"as a consequence" po polsku

EN

"as a consequence" - polskie tłumaczenie

PL
EN

as a consequence [przykład]

volume_up
as a consequence
As a consequence, it blocks the synthesis of inflammatory cytokines in T cells.
W konsekwencji hamuje syntezę cytokin zapalnych w limfocytach T.
As a consequence, the blood pressure lowering effect of nifedipine may be increased.
W konsekwencji działanie przeciwnadciśnieniowe nifedypiny może ulec nasileniu.
As a consequence it has vitiated the traditional notion of property rights.
W konsekwencji unieważniła ona tradycyjne pojęcie prawa własności.

Przykłady użycia - "as a consequence" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt is rather a consequence of insufficient education and lack of experience.
Jest to raczej konsekwencja niedostatecznego wyszkolenia i braku doświadczenia.
EnglishThat is probably a consequence of irresolute policy and too much bureaucracy.
Jest to prawdopodobnie skutek mało zdecydowanej polityki i nadmiernej biurokracji.
EnglishAs a consequence, the blood pressure lowering effect of nifedipine may be increased.
W konsekwencji działanie przeciwnadciśnieniowe nifedypiny może ulec nasileniu.
EnglishAs a consequence, intravascular pharmacokinetic studies were not performed in man.
W związku z tym nie przeprowadzano badań farmakokinetyki wewnątrznaczyniowej u ludzi.
EnglishAs a consequence, EU imports of Brazilian beef have dropped dramatically.
W związku z tym unijny import brazylijskiej wołowiny drastycznie się zmniejszył.
EnglishAs a consequence, a total of 30% of the EU's product lines have seen increased tariffs.
Skutkiem tego wzrosły cła w przywozie 30 % rodzajów produktów pochodzących z UE.
EnglishHowever, that is not the only consequence if this directive is not adopted.
Jednakże nie jest to jedyny skutek, jeśli dyrektywa ta nie zostanie przyjęta.
EnglishThis is, of course, a consequence of Europe having turned its back too much on the East.
Jest to oczywiście konsekwencja tego, że Europa nazbyt odwróciła się od Wschodu.
EnglishViolations of the fundamental rights of citizens cannot remain without consequence.
Naruszenia podstawowych praw obywateli nie mogą pozostać bez konsekwencji.
EnglishIn the land of the EU, the only continuing law is that of the unintended consequence.
Na terytorium UE jedynym trwałym prawem jest prawo niezamierzonych skutków.
EnglishAs a consequence, peripheral blood flow increases, with no effect on heart rate.
W następstwie tego zwiększa się obwodowy przepływ krwi, bez wpływu na częstość akcji serca.
English(DE) Madam President, the hedge fund regulation is not a consequence of the crisis.
(DE) Pani przewodnicząca! Regulacja funduszy hedgingowych nie jest konsekwencją kryzysu.
EnglishIn consequence, the usefulness of an umpteenth declaration of intent is somewhat limited.
W efekcie użyteczność kolejnej deklaracji zamiarów zdaje się poniekąd ograniczona.
EnglishIn consequence, the European Commission should not demand its repayment.
W związku z powyższym Komisja Europejska nie powinna domagać się jego zwrotu.
EnglishAs a consequence, the vaccine induces an immune status against feline leukaemia virus.
Skutkiem tego szczepionka wywołuje stan odporności przeciwko wirusom białaczki kotów.
EnglishThat is the logical consequence of the entry into force of the Treaty of Lisbon.
Jest to logiczna konsekwencja wejścia w życie traktatu lizbońskiego.
EnglishThe consequence of that would be that he could prolong the procedure indefinitely.
Konsekwencją byłaby możliwość przedłużania procedury w nieskończoność.
EnglishThis is often a consequence of better preparation by the persons who apply for these funds.
Wynika to często z lepszego przygotowania osób, które występują o te fundusze.
EnglishThis particular budget is, in consequence, loaded with responsibility.
W związku z tym ten konkretny budżet niesie ze sobą ciężar odpowiedzialności.
EnglishThe Committee, as a consequence, considered the benefit/ risk balance of medicinal products
Komitet uznał zatem stosunek korzyści do ryzyka produktów leczniczych zawierających

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "as a consequence"

a przedimek/rodzajnik
consequence rzeczownik
as spójnik
as przysłówek
as przyimek
Polish
as a matter of fact