"as a last resort" po polsku

EN

"as a last resort" - polskie tłumaczenie

EN

as a last resort

volume_up
As a last resort , the Commission refers the issue to the Court of Justice.
W ostateczności Komisja kieruje daną sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.
Military and civil defence resources should only be used in disasters as a last resort.
Zasoby wojska i służb obrony cywilnej powinny być wykorzystywane podczas reagowania na katastrofy tylko w ostateczności.
If there is no alternative, Council, Commission and Parliament might in the last resort look at the possibility of bilateral rather than multilateral arrangements.
Jeżeli nie będzie innego wyjścia, Rada, Komisja i Parlament powinny w ostateczności rozważyć możliwość dwustronnych zamiast wielostronnych porozumień.
It should be temporary, exceptional and a last resort.
Ich przywracanie powinno być tymczasowe, następować w wyjątkowych warunkach i być traktowane jako ostateczność.
I also welcome recourse in the last resort to the transport of highly radioactive waste.
Przyjmuję także z zadowoleniem to, że transport wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych traktuje się jako ostateczność.
It is the wish of all parties that animal experiments remain a last resort and that the number of animal experiments be sharply reduced.
Wszystkie strony wyrażają pogląd, iż eksperymenty na zwierzętach powinny być ograniczone i stosowane jedynie jako ostateczność.

Przykłady użycia - "as a last resort" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe naming and shaming strategy that we apply every month is a last resort.
Strategia naming and shaming, którą stosujemy co miesiąc, jest ostatecznością.
EnglishIt is a last resort, as Commissioner Reding said, but an important one.
Jest to ostateczna instancja, jak powiedziała komisarz Reding, lecz jakże ważna.
EnglishAs a last resort , the Commission refers the issue to the Court of Justice.
W ostateczności Komisja kieruje daną sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.
EnglishIn the end the Central Bank did its job as lender of last resort.
W końcu Bank Centralny wykonał swoje zadanie jako pożyczkodawca ostatniego szczebla.
EnglishRecalling dangerous Chinese toy imports can only be the last resort.
Wycofanie niebezpiecznych zabawek importowanych z Chin może być tylko rozwiązaniem ostatecznym.
EnglishThe ECB did in fact, in its role as lender of last resort.
EBC rzeczywiście tak zrobił jako pożyczkodawca ostatniego szczebla.
EnglishSecondly, monetary policy - the lender of last resort - is still centralised.
Ponadto polityka pieniężna - oparta na koncepcji pożyczkodawcy ostatniej instancji - jest w dalszym ciągu scentralizowana.
EnglishSpecial reports are the last resort for the European Ombudsman.
Specjalne sprawozdania sporządzane przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich są jego ostateczną bronią.
EnglishMilitary and civil defence resources should only be used in disasters as a last resort.
Zasoby wojska i służb obrony cywilnej powinny być wykorzystywane podczas reagowania na katastrofy tylko w ostateczności.
EnglishDisposal is to be used only as a last resort and comes after separate collection, recycling and so on.
Likwidacji należy używać wyłącznie jako rozwiązania ostatecznego i po segregowaniu, recyclingu i tak dalej.
EnglishI also welcome recourse in the last resort to the transport of highly radioactive waste.
Przyjmuję także z zadowoleniem to, że transport wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych traktuje się jako ostateczność.
EnglishLandfills are the last resort for residual waste.
Składowiska śmieci są ostatecznością dla odpadów resztkowych.
EnglishIt should be temporary, exceptional and a last resort.
Ich przywracanie powinno być tymczasowe, następować w wyjątkowych warunkach i być traktowane jako ostateczność.
EnglishLay-offs should be a last resort: intelligent work-sharing and reskilling should be used instead.
Zwolnienie z pracy powinno być ostatecznością: w zamian należy stosować inteligentny podział pracy i przekwalifikowywanie.
EnglishDo we have our lenders of last resort ready to meet the very worst which might occur in such a circumstance?
Czy nasi kredytodawcy ostatniej szansy przygotowani są na najgorsze, co może się wydarzyć w takich okolicznościach?
EnglishThere is no lender of last resort, which is why we have this Greek crisis and a Portuguese crisis round the corner.
Nie ma pożyczkodawcy ostatniej instancji, dlatego mamy kryzys w Grecji, a tuż za rogiem czai się kryzys w Portugalii.
EnglishLet us not forget that this is only a court of last resort, so the primary responsibility lies with the states themselves.
Nie zapominajmy, że jest to sąd ostatniej instancji, zatem pierwotna odpowiedzialność spoczywa na samych państwach.
EnglishNurseries should only be the last resort.
EnglishThe alternative of forced return is considered as a last resort, and always with strict respect for fundamental rights.
Alternatywa powrotu przymusowego traktowana jest jako wyjście ostateczne i zawsze w ścisłym poszanowaniu praw podstawowych.
EnglishThey should be an absolute last resort.