"Artemis" po polsku

EN

"Artemis" - polskie tłumaczenie

EN

Artemis {rzeczownik}

volume_up
1. Mitologia

Przykłady użycia - "Artemis" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe table below shows the efficacy data of the 48 week analyses from the ARTEMIS trial:
Tabela poniżej pokazuje dane dotyczące skuteczności z 48- tygodniowej analizy z badania ARTEMIS:
EnglishAs with the Artemis Joint Undertaking, it is only just starting out.
Podobnie jak w przypadku wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS, znajduje się ono na początkowym etapie działalności.
English2009 discharge: ARTEMIS Joint Undertaking (
Absolutorium za rok 2009: wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS (
EnglishMoreover, the European Union has already intervened, this was back in 2003 via a military mission referred to as Artemis.
Co więcej, Unia Europejska już raz interweniowała, a było to w 2003 roku, poprzez misję militarną o nazwie Artemis.
EnglishThe ARTEMIS Joint Undertaking (vote)
EnglishIn the virologic failures of the ARTEMIS trial no cross-resistance with other PIs was observed.
W badaniu ARTEMIS dla przypadków nieskutecznego działania przeciwwirusowego leku nie obserwowano oporności krzyżowej z innymi inhibitorami proteaz.
English. - (PT) The Artemis Joint Undertaking will implement a common technological initiative (CTI) in the area of incorporated information technology systems.
na piśmie - (PT) Wspólne przedsiębiorstwo Artemis będzie realizować wspólną inicjatywę technologiczną w zakresie wbudowanych systemów informatycznych.
English. - (PT) Our abstention on this report is due to the doubts surrounding the establishment of ARTEMIS, its functioning and its management.
na piśmie. - (PT) Nasze wstrzymanie się od głosu w sprawie przedmiotowego sprawozdania wynika z wątpliwości wokół ustanowienia, funkcjonowania i zarządzania projektem ARTEMIS.
EnglishTestimony has emerged in Sweden that the French military force involved in EU operation Artemis in Bunia, Congo, engaged in the torture and fake execution of a prisoner.
W Szwecji pojawiły się dowody, że francuscy żołnierze uczestniczący w unijnej operacji Artemis w Bunia w Kongu wzięli udział w torturowaniu i udawanej egzekucji więźnia.
English. - This grants the Executive Director of the Artemis Joint Undertaking discharge in respect of the implementation of the Joint Undertaking's budget for the financial year 2009.
na piśmie - Niniejszym udziela się dyrektorowi wykonawczemu wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa na rok budżetowy 2009.

Synonimy (angielski) dla "Artemis":

Artemis
English