EN to arrange
volume_up
[arranged|arranged] {czasownik}

1. ogólne

to arrange (też: to configure, to fine-tune)
volume_up
ustawić {czas. dk}
to arrange (też: to agree)
volume_up
umówić się {czas. zwr. dk} (postanowić coś wspólnie)
If a dose of Bondenza is missed You should arrange an appointment to get the next injection as soon as possible.
Pominięcie zastosowania zastrzyku leku Bondenza Należy umówić się na wizytę w celu jak najszybszego przyjęcia zastrzyku leku.
I'll arrange rigged witnesses and put in the report... that the whole thing was a setup by a criminal friend of yours.
Załatwię lewych świadków i puszczę ploty... że to wszystko było zaplanowane przez twojego znajomego kryminalistę.
to arrange (też: to collate)
volume_up
zestawić {czas. dk}
to arrange (też: to align, to lay, to break in)
volume_up
ułożyć {czas. dk}
Arranging them in the right way would lead to economic growth in India and the development of the country, and would improve international stability.
Ułożenie ich w sposób właściwy doprowadzi do wzrostu gospodarczego w Indiach, do rozwoju tego państwa i zwiększy stabilność na świecie.
The adoption of the EU's 2011 budget by Parliament indicates that when dialogue is established between the Commission and the legislative, matters can be arranged for their mutual benefit.
Przyjęcie budżetu na 2011 rok przez Parlament świadczy o tym, że po ustanowieniu dialogu między Komisją a organami prawodawczymi możliwe jest ułożenie spraw z korzyścią dla obu stron.
The other things that religions do is to arrange time.
Religie również organizują czas.
Madam President, last week, I met a man in my local church who was arranging his son's memorial service.
Pani Przewodnicząca! W ubiegłym roku w mojej parafii spotkałam człowieka, który organizował nabożeństwo ku pamięci swego syna.
The challenges faced by this continent are not to do with holding parliamentary sittings or arranging one summit after another.
Wyzwaniom, przed którymi stoi ten kontynent, nie można sprostać poprzez zwoływanie parlamentarnych posiedzeń czy organizowanie jednego szczytu za drugim.
to arrange (też: to neaten, to order, to settle, to sort)
And this is what they unloaded for me: I had four yak loads of medical supplies, which are dumped in a tent, and here I am trying to arrange things.
. ~~~ A tu staram się je uporządkować.
to arrange (też: to orchestrate, to contrive)
volume_up
aranżować {czas. ndk}
Indeed, arranged marriages are on their way off this braid of human life.
Aranżowane małżeństwa odchodzą do lamusa.
to arrange
volume_up
rozmieścić {czas. dk}
In line with those aims, the Treaty arranges and simplifies both the institutional framework and the legal system of the Union.
I tak zgodnie z tymi celami traktat porządkuje i upraszcza zarówno ramy instytucjonalne, jak i system prawny Unii.
to arrange (też: to compose, to write)
volume_up
skomponować {czas. dk}
to arrange (też: to classify)
volume_up
szeregować {czas. ndk}
volume_up
rozmieszczać {czas. ndk}
to arrange (też: to set up)
volume_up
nagrać {czas. dk} [pot.]
to arrange (też: to set up)
to arrange

2. "together"

to arrange (też: to conspire, to collude)
volume_up
zmawiać się {czas. zwr. ndk}
to arrange (też: to conspire, to collude)
volume_up
zmówić się {czas. zwr. dk}

Przykłady użycia - "to arrange" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishNumber two, you arrange a screening, in class, of the greatest movie ever made.
Po drugie zaaranżuje pan w klasie pokaz, najlepszego filmu na świecie.
EnglishEmployers should be encouraged to arrange education and training for their employees.
Pracodawców należy zachęcać do organizowania kształcenia i szkoleń dla swoich pracowników.
EnglishI would like to ask you to arrange this with the Directorate General responsible for this area.
Chciałbym, aby załatwił pan to z dyrekcją generalną odpowiedzialną za ten obszar.
EnglishIn most EU countries, you can also arrange additional 'first-party' cover for the driver.
W większości krajów UE można uzyskać dodatkowe ubezpieczenie, obejmujące także kierowcę.
EnglishEvery option in the Arrange menu is also available when right-clicking on an object.
Każda opcja z menu Rozmieść jest także dostępna po kliknięciu obiektu prawym klawiszem myszy.
EnglishNot everyone has the money and the opportunity to be able to arrange this for themselves.
Nie wszyscy mają pieniądze i możliwości, aby zapewnić to sobie samemu.
EnglishAnd I said, just arrange these, from what's important to you and what's not, and then tell me why.
Kazałem poukładać je od najważniejszego do najmniej ważnego i uzasadnić wybór.
EnglishWhat we need is a democratic Zhou Enlai to arrange for a democratic opening up of his country.
Potrzeba nam demokratycznego Zhou Enlaia, który sprawi, że Chiny otworzą się na demokrację.
EnglishYour or your child's doctor will arrange for the blood tests to be done.
Lekarz prowadzący ustali terminy koniecznych badań krwi.
EnglishBecause the annexes are not binding, Member States can arrange the requisite procedures for themselves.
Ponieważ aneksy nie są wiążące, państwa członkowskie mogą same wprowadzać konieczne procedury.
EnglishHowever, several Member States also wanted this meeting which it was up to us to arrange.
Jednakże kilka państw członkowskich również wyraziło chęć uczestnictwa w tym spotkaniu, które musieliśmy zorganizować.
EnglishIt will also have to arrange consultations on the new VAT strategy with all stakeholders.
Komisja powinna także przeprowadzić konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami dotyczące nowej strategii dotyczącej VAT.
EnglishYou arrange the coordination in the group, and by doing that you get the same outcome, without the institutional difficulties.
Koordynację układamy w grupie, uzyskując przez to ten sam wynik, bez problemów instytucjonalnych.
EnglishI'll arrange rigged witnesses and put in the report... that the whole thing was a setup by a criminal friend of yours.
Załatwię lewych świadków i puszczę ploty... że to wszystko było zaplanowane przez twojego znajomego kryminalistę.
EnglishDM: We'll start by putting a lead into two sequence Siftables, arrange them into a series, extend it, add a little more lead.
DM: Do 2 Siftabli sekwencji wkładamy melodię, potem układamy je w sekwencję, przedłużamy, dodajemy melodii.
EnglishIf you miss an injection, you should contact your doctor to arrange your next injection as soon as you can.
W przypadku pominięcia wstrzyknięcia, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem w celu ustalenia terminu podania leku.
EnglishThe other things that religions do is to arrange time.
EnglishOne could arrange a football match between the European Union and Latin America or the African Union.
Można by zorganizować mecz piłki nożnej między reprezentacją Unii Europejskiej a reprezentacją Ameryki Łacińskiej czy Unii Afrykańskiej.
EnglishIn the old version, you can disable this option by going to the Arrange menu, and deselecting the Snap to grid option.
W starej wersji możesz wyłączyć tę opcję, przechodząc do menu Rozmieść i usuwając zaznaczenie opcji Przyciągaj do siatki.
EnglishIf your child misses the visit scheduled for the second or third injection, talk to your doctor and arrange another visit as soon as possible.
Jeżeli dziecko nie otrzyma drugiej lub trzeciej dawki szczepionki w wyznaczonym terminie, to należy