EN

arriving {przymiotnik}

volume_up
arriving (też: inbound)
Our aim is to avoid third-country nationals arriving in the European Union having the impression of entering an impregnable fortress.
Chodzi nam o to, żeby obywatele państw trzecich przyjeżdżający do Unii Europejskiej nie odnosili wrażenia, że przybywają do pilnie strzeżonej fortecy.
Travellers arriving in the EU from Croatia, the Faeroe Islands, Greenland and Iceland may bring small quantities of meat and dairy products for personal consumption.
Podróżni przyjeżdżający do UE z Chorwacji, Wysp Owczych, Grenlandii i Islandii mogą mieć ze sobą niewielkie ilości produktów mięsnych i nabiału do użytku własnego.
arriving (też: incoming)
The first Syrian refugees who are arriving in Turkey may be the vanguard of a major influx of people fleeing the conflict.
Przybywający do Turcji pierwsi syryjscy uchodźcy mogą być awangardą znacznego napływu ludności uciekającej przed konfliktem.
These people arriving on Italian shores are causing exceptional pressure on the reception facilities of Italy, particularly in Lampedusa.
Ludzie przybywający na włoskie plaże powodują ogromną presję w placówkach przyjmujących uciekinierów we Włoszech, szczególnie na Lampedusie.
Travellers arriving from Croatia, the Faeroe Islands, Greenland and Iceland may bring small quantities of meat and dairy products for personal consumption.
Podróżni przybywający z Chorwacji, Grenlandii, Islandii i Wysp Owczych mogą także przywozić do Unii mięso i przetwory mleczne w ograniczonej ilości na własne potrzeby.

Przykłady użycia - "arriving" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishNO — You can't, unless you plan to leave Belgium within 6 months of arriving.
TAK – Musisz, chyba że zamierzasz wyjechać z Belgii przed upływem 6 miesięcy od przyjazdu.
EnglishReporting formalities for ships arriving in or departing from ports (
Formalności sprawozdawcze dla statków wchodzących lub wychodzących z portów (
EnglishAt the same time, monitoring materials arriving from third countries may raise problems.
Jednocześnie problemy może sprawiać kontrola materiałów przywożonych z państw trzecich.
EnglishNow more immigrants are arriving, but they are using fewer boats.
Teraz przybywa więcej imigrantów, ale korzystają z mniejszej liczby łodzi.
EnglishWe have to go down this road in the future, to avoid arriving where we have arrived today.
Musimy w przyszłości podążyć tą drogą, by uniknąć sytuacji, w jakiej obecnie się znajdujemy.
EnglishAfter arriving in the Czech Republic, submit your S1 form to a health insurance authority there.
Po przyjeździe do Czech przedstaw formularz S1 tamtejszemu zakładowi ubezpieczeń zdrowotnych.
EnglishWe must prevent illegal immigrants arriving by sea; these immigrants are also risking their lives.
Musimy dopilnować, by nielegalni imigranci nie przybywali drogą morską; narażają oni też swoje życie.
EnglishWe are talking about terrorists, but there are thousands arriving in small boats dressed in rags.
Mowa o terrorystach, a tymczasem tysiące z nich przybywa do nas w łachmanach, podróżując małymi łodziami.
EnglishThe 2 000 arriving in Lampedusa over Christmas is nothing compared to this!
Liczba 2 tysięcy imigrantów przypływających na Lampeduzę w trakcie świąt Bożego Narodzenia to nic w porównaniu z tym!
EnglishWe are told that 25 000 Tunisians are arriving in Europe and people are talking about a lack of security.
Mówi się nam, że do Europy przybywa 25 tysięcy Tunezyjczyków, a ludzie mówią o braku bezpieczeństwa.
EnglishSo Valentine's Day is coming up in a couple of days, and these are currently arriving in mailboxes all around the world.
Walentynki nadchodzą za 2 dni. ~~~ I te właśnie docierają do skrzynek na całym świecie.
EnglishThe General is on his way and will be arriving any minute
Generał jest w drodze, i powinien być w każdej chwili.
EnglishIf there is growth there, if there is democracy there, then we will also have fewer migrants arriving at our borders.
Jeżeli pojawią się tam wzrost i demokracja, do naszych wrót również pukać będzie mniej migrantów.
EnglishCan we succeed in arriving at a rule for consumers?
Czy damy radę dojść do jakiejś zasady dla konsumentów?
EnglishOn the eve of the G20 Finance Ministers' meeting, Europe is once again arriving at the negotiating table unprepared.
W przededniu spotkania ministrów finansów G20 Europa znowu podchodzi do negocjacji nieprzygotowana.
EnglishAnd then the landing, as we have seen, arriving on this side of the channel, is through a parachute.
Później lądujesz na spadochronie, jak zobaczyliśmy po tej stronie kanału. ~~~ jak zobaczyliśmy po tej stronie kanału.
English. - (HU) Is the EU truly able to receive the intelligence data arriving from the United States?
na piśmie. - (HU) Czy UE jest naprawdę w stanie odbierać dane wywiadowcze, które napływają ze Stanów Zjednoczonych?
EnglishMany arriving in mixed flows may well be economic migrants, which does not make them criminals.
Wiele osób napływających w ramach mieszanych przepływów migracyjnych to imigranci ekonomiczni, co nie oznacza, że są oni przestępcami.
EnglishMany of them are arriving in flimsy craft, and several thousand Africans are drowning without anyone protesting.
Wielu z nich przybywa na kruchych łódkach, a kilka tysięcy Afrykanów tonie, co jednak nie wzbudza niczyjego sprzeciwu.
EnglishWe also succeeded in arriving at good wording with regard to the extension of the scope to the non-agricultural sector.
Udało nam się także uzyskać właściwą redakcję tekstu w odniesieniu do rozszerzenia zakresu o sektor pozarolniczy.