"arrest warrants" po polsku

EN

"arrest warrants" - polskie tłumaczenie

EN

arrest warrants {liczba mnoga}

volume_up
arrest warrants (też: warrants for sb’s arrest)

Przykłady użycia - "arrest warrants" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishImplementing European arrest warrants also proved very effective.
Wprowadzenie w życie europejskiego nakazu aresztowania także okazało się bardzo skuteczne.
EnglishThe Court has issued a number of arrest warrants, including one against Ali Kushayb, a Janjaweed militia leader.
Trybunał wydał wiele nakazów aresztowania, w tym nakaz aresztowania Alego Kushayba, dowódcy milicji Janjaweed.
EnglishThe figures show that it is a useful tool, with 54 000 arrest warrants having been issued and 12 000 executed.
Dane wskazują na użyteczność tego narzędzia: dotychczas wydano 54 tysiące nakazów aresztowania, a wykonano 12 tysięcy.
EnglishHowever, and this is a recent movement, we see that the number of Arrest Warrants issued has risen dramatically since 2007.
Jednakże ostatnio obserwujemy radykalny wzrost liczby wydawanych nakazów aresztowania w stosunku do 2007 roku.
EnglishSome can hide under the privilege of immunity, some can even avoid justice and even European arrest warrants.
Niektóre mogą zasłaniać się swoim immunitetem, niektóre mogą uniknąć sprawiedliwości, a nawet europejskiego nakazu aresztowania.
EnglishThe European Arrest Warrants are issued in relation to prosecutions or final convictions in the issuing state.
Europejskie nakazy aresztowania wydawane są w odniesieniu do spraw sądowych lub prawomocnych wyroków w wydającym nakaz państwie.
EnglishBut, because there are lots of Poles in the UK, most of whom are very welcome, we get lots of arrest warrants from Poland.
Jednak z uwagi na dużą liczbę Polaków w naszym krajów, z których większość jest mile widziana, otrzymujemy wiele nakazów aresztowania z Polski.
EnglishWe cannot have people returned, via European arrest warrants, to an EU country who are then sent back to a third country for torture.
Nie możemy dopuścić do wydania osoby na podstawie europejskiego nakazu aresztowania do państwa UE, które następnie przekaże ją do państwa trzeciego na tortury.
EnglishThe arrest warrants issued by the ICC include one for the current Head of State of Sudan for crimes against humanity and war crimes.
Nakazy aresztowania wydane przez MTK za popełnione zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne objęły między innymi jedną z teraźniejszych głów państwa Sudanu.
EnglishIt is often said that Poland is one example of a country where there is no threshold test for the issuing of arrest warrants, either domestically or for European Arrest Warrants.
Polska jest często uważana za kraj, w którym nie stosuje się progów przy wydawaniu nakazów aresztowania, zarówno krajowych, jak i europejskich.
EnglishAt the same time, however, this instrument will fall into disrepute if European Arrest Warrants are used for, say, stolen bicycles, or merely in order to carry out questioning.
Instytucja ta zostanie jednak skompromitowana, jeśli będzie stosowana na przykład wobec złodziei rowerów lub jedynie w celu prowadzenia przesłuchań.
English(DE) Mr President, in recent years, European Arrest Warrants have been issued for trivial offences, such as the theft of two car tyres or the theft of a piglet.
(DE) Panie Przewodniczący! Europejski nakaz aresztowania bywa w ostatnich latach wystawiany w celu ścigania drobnych przestępstw, takich jak kradzież dwóch opon samochodowych czy prosiaka.
EnglishI happen to believe that the human rights assurance in European Arrest Warrants should be an explicit condition of extradition, even if the Commission hates that.
Żywię przekonanie, że zapewnienie poszanowania praw człowieka w ramach Europejskiego Nakazu Aresztowania powinno być warunkiem koniecznym ekstradycji, nawet jeśli pogląd ten razi Komisję.
EnglishThe International Criminal Court issued two arrest warrants against Sudan's former Minister of the Interior, Mr Ahmad Haroun, and against the militia leader Ali Mohammed Ali Abd-al-Rahman.
Międzynarodowy Trybunał Karny wydał dwa nakazy aresztowania: byłego sudańskiego ministra spraw wewnętrznych, Ahmada Harouna, i przywódcy milicji Alego Mohammeda Alego Abd-al-Rahmana.

Synonimy (angielski) dla "arrest warrant":

arrest warrant

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "arrest warrants"

arrest rzeczownik
warrants rzeczownik
arrest warrant rzeczownik