EN

arrival {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
arrival (też: coming)
The sudden arrival of thousands of migrants on the small Italian island of Lampedusa is an exceptional event.
Nagłe przybycie tysięcy migrantów na małą włoską wyspę Lampedusa jest wyjątkowym zdarzeniem.
TO jest przybycie ojca Laury.
The arrival of the specialist barge Big Foot 1 in late March suggests that further attempts are being planned.
Przybycie specjalistycznej barki Big Foot 1 pod koniec marca sugeruje, że są planowane dalsze działania.
Their arrival is dramatic enough to begin with.
Zacznijmy od tego, że sam ich przyjazd jest wystarczająco traumatycznym przeżyciem.
Their arrival is a direct consequence of the occupation of Latvia implemented by the Soviet Union.
Ich przyjazd to bezpośrednia konsekwencja okupacji Łotwy prowadzonej przez Związek Radziecki.
On arrival in the new country, you will need to:
Po przyjeździe do nowego kraju będziesz musiał:
It is the arrival of democracy that worries it.
Niepokoi ją właśnie to nadejście demokracji.
In the Soviet Union, it was common practice at certain times to promise the arrival of communism after ten years, regardless of the actual reality.
W Związku Radzieckim w pewnym okresie powszechną praktyką było to, aby obiecywać nadejście komunizmu za dziesięć lat, bez względu na realia.
arrival
volume_up
dotarcie {n.} (na miejsce)
2. "of a plane"
In my own country, England, I pay the same price for a ticket whether I buy it in the city of departure, city of arrival or a third city.
W moim kraju, Anglii, płacę tę samą cenę za bilet niezależnie od tego, czy kupuję go w mieście wylotu, mieście przylotu czy w innym mieście.

Przykłady użycia - "arrival" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThese attacks could get worse with the arrival of the monsoons, as the fishermen are saying.
Rybacy twierdzą, że ataki te nasilą się jeszcze wraz z nadejściem pory deszczowej.
EnglishNow, other procedural requirements will delay the money's arrival at its destination even more.
Teraz inne wymogi proceduralne po raz kolejny opóźnią przekazanie pieniędzy adresatom.
EnglishWe must not delay the arrival of a new Commission, but we cannot short-cut the hearings.
Nie wolno nam opóźniać powołania nowej Komisji, ale jednocześnie nie możemy skracać przesłuchań.
EnglishUpon my arrival in New York, I decided -- they were children of sugar plantation workers.
Jak tylko dotarłem do Nowego Jorku, zdecydowałem... to były dzieci pracowników plantacji cukru.
EnglishOn arrival at the airport, I was expelled due to being an MEP.
Po przylocie na miejsce zostałem wydalony, ponieważ jestem posłem do PE.
EnglishWe are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Jesteśmy szczęśliwi, że możemy powiadomić o przyjściu na świat naszego syna/naszej córki.
EnglishVirgin Atlantic announce the arrival of Flight ES12 from Los Angeles
Lot ES12 z Los Angeles linii Virgin Atlantic właśnie wylądował.
EnglishThe first thing to say is that we feared the arrival of Russian troops in Tbilisi.
Pierwszą rzeczą, o której należy powiedzieć, były nasze obawy przed przybyciem wojsk rosyjskich do Tbilisi.
EnglishTheir arrival is a direct consequence of the occupation of Latvia implemented by the Soviet Union.
Ich przyjazd to bezpośrednia konsekwencja okupacji Łotwy prowadzonej przez Związek Radziecki.
EnglishWith the arrival of the new administration in the US there is an enormous willingness here to cooperate.
Wraz z nadejściem nowej administracji amerykańskiej pojawiła się tu ogromna wola współpracy.
EnglishCongratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Gratulujemy przyjścia na świat Waszego ślicznego dziecka!
EnglishTheir arrival is dramatic enough to begin with.
Zacznijmy od tego, że sam ich przyjazd jest wystarczająco traumatycznym przeżyciem.
EnglishThe sudden arrival of thousands of migrants on the small Italian island of Lampedusa is an exceptional event.
Nagłe przybycie tysięcy migrantów na małą włoską wyspę Lampedusa jest wyjątkowym zdarzeniem.
EnglishThe registration certificate he was given on arrival by the Finnish authorities did not state his address.
W zaświadczeniu o rejestracji, które otrzymał po przyjeździe od władz fińskich, brakowało jego adresu.
EnglishThe arrival of electric cars on the market could represent a competitive advantage for European industry.
Wejście pojazdów elektrycznych na rynek mogłoby stanowić przewagę konkurencyjną przemysłu europejskiego.
EnglishThe food crisis has been swept out of people's minds by the arrival of the financial and economic crisis.
Wraz z nadejściem kryzysu finansowego i gospodarczego z ludzkich myśli wyparty został kryzys żywnościowy.
English(DE) Madam President, I do apologise for my late arrival.
(DE) Pani przewodnicząca! przepraszam za spóźnienie.
EnglishThe arrival of the specialist barge Big Foot 1 in late March suggests that further attempts are being planned.
Przybycie specjalistycznej barki Big Foot 1 pod koniec marca sugeruje, że są planowane dalsze działania.
EnglishTwo percent isn't 20 percent, but in the car business, which is slow moving, that's huge; that's arrival.
Dwa procent to nie 20 procent, ale w przemyśle samochodowym, który jest bardzo powolny, to dużo - to przełom.
English. - (SL) First of all I would like to apologise to Members for my late arrival.
urzędujący przewodniczący Rady. - (SL) Przede wszystkim chciałbym przeprosić posłów za moje spóźnienie.

"arrival gate" - polskie tłumaczenie

arrival gate
Polish
  • brama przylotu
  • brama przylotowa
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "arrival":

arrival
arrival time