EN

articulate {przymiotnik}

volume_up
1. ogólne
articulate
articulate (też: eloquent, silver-tongued)
That child was very articulate and showed us and even dealt with the things he couldn't do automatically with that manual.
Taki elokwentny chłopak, wszystko nam wytłumaczył, nawet to, czego nie wiedział, bo od razu zajrzał do instrukcji.
I listened intently to this articulate wee man.
Słuchałem uważnie tego elokwentnego człowieka.
2. Anatomia
articulate

Przykłady użycia - "articulate" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe other States, too, are starting to articulate their claims more strongly.
Również inne państwa zaczynają bardziej dobitnie artykułować swoje roszczenia.
EnglishHe happens to be very...... articulate... cultured...... extraordinarily tidy.
Tak naprawdę jest bardzo...... wygadany... kulturalny...... nieprawdopodbnie schludny.
EnglishA second and related imperative is to understand and articulate the potential of peace.
Druga, pokrewna konieczność, to zrozumienie i wyrażenie potencjału, jaki niesie ze sobą pokój.
EnglishIt is the way in which enlightened people communicate with one another and articulate themselves.
Jest to sposób, w jaki oświeceni ludzie komunikują się ze sobą i w jaki się wyrażają.
EnglishAnd this student, probably the first time using it, but she can articulate it many different ways.
A ta studentka, pewnie używa go po raz pierwszy, ale potrafi go wykorzystać na różne sposoby.
EnglishSo the most important thing is to get people to articulate their models.
EnglishSo it needed a very articulate front paw.
Potrzebowała więc precyzyjnej, połączonej stawami przedniej łapy.
EnglishThrough my work I'm trying to articulate that humans are not separate from nature and that everything is interconnected.
Swoją pracą próbuję wyrazić, że ludzie nie są oddzieleni od natury, jak i że wszystko się ze sobą łączy.
EnglishWhat would Question Time be without our Irish colleagues and their effective and articulate contributions?
Czym byłaby tura pytań bez naszych irlandzkich koleżanek i kolegów posłów i ich przekonujących i elokwentnych wystąpień?
EnglishI listened intently to this articulate wee man.
Słuchałem uważnie tego elokwentnego człowieka.
EnglishBut his -- well, the only way I can articulate how it felt was that it precipitated my medical decline.
Ale jego - cóż jedynym sposobem ujęcie w słowa tego co czułam było to, że przyspieszylam proces pogarszania się mojego zdrowia.
EnglishArticulate clearly any figure that is mentioned.
EnglishThat child was very articulate and showed us and even dealt with the things he couldn't do automatically with that manual.
Taki elokwentny chłopak, wszystko nam wytłumaczył, nawet to, czego nie wiedział, bo od razu zajrzał do instrukcji.
EnglishNow that is a particularly -- that is a particularly adorable and articulate little boy, but what Cristine discovered is this is actually quite typical.
To wyjątkowo - to wyjątkowo uroczy i wygadany mały chłopiec, ale Cristine odkryła, że to typowe.
EnglishThis is the freedom which allows us to articulate these problems within a spectrum of views which is relevant to their solution.
Jest to wolność, która pozwala nam na wyrażanie problemów w oparciu o spektrum poglądów na temat sposobów ich rozwiązania.
EnglishIs it that I articulate very well?
EnglishNow, Mrs Ashton, the great challenge is to articulate and identify a European response, mainly at the London Conference.
Pani minister! Teraz najważniejszym zadaniem jest sformułowanie i sprecyzowanie odpowiedzi Europy, przede wszystkim podczas konferencji londyńskiej.
EnglishWe well know that this population can be articulate, can demonstrate and show their anger, and they do show it when something is wrong.
Wiemy dobrze, że ta ludność potrafi wyrazić swoje zdanie, potrafi demonstrować i okazać swój gniew, i okazuje, jeśli dzieje się coś złego.
EnglishTo this end, the authorities should achieve, or even surpass, the fiscal target for this year and articulate a robust medium-term budgetary strategy.
Co za tym idzie, władze powinny osiągnąć, a nawet przekroczyć cel fiskalny na ten rok i ogłosić konkretną, średnioterminową strategię budżetową.
EnglishIt is good that the European Parliament and the Pan-African Parliament will get the opportunity at the summit to articulate the parliamentary view on the joint strategy.
To dobrze, że Parlament Europejski i Parlament Panafrykański będą miały na szczycie możliwość wyrażenia opinii Parlamentu na temat wspólnej strategii.

Synonimy (angielski) dla "articulate":

articulate
articulated
English
articulately
English
articulation