EN

around {przysłówek}

volume_up
1. ogólne
around
volume_up
wokół {przysł.} (czegoś)
It is difficult for those who have the floor to speak with this din all around.
Trudno jest przemawiać, kiedy wokół panuje takie zamieszanie.
We pushed them around on the site to make very literal contextual relationships.
Rozstawiliśmy je wokół strony, by sprawić wrażenie bardzo zależnych od kontekstów powiązań.
I believe that everything rests on and revolves around three main points.
Jestem przekonany, że wszystko zależy od trzech głównych punktów i kręci się wokół nich.
around (też: round)
And all it took to change things around was to allow for choice through rights identification.
Aby zmienić rzeczy dookoła wystarczyło dać wybór w zarządzaniu prawami.
Now the things that relate to it are swirling around.
Odnoszące się do niego elementy wirują dookoła.
Now, look around: just look next to your neighbor, look forward, look backward.
A teraz spójrzcie dookoła, po prostu spójrzcie na swojego sąsiada, spójrzcie przed siebie, za siebie.
around (też: locally)
When there's a lot of chlorophyll around, they see a lot of green light.
Kiedy jest dużo chlorofilu w okolicy, widzą dużo zielonego światła.
If you hear a lot about tiger attacks, there must be a lot of tigers around.
Jeśli słyszycie dużo o atakach tygrysów, to musi być dużo tygrysów w okolicy.
Choose an injection site at the lower abdominal wall, preferably around the navel.
Wybrać miejsce wstrzyknięcia w dolnej części ściany jamy brzusznej, najlepiej w okolicy pępka.
Based on some forecasts, in 2010 around 75% of the population will be living in coastal zones.
Zgodnie z niektórymi przewidywaniami w roku 2010 blisko 75% ludności będzie zamieszkiwać regiony przybrzeżne.
Looking forward, the conditions remain in place for the euro area economy to continue growing at around the potential rate.
W dalszej perspektywie nadal istnieją warunki dla utrzymania tempa wzrostu blisko potencjału.
It's a machine that will send particles around a tunnel, opposite directions, near the speed of light.
W nim cząstki podróżujące blisko prędkości światła W nim cząstki podróżujące blisko prędkości światła będą czasami zderzać się ze sobą.
around
So all the way around, you have a 24-hour timeline.
Czyli uzyskujemy koło, 24 godzinną oś czasową.
It happened in many places around the Caribbean.
Stało się tak w wielu miejscach koło Karaibów.
They go to bed around 8:00 p.m. until midnight and then again, they sleep from about 2:00 a.m. until sunrise.
Idą spać koło 20 i śpią do północy, potem śpią znowu od 2 do wschodu słońca.
around (też: all-around)
And we are educating our kids, having fewer kids, basically good news all around.
Edukujemy nasze dzieci, mamy mniej dzieci, generalnie dobre wieści dokoła.
We complain that Belarus has a weak rubber-stamp parliament, but look around you.
Narzekamy, że Białoruś ma słaby, marionetkowy parlament, lecz rozejrzyjmy się dokoła.
More beautiful and rich than the real world around us.
Piękniejsze i bogatsze niż świat dokoła nas.
around
It's just a hollow piece of plastic with an antenna that swivels around.
Po prostu pusty w środku kawałek plastiku z obracającą się wkoło antenką.
I mean, you see, everything seems to have been scattered aimlessly around the space.
Chodzi o to, że, widzicie, wszystko jest jakby porozrzucane wkoło bez ładu i składu.
So then you look around, you're under a canopy and you say, "This is good."
Więc rozglądasz się wkoło, nad tobą rozpostarty spadochron, mówisz sobie „Jest nieźle.”
around
Nazizm i komunizm były naokoło.
There's the galaxy in the middle, which is the Milky Way, and around that are the Hubble -- you know, nearby kind of galaxies, and there's a sphere that marks the different times.
W środku jest galaktyka, Droga Mleczna, naokoło są galaktyki widoczne dla Hubble'a, a te sfery pokazują różne przedziały czasu.
I know that because I have asked around and I have asked people to ring up airlines to inquire about their child safety systems.
Wiem to, ponieważ pytałam się naokoło mnie i prosiłam innych, by dzwonili do linii lotniczych i dowiadywali się na temat stosowanych systemów bezpieczeństwa dla dzieci.
around (też: surrounding)
And you walk around, and it points to things.
Chodzisz sobie wokoło i wskazujesz na różne rzeczy.
I got on my bicycle, and I cycled around the island of Malé.
Jeździłem rowerem wokoło wyspy Malé.
If the dark energy remains around, the stars around us will use up their nuclear fuel, they will stop burning.
Jeżeli ciemna energia istnieje wokoło, gwiazdy zużyją swoje paliwo nuklearne i zgasną.
So this image, for example, has close to, I think, around 10 billion pixels.
Ten obraz, dla przykładu, ma w przybliżeniu, jak sądzę, 10 miliardów pikseli.
This is already more than the entire EU budget, which, of course, only amounts to around 1%.
To już więcej niż cały budżet UE, który oczywiście wynosi w przybliżeniu 1%.
Hungarian dairy farmers will receive directly around EUR 3.3 million from the EUR 280 million envelope, roughly equivalent to HUF 890 million.
Węgierskie gospodarstwa mleczarskie otrzymają bezpośrednio około 3,3 miliona euro z przedmiotowych 280 milionów, czyli w przybliżeniu równowartość 890 milionów forintów.
around (też: approximately)
volume_up
jakieś {przysł.} [pot.]
Jakieś 60, 000$ na całą kurację.
It will always be possible to find a loophole in the provisions or a way around them.
Zawsze znajdą się jakieś furtki, obejścia.
But it's around us everywhere, presumably, if it hasn't been wiped out by some other process in the universe.
Ale jest wokół nas, prawdopodobnie, jeśli jakieś inne zjawisko go nie wygasiło. jeśli jakieś inne zjawisko go nie wygasiło.
around (też: about, approximately)
volume_up
gdzieś {przysł.} [pot.]
So Bob Gelfond's around here -- but somebody in the audience here has license number 20.
. ~~~ Tu gdzieś jest Bob Gelfons. ~~~ A ktoś na widowni ma licencję numer 20.
It's not a dinosaur; it's a whale, animals as big as office buildings still swimming around out there in our ocean.
. ~~~ Zwierzęta wielkości biurowców wciąż pływają gdzieś w oceanie.
I feel that there's a massive and bizarre idea going around that we have to bring more computers into schools.
Wydaje mi się, że gdzieś krąży ta dziwaczna myśl, że w szkołach powinno być więcej komputerów. ~~~ Ja mówię: Nie!
2. "approximately"
For example, there are around 190 million buildings in the EU that need to be heated.
Przykładowo, w UE jest około 190 milionów budynków potrzebujących ogrzania.
Of those roughly 29 million genes, we only have around 24,000 in our genome.
Spośród około 29 mln genów, mamy tylko około 24 000 w naszym genomie.
Around 7 million people in Europe suffer from neurodegenerative diseases.
Na choroby neurodegeneracyjne cierpi w Europie około 7 milionów osób.

