"as early as" po polsku

EN

"as early as" - polskie tłumaczenie

PL
EN

as early as

volume_up
It is important to institute medication as early as possible in an outbreak of swine dysentery.
Ważne jest, aby w przypadku pojawienia się dyzenterii rozpocząć leczenie tak wcześnie jak to tylko możliwe.
It is also important that children develop good exercise habits as early on as possible.
Ważne jest też, by dzieci nabywały dobrych nawyków w zakresie ćwiczeń fizycznych tak wcześnie, jak to możliwe.
Data over a two-year period indicate that Macugen treatment should be initiated as early as possible.
Dane zebrane w ciągu dwóch lat wykazują, że leczenie preparatem Macugen powinno się rozpoczynać tak wcześnie jak to możliwe.

Przykłady użycia - "as early as" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis will aid the early diagnosis of cases and help improve access to treatment.
Przyczyni się to do wczesnej diagnozy przypadków i zwiększenia dostępu do leczenia.
EnglishSo, as an aside, I firmly believe in the field of trying to identify cancer early.
Jako osoba stojąca z boku, mocno wierzę w dziedzinę wczesnego rozpoznawania raka.
EnglishParkinson's disease Dosing in patients with early-stage Parkinson's disease:
Choroba Parkinsona Dawkowanie u pacjentów z wczesną postacią choroby Parkinsona:
EnglishParliament will be informed at an early stage of staffing changes in the Commission.
Parlament będzie informowany na wczesny etapie o zmianach personalnych w Komisji.
EnglishNot like the Asian crisis or the dotcom bubble bursting in the early 2000s.
Inny niż kryzys azjatycki czy bańka internetowa z początku obecnego tysiąclecia.
EnglishAnd there weren't a lot of books about the history of design in the early 70s.
Nie było zbyt wielu książek o historii projektowania we wczesnych latach 70.
EnglishI hope that here, too, Parliament will reach an early compromise with the Council.
Mam nadzieję, że również i w tym obszarze Parlament i Rada wkrótce osiągną kompromis.
EnglishI welcome the pragmatic approach which has characterised these early contacts.
Z zadowoleniem przyjmuję pragmatyczne podejście widoczne w tych wczesnych kontaktach.
EnglishNo successful attacks have occurred in the Gulf of Aden since early May 2009.
Od początku maja 2009 roku w Zatoce Adeńskiej nie miały miejsca udane ataki.
EnglishParliament will also be able to discuss these proposals as early as next week.
Parlament już w przyszłym tygodniu będzie miał okazję omówić te propozycje.
EnglishWe know why really: one of the main reasons is that early years are so important.
Wiemy nawet, dlaczego: jednym z powodów jest to, że wczesne lata są tak ważnym etapem.
EnglishIt is far too early to be entering into any kind of normal dialogue with Belarus.
Jest zdecydowanie za wcześnie na wchodzenie w jakikolwiek normalny dialog z Białorusią.
EnglishIt is too early, at this stage, to have fixed ideas about the substance of any changes.
Na tym etapie jest za wcześnie, aby mieć gotowy obraz treści jakichkolwiek zmian.
EnglishThen the king arose very early in the morning, and went in haste unto the den of lions.
Tedy król wstawszy bardzo rano na świtaniu z kwapieniem poszedł do dołu lwiego;
EnglishSo this is a very early prototype. ~~~ Of course, it got much better after that.
To jest bardzo wczesny prototyp, późniejsze wersje były znacznie lepsze.
EnglishEarly warnings may prevent unnecessary deaths, and even many thousands of such deaths.
Wczesne ostrzeganie może zapobiec nawet wielu tysiącom niepotrzebnych śmierci.
EnglishIn ASSERT, improvement in signs and symptoms was observed as early as week 2.
W badaniu ASSERT poprawę kliniczną obserwowano już w 2. tygodniu leczenia.
EnglishWe should also strengthen the early warning mechanism and make it more operative.
Powinniśmy również wzmocnić i usprawnić mechanizm wczesnego ostrzegania.
EnglishThe next piece of the jigsaw is of a boat in the early dawn slipping silently out to sea.
Następna część układanki to łódź wczesnym świtem, oddalająca się w stronę morza.
EnglishIt is still too early to quantify the consequences of this crisis on the real economy.
Jest jeszcze za wcześnie, by ocenić konsekwencje tego kryzysu dla gospodarki.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "as early as"

as spójnik
as przysłówek
as przyimek
Polish
early przymiotnik
early przysłówek
Polish