EN

as far as

volume_up
However, it is a pity that we did not go as far as we could have done.
Szkoda tylko, że nie poszliśmy tak daleko, jak to było możliwe.
We must therefore create something that goes beyond just being neighbours but not as far as being a Member State.
Musimy zatem stworzyć coś, co wykracza poza zwykłe bycie sąsiadami, ale nie tak daleko, jak bycie krajem członkowskim.

Przykłady użycia - "as far as" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe costs to manufacturers will be far outweighed by the overall economic benefit.
Ogólne korzyści gospodarcze znacznie przewyższą koszty, jakie poniosą producenci.
EnglishIn my opinion, we have been far too soft in our action on this dossier up to now.
Uważam, że byliśmy zbyt łagodni w naszym dotychczasowym podejściu do tego dossier.
EnglishHowever, the Commission has so far failed to receive any proposal in these areas.
Jak dotąd Komisja jednak nie otrzymała żadnych wniosków dotyczących tych obszarów.
English. - (PL) Clearly, European industry is undergoing far-reaching change.
na piśmie. - Jest oczywiste, że przemysł w Europie ulega systematycznym przemianom.
EnglishI ask the Commission, what countermeasures have you taken so far vis-à-vis Belgrade?
Pytam Komisję, jakie przeciwdziałania podjęła dotychczas w stosunku do Belgradu?
English(FR) Mr President, Commissioner, as far as I am concerned, it takes two to tango.
(FR) Panie przewodniczący, pani komisarz! O ile wiem, do tanga trzeba dwojga.
EnglishThe states that hold these funds are not all friends of Europe, far from it.
Niektóre państwa posiadające takie fundusze bynajmniej nie są przyjazne Europie.
EnglishHowever, you are right to say that the situation is still far from satisfactory.
Ma pan jednak rację mówiąc, że sytuacja wciąż jeszcze nie jest zadowalająca.
EnglishHow does the Commission evaluate progress so far in attaining these two objectives?
Jak Komisja ocenia postępy osiągnięte dotychczas w realizacji tych dwóch celów?
EnglishI would like to thank the rapporteur, Mrs Thomsen for a very far-reaching report.
Dziękuję sprawozdawcy, pani Britcie Thomsen, za bardzo wnikliwe sprawozdanie.
EnglishHowever, that is in the future and what we have achieved so far is extremely poor.
To jednak sprawa przyszłości, natomiast dotychczas osiągnęliśmy naprawdę niewiele.
EnglishWe in Parliament, however, can play a far more prominent role in this process.
My w Parlamencie możemy jednak odegrać bardziej znaczącą rolę w tym procesie.
EnglishAs far as I am concerned, the debate on pro-cyclicity is too brief at the moment.
Moim zdaniem, debata na temat procykliczności jest w chwili obecnej zbyt ogólnikowa.
EnglishIt is not so far from Luxembourg and they can travel by car without any problem.
Nie jesteśmy daleko od Luksemburga i można tu bez trudu dotrzeć samochodem.
EnglishHowever, as far as I am aware, none of the EU Member States has recognised Taiwan.
Jednak, o ile mi wiadomo, żadne z państw członkowskich UE nie uznało Tajwanu.
EnglishSo far, after all, three groups in this House have worked exclusively on this.
W końcu, jak dotychczas trzy grupy w tej Izbie pracowały wyłącznie nad tym tematem.
EnglishSo far, EU governments have pumped more than €1.6 trillion into the rescue effort.
Rządy UE przeznaczyły do tej pory na działania ratunkowe ponad 1,6 bln euro.
EnglishAs far as cabotage is concerned, however, the proposal is downright disappointing.
Jeśli jednak chodzi o kabotaż, to propozycja ta jest głęboko rozczarowująca.
EnglishThis type of agreement is often far more unfavourable to developing countries.
Umowy tego typu są często zdecydowanie mniej korzystne dla krajów rozwijających się.
EnglishIt must be said, however, that the resolution does not go very far in this direction.
Należy jednak powiedzieć, że ta rezolucja nie idzie w tym kierunku zbyt daleko.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "as far as"

as spójnik
as przysłówek
as przyimek
Polish
far przymiotnik
far przysłówek
Polish