EN

as intended

volume_up
zgodnie z przeznaczeniem
It is important to ensure that money earmarked to combat illegal immigration is used as it was specifically intended.
Należy dopilnować, aby pieniądze przeznaczane na walkę z nielegalną imigracją były wydawane zgodnie z przeznaczeniem.
One important task which still faces Member States is to guarantee the necessary funding so that EU resources are spent as intended.
Istotnym zadaniem, które nadal stoi przed państwami członkowskimi, jest zapewnienie odpowiednich środków finansowych, aby zasoby UE zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Przykłady użycia - "as intended" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishVials containing VASOVIST are not intended for the withdrawal of multiple doses.
Fiolki z preparatem VASOVIST nie nadają się do wielokrotnego pobierania dawek.
EnglishThe following information is intended for medical or healthcare professionals only
Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla lekarza lub personelu medycznego:
EnglishThe programme is intended to supersede the current Hague Programme from 2004.
Przedmiotowy program ma na celu zastąpienie obecnego programu haskiego z 2004 roku.
EnglishCEPROTIN is intended for intravenous administration (infusion into a vein).
CEPROTIN jest przeznaczony do podawania dożylnego (w postaci infuzji do żyły).
EnglishIt is intended to be compulsory in all of our Member States and at EU level.
Ma ona obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich oraz na szczeblu UE.
EnglishIt is also intended to steer efforts by the Member States in the right direction.
Mają one także na celu skierowanie działań państw członkowskich we właściwym kierunku.
EnglishTherefore, Prepandrix is not intended to be given at the same time as other vaccines.
Z tego względu nie powinno się jej stosować w tym samym czasie co inne szczepionki.
EnglishVentavis is intended for inhalation use by nebulisation (see section 6.6).
Produkt Ventavis jest przeznaczony do inhalacji z nebulizatora (patrz punkt 6. 6).
EnglishThe gentlemen's agreement was never intended to apply to executive functions.
Przedmiotowa dżentelmeńska umowa nigdy nie miała odnosić się do funkcji wykonawczych.
EnglishIt is intended to be used for unforeseeable events that can quite simply just happen.
Jest on przeznaczony na nieprzewidziane wypadki, które po prostu mogą się wydarzyć.
EnglishAs a result of a problem with the voting machine, my intended vote was not recorded.
W wyniku problemów z maszyną do głosowania nie odnotowano mojego zamierzonego głosu.
EnglishIn this House, it is perhaps necessary to point out that this was intended as irony ...
W tej Izbie konieczne jest być może podkreślenie, że była to zamierzona ironia...
EnglishIt was intended to apply for the period from 1 January 2010 to 30 June 2011.
Rozporządzenie miało obowiązywać od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.
EnglishSINGULAIR granules are not intended to be dissolved in liquid for administration.
SINGULAIR granulat nie jest przeznaczony do podawania w postaci rozpuszczonej w płynie.
EnglishThymanax is not intended for use in children and adolescents (under 18 years old).
Lek Thymanax nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży (poniżej 18 lat).
EnglishValdoxan is not intended for use in children and adolescents (under 18 years old).
Lek Valdoxan nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży (poniżej 18 lat).
EnglishPlease note, however, that the factsheets are intended solely for your information.
Należy jednak zauważyć, że arkusze informacyjne mają charakter wyłącznie informacyjny.
EnglishLocal skin reactions can be a sign that the drug is working as intended.
Miejscowe reakcje skórne mogą świadczyć o działaniu leku zgodnym z zamierzonym.
EnglishThis memorandum was not intended to be, in itself, a legal base for any exchange of data.
Te protokoły nie miały same w sobie stanowić podstawy prawnej do wymiany danych.
EnglishThat is why Solvency II is intended to provide the right starting points and incentives.
Dlatego Solvency II ma na celu zapewnienie odpowiednich punktów wyjścia i zachęt.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "as intended"

intended przymiotnik
as spójnik
as przysłówek
as przyimek
Polish
as a matter of fact