EN

as ever

volume_up
As ever, the UN is stammering out solutions.
Jak zwykle ONZ ma problemy z przedstawieniem rozwiązań.
Jak zwykle jest pan zachwycający, panie Stubb!
As ever, the focus is on nuclear energy: an industry which squanders capacity, finances and energy.
Jak zwykle uwaga skupia się na energii jądrowej - sektorze, który trwoni możliwości, finanse i energię.
(DE) Mr President, as ever, the funding bodies of the EU are having some problems.
Jak zawsze organy finansowe UE mają pewne problemy.
The European vocation for peace in the Middle East remains as strong as ever.
Wołanie Europy o pokój na Bliskim Wschodzie jest jak zawsze bardzo donośne.
As ever, though, this is about effective monitoring.
Jak zawsze jednakże, jest to kwestia skutecznego monitorowania.

Przykłady użycia - "as ever" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishOnly such policies can prevent Schröder-Putin deals from ever being repeated.
Tylko dzięki takiej polityce powstrzymamy ponowne umowy na linii Schröder-Putin.
English(DE) Mr President, as ever, the funding bodies of the EU are having some problems.
(DE) Panie przewodniczący! Jak zawsze organy finansowe UE mają pewne problemy.
EnglishBut demand was ever-growing and it was difficult to tamper with existing documents.
Ale zapotrzebowanie wciąż rosło i było trudno manipulować istniejące dokumenty.
EnglishWho remembered us in our low estate; For his lovingkindness [endureth] for ever;
Który w uniżeniu naszem pamięta na nas; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
EnglishAnd Achish said to David, Therefore will I make thee keeper of my head for ever.
I rzekł Achis do Dawida: Zaiste stróżem głowy mojej postanowię cię po wszystkie dni.
EnglishThe interdependence between the economies of the area is now greater than ever.
Zależność pomiędzy gospodarkami w tej strefie jest większa niż kiedykolwiek.
EnglishThe question of security of supply for our citizens is becoming ever more important.
Kwestia bezpieczeństwa dostaw dla naszych obywateli staje się coraz ważniejsza.
EnglishThat means that we have now more food available than ever before in human history.
Obecnie mamy więcej żywności niż kiedykolwiek wcześniej w historii ludzkości.
Englishif you have ever had neuroleptic malignant syndrome (NMS – this is a rare reaction to
jeżeli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono złośliwy zespół neuroleptyczny (ang.
Englishif you have ever received anthracyclines (for example doxorubicin, a specific type of
jeśli pacjent kiedykolwiek otrzymywał antracykliny (np. doksorubicynę — specjalną
Englishachieve growing bilateral benefits for an ever-increasing number of citizens
zapewnienie wzrostu dwustronnych korzyści dla coraz większej liczby obywateli;
EnglishEuropean livestock farmers have been facing ever-growing difficulties recently.
Hodowcy europejscy muszą ostatnio stawiać czoła coraz większym trudnościom.
EnglishIt deprives people of that one most precious thing which they will ever possess.
Odbiera się komuś tą jedyną, najwspanialszą rzecz, którą kiedykolwiek będzie posiadał.
EnglishIf you have ever had chemotherapy with a drug called doxorubicin or a drug related to
jeżeli pacjent otrzymywał kiedykolwiek chemioterapię z zastosowaniem leku o nazwie
EnglishThe aim of the European Union is 'the ever closer union between nations'.
Celem Unii Europejskiej jest "budowanie coraz ściślejszej unii między narodami”.
EnglishThis is my resting-place for ever: Here will I dwell; for I have desired it.
Toć będzie odpocznienie moje aż na wieki; tu będę mieszkał, bom go siebie upodobał.
EnglishThe lip of truth shall be established for ever; But a lying tongue is but for a moment.
Wargi prawdomówne utwierdzone będą na wieki; ale króciuchno trwa język kłamliwy.
EnglishThe only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
EnglishThe situation of active human rights defenders in Iran is becoming ever more difficult.
Sytuacja aktywnych obrońców praw człowieka w Iranie staje się coraz trudniejsza.
EnglishBusinesses must react appropriately to ever faster changes in economic trends.
Coraz szybsze zmiany trendów gospodarczych wymagają trafnych reakcji przedsiębiorców.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "as ever"

ever przysłówek
as spójnik
as przysłówek
as przyimek
Polish
as a matter of fact
Polish