"as a matter of principle" po polsku

EN

"as a matter of principle" - polskie tłumaczenie

EN

as a matter of principle

volume_up
as a matter of principle (też: on principle)
As a matter of principle I am in favour of phasing out the present pension scheme.
Dla zasady jestem zwolenniczką stopniowej rezygnacji z obecnego systemu emerytalnego.
Firstly, it is a matter of principle that we should uphold an interinstitutional agreement that we have had since 1999 and that has worked extremely well.
Po pierwsze, dla zasady należy utrzymać porozumienie międzyinstytucjonalne, które funkcjonuje od roku 1999 i które działa bardzo dobrze.
Such a move would entitle them to claim their salaries and expenses before they are entitled to vote, and I believe, as a matter of principle, that that is wrong.
Takie rozwiązanie dałoby im prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków jeszcze przed przyznaniem im prawa do głosowania i sądzę, że jest to niewłaściwe dla zasady.

Przykłady użycia - "as a matter of principle" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishOf course, we on the Left welcome the reduction in VAT rates as a matter of principle.
Oczywiście my, lewica, z zasady przyjmujemy z zadowoleniem obniżenie stawek VAT.
EnglishIn fact, and as a matter of principle, all passengers must be equal before the law.
W istocie, co do zasady, wszyscy pasażerowie muszą być traktowani równo w obliczu prawa.
EnglishWe have therefore, as a matter of principle, chosen to reject the proposal in its entirety.
W związku z powyższym postanowiliśmy z zasady odrzucić wniosek w całości.
EnglishAs a matter of principle I am in favour of phasing out the present pension scheme.
129 lit. iii)). Dla zasady jestem zwolenniczką stopniowej rezygnacji z obecnego systemu emerytalnego.
EnglishThis is not so much about fraud, as it is about a matter of principle, namely transparency.
Nie chodzi tutaj tyle o oszustwa finansowe, ile o kwestię zasad, a mianowicie o przejrzystość.
EnglishAs a matter of principle, I believe that we should avoid controlling consumption by means of VAT rates.
Uważam, że z zasady powinniśmy unikać ograniczania konsumpcji stawkami VAT.
EnglishI would therefore argue, as a matter of principle, that asylum seekers should not be detained.
Dlatego też opowiadam się za tym, aby osoby ubiegające się o azyl z zasady nie były zatrzymywane.
EnglishAs a matter of principle, however, we should never make concessions when human rights are in danger.
Jednak w sytuacji, gdy zagrożone są prawa człowieka, nie powinniśmy z zasady iść na żadne ustępstwa.
EnglishFor us, it is a matter of principle that has nothing to do with the financial conditions for assistants as such.
Dla nas nie ma on nic wspólnego finansowymi warunkami pracy asystentów.
EnglishAs a matter of principle, the lack of skilled workers used as a pretext for this should be removed.
Z zasadniczych względów z listy przyczyn takiej sytuacji należy skreślić brak wykształconych pracowników.
EnglishWe are against violence, against the death penalty and also against terrorist violence as a matter of principle.
Jesteśmy z zasady przeciwni przemocy, przeciwni karze śmierci, jak również przemocy terrorystycznej.
EnglishAs a matter of principle, invoices must be paid within 30 days with few exceptions, and these must be justified.
Z zasady faktury muszą być płacone w terminie 30 dni z nielicznymi wyjątkami, i te trzeba uzasadnić.
EnglishOf course I am in favour of protecting non-smokers, children and young people, but a matter of principle is at stake.
Oczywiście jestem za ochroną osób niepalących oraz osób młodych i dzieci, jednak obecnie rozważamy tę sprawę co do zasady.
EnglishThis is an important matter of principle.
EnglishMiscibility As a matter of principle, ceftriaxone solutions must always be administered separately from other solutions for infusion.
Mieszalność Zasadą jest, że roztworów ceftriaksonu nie wolno podawać razem z innymi roztworami do wlewów dożylnych.
EnglishIt is a matter of principle.
EnglishFor our part, however, we consider that the amendments in question should, as a matter of principle, be in keeping with the principle of subsidiarity.
Ze swojej strony uważamy jednak. że przedmiotowe poprawki powinny, co do zasady, pozostawać w zgodności z zasadą pomocniczości.
EnglishI am in favour of abolishing barriers to the movement of people as a matter of principle, and I therefore endorse the removal of the barriers in question.
Z założenia jestem za zniesieniem barier w przemieszczaniu się ludzi, dlatego popieram zniesienie barier, o których dyskutujemy.
EnglishFor us, that means that the proactive and reactive use of passenger name record data is actually out of the question as a matter of principle.
Dla nas oznacza to, że proaktywne i reaktywne wykorzystywanie danych dotyczących przelotu pasażera jest nie do przyjęcia ze względów zasadniczych.
EnglishFirstly, it is a matter of principle that we should uphold an interinstitutional agreement that we have had since 1999 and that has worked extremely well.
Po pierwsze, dla zasady należy utrzymać porozumienie międzyinstytucjonalne, które funkcjonuje od roku 1999 i które działa bardzo dobrze.