"arsenic trioxide" po polsku

EN

"arsenic trioxide" - polskie tłumaczenie

EN

arsenic trioxide {rzeczownik}

volume_up
1. Chemia
arsenic trioxide (też: arsenic)

Przykłady użycia - "arsenic trioxide" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishTRISENOX 1 mg/ ml, concentrate for solution for infusion Arsenic trioxide
TRISENOX 1 mg/ ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Trójtlenek arsenu
EnglishNo formal carcinogenicity studies of arsenic trioxide have been performed.
Nie przeprowadzono żadnych oficjalnych badań działania rakotwórczego trójtlenku arsenu.
EnglishArsenic trioxide can cause QT interval prolongation (see Section 4.4).
Trójtlenek arsenu może powodować wydłużenie odstępu QT (patrz punkt 4. 4).
Englishif you are hypersensitive (allergic) to arsenic trioxide or any of the other ingredients of
jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość (uczulenie) na trójtlenek arsenu lub którykolwiek z
EnglishTRISENOX 1 mg/ ml, concentrate for solution for infusion Arsenic trioxide Intravenous use
TRISENOX 1 mg/ ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Trójtlenek arsenu Podanie dożylne
EnglishAsIII is the pharmacologically active species of arsenic trioxide.
AsIII jest aktywną farmakologicznie formą trójtlenku arsenu.
EnglishHowever, arsenic trioxide and other inorganic arsenic compounds are recognised as human carcinogens.
Niemniej jednak trójtlenek arsenu i inne nieorganiczne związki arsenu uważa się za rakotwórcze dla człowieka.
EnglishOne ml of TRISENOX contains 1 mg of Arsenic trioxide
Jeden ml preparatu TRISENOX zawiera 1 mg trójtlenku arsenu
EnglishThe active substance is arsenic trioxide 1 mg/ml
Substancją czynną jest trójtlenek arsenu w ilości 1 mg/ ml.
EnglishArsenic trioxide has been shown to be embryotoxic and teratogenic in animal studies (see 5.3).
W badaniach na zwierzętach wykazano, że trójtlenek arsenu ma działanie embriotoksyczne i teratogenne (patrz punkt 5. 3).
EnglishEach ampoule contains 10 mg of arsenic trioxide.
EnglishTRISENOX is a concentrate for solution for infusion containing the active substance arsenic trioxide (1 mg/ ml).
TRISENOX jest koncentratem do sporządzania roztworu do infuzji zawierającym jako substancję czynną trójtlenek arsenu (1 mg/ ml).
EnglishOne ml contains 1 mg of arsenic trioxide
EnglishThe inorganic, lyophilized form of arsenic trioxide, when placed into solution, immediately forms the hydrolysis product arsenious acid (AsIII).
Nieorganiczna, liofilizowana postać trójtlenku arsenu po umieszczeniu w roztworze natychmiast hydrolizuje do kwasu arsenawego (AsIII).
EnglishTRISENOX should not be used in people who may be hypersensitive (allergic) to arsenic trioxide or any of the other ingredients.
Preparatu TRISENOX nie należy podawać osobom, u których może występować nadwrażliwość (uczulenie) na trójtlenek arsenu lub którykolwiek składnik preparatu.
EnglishArsenic trioxide also causes damage or degradation of the fusion protein Pro-Myelocytic Leukaemia/ Retinoic Acid Receptor-alpha (PML/ RAR alpha).
Ponadto trójtlenek arsenu powoduje uszkodzenie lub degradację białka syntezy białaczki promielocytowej/ receptora alfa kwasu retinowego (PML/ RAR- alfa)
EnglishThe active substance in TRISENOX, arsenic trioxide, is a chemical that has been used in medicines for many years, including for the treatment of leukaemia.
Substancja czynna w preparacie TRISENOX, trójtlenek arsenu, jest substancją chemiczną stosowaną w lekach od wielu lat, także w leczeniu białaczki.
EnglishBecause arsenic trioxide can affect the heart, patients receiving TRISENOX should be closely monitored, and should have electrocardiograms before and during treatment.
Jako że trójtlenek arsenu może mieć negatywny wpływ na serce, pacjentów przyjmujący preparat TRISENOX należy uważnie monitorować i przeprowadzać badanie EKG przed leczeniem i w trakcie leczenia.
EnglishArsenic trioxide causes morphological changes and deoxyribonucleic acid (DNA) fragmentation characteristic of apoptosis in NB4 human promyelocytic leukaemia cells in vitro.
Trójtlenek arsenu powoduje zmiany morfologiczne i fragmentację kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) charakterystyczne dla apoptozy w ludzkich komórkach białaczki promielocytowej NB4 in vitro.
EnglishOne patient (receiving multiple, concomitant medicinal products, including amphotericin B) had asymptomatic torsade de pointes during induction therapy for relapsed APL with arsenic trioxide.
U jednej pacjentki (otrzymującej kilka leków jednocześnie, w tym amfoterycynę B) wystąpił bezobjawowy przypadek torsade de pointes podczas leczenia indukującego nawrotu APL trójtlenkiem arsenu.

Synonimy (angielski) dla "arsenic trioxide":

arsenic trioxide

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "arsenic trioxide"

arsenic rzeczownik
arsenic przymiotnik
Polish