"as a matter of course" po polsku

EN

"as a matter of course" - polskie tłumaczenie

EN

as a matter of course [przykład]

volume_up
as a matter of course (też: routinely)
I believe that most European citizens probably believed that stress tests had been a matter of course as part of the safety measures with regard to nuclear power for decades.
Sądzę, że większość obywateli europejskich była przekonana, iż testy wytrzymałościowe są rutynowo przeprowadzane od dziesiątków lat w ramach procedur bezpieczeństwa jądrowego.
as a matter of course (też: automatically, unconsciously)

Przykłady użycia - "as a matter of course" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe closeness of the two neighbours is not an illusion, but not a matter of course yet either.
Bliskość sąsiedzka nie jest iluzją, ale nadal nie jest oczywistością.
EnglishIceland's membership of the EU, however, may not be a matter of course.
Członkostwo Islandii w UE może jednak nie być rzeczą oczywistą.
EnglishI also consider it an urgent matter, of course, to improve the safety of humanitarian workers.
Uważam też oczywiście, że bardzo ważne jest zwiększenie bezpieczeństwa pracowników organizacji humanitarnych.
EnglishHuman rights issues should feature in the European Union's work programme as a matter of course.
Sprawy związane z prawami człowieka powinny być systematycznie uwzględniane w harmonogramie prac Unii Europejskiej.
EnglishIn my view at least, that is a matter of course.
Przynajmniej w mojej opinii jest to sprawa normalna.
EnglishStrict monitoring of the meeting of such standards ought to be a matter of course in all the EIB's financial operations.
Ścisłe monitorowanie tych standardów powinno oczywiście dotyczyć wszystkich operacji finansowych EBI.
EnglishHuman rights are abused as a matter of course.
Dochodzi do nagminnego naruszania praw człowieka.
EnglishWe do this as a matter of course, on a daily basis.
EnglishThe latest parliamentary elections in Russia proved that fundamental principles and freedoms are being infringed there as a matter of course.
Ostatnie wybory parlamentarne w Rosji pokazały, że podstawowe zasady i wolności są nagminnie łamane.
EnglishIt is a national matter, of course, but it is also a matter of common European interests, since we need a greater degree of coordination.
Oczywiście jest ona kwestią narodową, ale dotyczy także wspólnych europejskich interesów, gdyż potrzebujemy większej koordynacji.
EnglishIt is a matter of course that you are a member, and it is also appropriate for a commissioner as well qualified as Mr Almunia to be part of it.
Fakt pana członkostwa w niej jest rzeczą oczywistą, co odnosi się także do komisarza o tak wysokich kwalifikacjach jak pan Almunia.
EnglishThis must happen as a matter of course and must also apply in the global perspective, in development work, in culture and in all areas.
Musi się to wydarzyć jako rzecz oczywista i musi mieć zastosowanie w perspektywie ogólnej, w pracy nad postępem, w kulturze i w innych obszarach.
EnglishAs a matter of course, it would therefore be up to the Commission to define the guidelines for harmonising inventories, emissions, discharges and mixing zones.
Z tego wynika, że Komisja ma za zadanie określić wytyczne w sprawie harmonizacji wykazów emisji, wypływów i stref mieszania.
EnglishThe full participation of the European Parliament through the ordinary legislative procedure pursuant to this treaty should therefore be a matter of course.
Dlatego oczywistością powinien być pełny udział Parlamentu Europejskiego w zwykłej procedurze legislacyjnej na podstawie tego traktatu.
EnglishIt has proposed a clearer definition of the opportunities for coordination and consultation between councils that have been set up as a matter of course.
Komisja zaproponowała jaśniejszą definicję możliwości koordynacji i konsultacji między radami, które zostały zupełnie naturalnie utworzone.
EnglishHow can it be that Parliament is not asserting its representative role so as to demand that its initiatives be endorsed as a matter of course by the Commission?
Jak to możliwe, by Parlament nie ugruntowywał swej pozycji jako reprezentant wyborców i wymagał, by jego inicjatywy były zatwierdzane przez Komisję?
EnglishFor our part, we do not have any real levers for negotiation, insofar as our own markets are already considered, virtually as a matter of course, as being open.
Ze swojej strony nie mamy w negocjacjach żadnych realnych narzędzi nacisku, gdyż nasze własne rynki są już uznawane za praktycznie całkowicie otwarte.
EnglishMadam President, with this resolution, our Parliament intends, as a matter of course, to support the Commission's very proactive policy on the fight against smoking.
Pani przewodnicząca! Tą rezolucją nasz Parlament zamierza, co się samo przez się rozumie, mocno wspierać aktywną politykę Komisji w walce z paleniem tytoniu.
EnglishWe all know - it is a matter of course - that our citizens can play a meaningful role in society and the economy only if they have access to appropriate provision of energy.
Wszyscy wiemy - naturalnie - że nasi obywatele mogą odegrać znaczącą rolę w społeczeństwie i gospodarce tylko, jeśli będą mieli dostęp do odpowiednich dostaw energii.
EnglishI believe that most European citizens probably believed that stress tests had been a matter of course as part of the safety measures with regard to nuclear power for decades.
Sądzę, że większość obywateli europejskich była przekonana, iż testy wytrzymałościowe są rutynowo przeprowadzane od dziesiątków lat w ramach procedur bezpieczeństwa jądrowego.