"arsenic" po polsku

EN

"arsenic" - polskie tłumaczenie

EN

arsenic {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
arsenic
Arsenic will be present in the milk of TRISENOX patients who are breast-feeding.
Arsen jest obecny w mleku matki karmiącej leczonej lekiem TRISENOX.
Arsen jest wydzielany do mleka kobiecego.
These elements especially include arsenic, which is highly hazardous and is often contained in arsenic pyrite, a very frequent accompanying mineral.
Wśród tych substancji w szczególności znajduje się arsen, który jest niezwykle niebezpieczny i często wchodzi w skład pirytu arsenu, bardzo często współwystępującego minerału.
2. Chemia
And they wrote "Shopaholic Adulteress Swallows Arsenic After Credit Fraud."
Tytuł redakcji "Zakupoholiczka - cudzołożnica połyka arszenik popełniwszy oszustwo podatkowe" (śmiech) I mój faworyt.

Przykłady użycia - "arsenic" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishTRISENOX 1 mg/ ml, concentrate for solution for infusion Arsenic trioxide
TRISENOX 1 mg/ ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Trójtlenek arsenu
EnglishNo formal carcinogenicity studies of arsenic trioxide have been performed.
Nie przeprowadzono żadnych oficjalnych badań działania rakotwórczego trójtlenku arsenu.
EnglishArsenic will be present in the milk of TRISENOX patients who are breast-feeding.
Arsen jest obecny w mleku matki karmiącej leczonej lekiem TRISENOX.
EnglishArsenic trioxide can cause QT interval prolongation (see Section 4.4).
Trójtlenek arsenu może powodować wydłużenie odstępu QT (patrz punkt 4. 4).
EnglishFor patients with severe, acute arsenic overdose, dialysis should be considered
W przypadku pacjentów z ciężkim, ostrym przedawkowaniem arsenu należy rozważyć zastosowanie dializy.
Englishif you are hypersensitive (allergic) to arsenic trioxide or any of the other ingredients of
jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość (uczulenie) na trójtlenek arsenu lub którykolwiek z
EnglishTRISENOX 1 mg/ ml, concentrate for solution for infusion Arsenic trioxide Intravenous use
TRISENOX 1 mg/ ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Trójtlenek arsenu Podanie dożylne
EnglishAsIII is the pharmacologically active species of arsenic trioxide.
AsIII jest aktywną farmakologicznie formą trójtlenku arsenu.
EnglishAnd they wrote "Shopaholic Adulteress Swallows Arsenic After Credit Fraud."
Tytuł redakcji "Zakupoholiczka - cudzołożnica połyka arszenik popełniwszy oszustwo podatkowe" (śmiech) I mój faworyt.
EnglishHowever, arsenic trioxide and other inorganic arsenic compounds are recognised as human carcinogens.
Niemniej jednak trójtlenek arsenu i inne nieorganiczne związki arsenu uważa się za rakotwórcze dla człowieka.
EnglishOne ml of TRISENOX contains 1 mg of Arsenic trioxide
Jeden ml preparatu TRISENOX zawiera 1 mg trójtlenku arsenu
EnglishThe active substance is arsenic trioxide 1 mg/ml
Substancją czynną jest trójtlenek arsenu w ilości 1 mg/ ml.
EnglishArsenic trioxide has been shown to be embryotoxic and teratogenic in animal studies (see 5.3).
W badaniach na zwierzętach wykazano, że trójtlenek arsenu ma działanie embriotoksyczne i teratogenne (patrz punkt 5. 3).
EnglishEach ampoule contains 10 mg of arsenic trioxide.
EnglishTRISENOX is a concentrate for solution for infusion containing the active substance arsenic trioxide (1 mg/ ml).
TRISENOX jest koncentratem do sporządzania roztworu do infuzji zawierającym jako substancję czynną trójtlenek arsenu (1 mg/ ml).
EnglishOne ml contains 1 mg of arsenic trioxide
EnglishThe duration of treatment with penicillamine must be evaluated taking into account the urinary arsenic laboratory values.
Czas leczenia penicylaminą należy oszacować, biorąc pod uwagę wartości związków arsenu w moczu w badaniach diagnostycznych.
EnglishArsenic is excreted in human milk.
EnglishArsenic compounds induce chromosomal aberrations and morphological transformations of mammalian cells in vitro and in vivo.
Związki arsenu wywołują zaburzenia chromosomów i transformacje morfologiczne komórek ssaków w badaniach in vitro i in vivo.
EnglishPeripheral neuropathy, characterised by paresthesia/ dysesthesia, is a common and well known effect of environmental arsenic.
Neuropatia obwodowa charakteryzująca się parestezją/ zaburzeniem czucia jest częstym i dobrze poznanym wynikiem działania arsenu obecnego w otoczeniu.