy.
Jak wiadomo Słowenia zalicza się do krajów wykorzystujących energię jądrową.
As is known, many EU Member States have not recognised the independence of Kosovo.
Jak wiadomo, wiele państw członkowskich UE nie uznaje niepodległości Kosowa.
(PT) As is well known, we are very critical of this reform of the sugar sector.
(PT) Jak wiadomo, odnosimy się bardzo krytycznie do tej reformy sektora cukru.

Przykłady użycia - "as is known" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishKnown hypersensitivity to bexarotene or to any of the excipients of the product.
Stwierdzona nadwrażliwość na beksaroten lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
EnglishPregnancy and breast-feeding The effect of ECALTA in pregnant women is not known.
Ciąża i karmienie piersią Działanie leku ECALTA u kobiet w ciąży nie jest znane.
EnglishThe significance of these data for the use of Intrinsa in patients is not known.
Znaczenie tych danych dla stosowania produktu Intrinsa u pacjentek nie jest znane.
EnglishThere are no known interactions between Nonafact and other medicinal products.
Nie są znane żadne interakcje pomiędzy Nonafact a innymi produktami leczniczymi.
EnglishLactation It is not known whether brinzolamide is excreted in human breast milk.
Karmienie piersią Nie wiadomo, czy brynzolamid jest wydzielany do mleka ludzkiego.
Englishwith known congenital long QT syndrome or a family history of congenital long QT
z rozpoznanym wrodzonym zespołem wydłużonego QT lub obciążonym wywiadem rodzinnym w
EnglishSo this dream is really enabled by the convergence of two known technologies.
Więc to marzenie zostało umożliwione przez sprzężenie dwóch znanych technologii.
English(PT) As is well known, we are very critical of this reform of the sugar sector.
(PT) Jak wiadomo, odnosimy się bardzo krytycznie do tej reformy sektora cukru.
EnglishCaution should be used with medicinal products known to induce PR prolongations.
Należy zachować ostrożność stosując leki, o których wiadomo, że wydłużają odstęp PR.
EnglishVery rare, not known: perforation of the oesophagus was reported in isolated cases
Bardzo rzadko, nie znana: w pojedynczych przypadkach zgłaszano perforacje przełyku
EnglishIt is not known whether valsartan and/ or amlodipine are excreted in human milk.
Nie wiadomo, czy walsartan i (lub) amlodypina są wydzielane z mlekiem matki.
Englishintravenous infusion into one of your veins (this is sometimes known as a “drip”)
pacjenta w postaci powolnego wlewu dożylnego trwającego godzinę lub cztery godziny.
EnglishKarvea belongs to a group of medicines known as angiotensin-II receptor antagonists.
Karvea należy do grupy leków znanych jako antagoniści receptora angiotensyny II.
EnglishNot one ingredient is found on any known government's banned substance watch list.
Nie znajdziesz żadnego ze składników na jakiejkolwiek liście produktów zakazanych.
EnglishThis past August 27, I was surveilling the defendant, as he is a known felon.
27 sierpnia ubiegłego roku, śledziłem oskarżonego - znanego policji rzezimieszka.
EnglishIt was known back in 2007 that the architecture of Swift needed to be reformed.
Już w 2007 roku wiadomo było, że architektura SWIFT musi zostać zreformowana.
EnglishStudies show that antioxidants are known to decrease these heterocyclic amines.
Badania pokazują, że antyoksydanty zmniejszają poziom amin heterocyklicznych.
EnglishI have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
EnglishOpioids, also known as narcotic drugs, are drugs such as heroin or morphine.
Opioidy, znane także jako narkotyki, to substancje takie jak heroina lub morfina.
EnglishAdverse reactions from post-marketing reports Infections and infestations Not known:
Działania niepożądane opisane w doniesieniach po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "as is known"

is czasownik
Polish
known przymiotnik
as spójnik
as przysłówek
as przyimek
Polish