EN

articles {liczba mnoga}

volume_up
1. gramatyka
articles
articles

Przykłady użycia - "articles" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt is also good that we are in agreement that Articles 5 and 6 should be retained.
To dobrze również, że zgadzamy się co do tego, iż art. 5 i 6 należy pozostawić.
EnglishArticles 84 and 96 of the report deal with the human rights situation in Cuba.
Artykuły 84 i 96 sprawozdania dotyczą sytuacji w zakresie praw człowieka na Kubie.
EnglishI am, however, underwhelmed by the proposals concerning Articles 65 to 84.
Nie robią na mnie natomiast żadnego wrażenia wnioski dotyczące artykułów 65-84.
EnglishArticles III-139 to III-142 shall apply to the matters covered by this Subsection.
Artykuły III-139—III-142 mają zastosowanie do spraw uregulowanych w niniejszej podsekcji.
EnglishIt is only covered by proposals under Articles 149 and 150 of the Treaty.
Może być jedynie objęta wnioskami, zgodnie z artykułami 149 i 150 Traktatu.
EnglishThe Universal Declaration comprises 30 articles and they are often cited.
Powszechna Deklaracja składa się z 30 artykułów, które są często cytowane.
EnglishPeople would get very excited about this when they read these articles.
Kilku wywozi po 100.000 $ Ludzie bardzo się ekscytowali kiedy o tym czytali.
EnglishArticles 11 to 14 and Article 17 shall also apply to the members of the Court of Auditors.
Artykuły 11—14 i artykuł 17 mają zastosowanie do członków Trybunału Obrachunkowego.
English The products listed in Annex I shall be subject to Articles III-227 to III-232.4.
    Produkty wymienione w załączniku I podlegają postanowieniom artykułów III-227—III-232.4.
EnglishThe provisions of Articles 2 to 7 shall apply to the Advocates-General.
Postanowienia artykułów 2—7 mają zastosowanie do rzeczników generalnych.
EnglishHow do we deal with the contradiction between the different articles in the Treaty?
Jak mamy sobie radzić z tymi sprzecznościami między postanowieniami różnych artykułów Traktatu?
Englishcontribute to the advisory functions referred to in Articles 4 and 25(1).
współdziała w wykonywaniu funkcji doradczych określonych w artykule 4 i artykule 25 ustęp 1.
EnglishA report with 91 articles must clearly include some aspects with which we agree.
na piśmie. - (PT) Sprawozdanie zawierające 91 punktów musi zawierać aspekty, z którymi się zgadzamy.
EnglishI did not support the articles in this resolution concerning the Tobin tax.
Nie poparłam ustępów rezolucji odnoszących się do podatku Tobina.
EnglishThey write these great symbolic treatises called books, and papers, and op-ed articles.
Piszą te wspaniałe symboliczne traktaty zwane książkami, artykułami i komentarzami prasowymi.
EnglishWhy not apply Articles 5 and 121 to deepen fiscal and social policy?
Dlaczego nie zastosować art. 5 i 121 w celu pogłębienia polityki fiskalnej i społecznej?
EnglishThe company presented information from scientific articles already published on 90Y.
Firma przedstawiła dane zaczerpnięte z opublikowanych wcześniej artykułów naukowych na temat 90Y.
EnglishI voted in favour of Articles 49, 53 and 54 for the following reasons.
Głosowałem za przyjęciem ustępów 49, 53 i 54 z następujących powodów.
EnglishI am pleased that Articles 8a and 8b were removed during the trialogue.
Cieszę się, że w ramach rozmów trójstronnych usunięto art. 8a i 8b.
EnglishLiterature in Germany Articles and Links on Selected Topics
Literatura osnuta wokół upadku muru berlińskiego i procesu zjednoczenia Niemiec

Synonimy (angielski) dla "article":

article
English