Przykłady użycia - "around" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe reorganize things, we change them around, but we don't make anything unnatural.
My je przestawiamy i zmieniamy, lecz nie tworzymy niczego, co jest nienaturalne.
EnglishWhen DaTSCAN is injected into you, it is carried around the body in the blood.
Po podaniu do organizmu DaTSCAN transportowany jest w obrębie ciała przez krew.
EnglishThey take care of 20,000-odd people today in over 1,000 villages around Karnataka.
Zajmują się jakimiś 20 000 ludzi w ponad 1000 wiosek w całej prowincji Karnataka.
EnglishToday, we sit around a table and try to find a method of negotiating these matters.
Dziś siedzimy przy stole i staramy się znaleźć metodę negocjowania tych kwestii.
EnglishAnd of course fences around the world are all Cartesian, all strictly linear.
Oczywiście wszędzie na świecie ogrodzenia są kartezjańskie, całkowicie liniowe.
EnglishI'm going to do an international biennial; I need artists from all around the world.
Jeśli ma to być biennale międzynarodowe, to potrzebuję artystów z całego świata.
EnglishThese plants occur in great diversity, over 28,000 species around the world.
Te rośliny występują w wielkiej różnorodności, ponad 28 000 gatunków na świecie.
EnglishTransport is responsible for around a third of all CO2 emissions in the EU.
Transport odpowiedzialny jest za około jedną trzecią wszystkich emisji CO2 w UE.
EnglishFor example, in Lithuania around 50% of all car journeys are less than a kilometre.
Na przykład na Litwie około 50% przejazdów samochodem jest krótszych niż kilometr.
EnglishNo pretext may be invoked to get around this crucial requirement of transparency.
Pod żadnym pretekstem nie można obejść kluczowego wymogu dotyczącego przejrzystości.
EnglishThat power drill will be used around 12 to 13 minutes in its entire lifetime.
Ta wiertarka będzie używana przez około 12 do 13 minut przez całe swoje życie.
EnglishCancer is a disease that affects millions of people around the world every year.
Rak jest chorobą, która dotyka każdego roku miliony ludzi na całym świecie.
EnglishAnd before you knew it, there was a crowd of women around her, buying these dresses.
Zanim się spostrzegłam, zebrał się wokół niej tłum kobiet, które kupowały suknie.
EnglishIt's a pool of water, and the protocell starts moving itself around in the system.
Jest to zbiornik z wodą i protokomórka zaczyna się poruszać wewnątrz systemu.
EnglishStability and security around the Black Sea have a direct impact on Europe.
Stabilność i bezpieczeństwo wokół Morza Czarnego ma bezpośredni wpływ na Europę.
EnglishPortugal will pay the European Union around EUR 3 billion in interest per year.
Portugalia zapłaci Unii Europejskiej około 3 miliardów euro odsetek rocznie.
EnglishThe epicentre of the disease is still the area around Hamburg in northern Germany.
Epicentrum choroby nadal znajduje się w okolicach Hamburga, w Niemczech północnych.
EnglishIn the process, some 18 000 lives were lost and around 50 000 people were expelled.
Z biegiem czasu zginęło około 18 000 ludzi, a około 50 000 zostało wydalonych.
EnglishIf the Working Time Directive had been around, none of this would have been possible.
Gdyby wtedy obowiązywała dyrektywa dotycząca czasu pracy, nie byłoby to możliwe.
EnglishThe surrounding soft tissues are then closed around the implanted material.
Po aplikacji zszywa się otaczające tkanki miękkie, zamykając je wokół implantu.

Synonimy (angielski) dla "around":

around
all-around