EN

army {rzeczownik}

volume_up
army (też: host)
army (też: military)
The army of neighbouring Ethiopia has appointed itself their joint protector.
Armia sąsiadującej z Somalią Etiopii mianował siebie ich wspólnym obrońcą.
Shakashvili's army attacked and so triggered the global conflict.
To armia Saakaszwilego zaatakowała, rozpętując globalny konflikt.
These civilians must be allowed to leave so that the army can conclude its offensive.
Tej ludności cywilnej należy umożliwić ucieczkę, aby armia mogła dokończyć ofensywę.
army (też: military)
Outside was a contingent of the army, strike forces, police and civilian action forces.
Na zewnątrz zgromadziło się wojsko, oddziały specjalne, policja i cywilne bojówki.
Therefore the army is responsible for crimes against humanity.
Dlatego uważamy, że wojsko jest winne zbrodni przeciwko ludzkości.
And it came to pass that, when the army of the Chaldeans was broken up from Jerusalem for fear of Pharaoh's army,
Gdy tedy odciągnęło wojsko Chaldejczyków od Jeruzalemu przed wojskiem Faraonowem,

Przykłady użycia - "army" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThey have mobilised considerable army and police forces to deal with demonstrators.
Do ochrony przed demonstrantami zmobilizowano znaczne siły wojskowe i policyjne.
EnglishDo you not agree that the Turkish army should leave Cyprus immediately, Mr Solana?
Czy zgadza się pan ze mną, że armia turecka powinna natychmiast opuścić Cypr?
EnglishThese civilians must be allowed to leave so that the army can conclude its offensive.
Tej ludności cywilnej należy umożliwić ucieczkę, aby armia mogła dokończyć ofensywę.
EnglishI have to ask: why are Russian army units still present in the village of Pereva?
Pytam się: dlaczego rosyjskie wojska w dalszym ciągu są w wiosce Perewi?
EnglishOutside was a contingent of the army, strike forces, police and civilian action forces.
Na zewnątrz zgromadziło się wojsko, oddziały specjalne, policja i cywilne bojówki.
EnglishThe army of neighbouring Ethiopia has appointed itself their joint protector.
Armia sąsiadującej z Somalią Etiopii mianował siebie ich wspólnym obrońcą.
EnglishThe army, for example, is being applauded for its moderating and decisive role.
Na przykład armia zdobywa uznanie za swoją pośredniczącą i wiodącą rolę.
EnglishThe army and the military indulged themselves in the most sadistic form of brutality.
Armia i oddziały zbrojne pozwoliły sobie na najbardziej sadystyczną formę brutalności.
EnglishCivilians are constantly being killed or wounded in attacks by this army.
Ataki wojsk rządowych nieustannie powodują ofiary wśród ludności cywilnej.
EnglishThey are often held together by force, and the army's power is great.
Często są utrzymywane tylko dzięki użyciu siły, a władza armii jest ogromna.
EnglishYesterday, the army intervened, killing several people including an Italian journalist.
Wczoraj interweniowała armia, zabijając wiele osób, a wśród nich włoskiego dziennikarza.
EnglishI maintain this is code inside the Army for, "We don't want to do this."
Twierdzę, że to taki wewnętrzny szyfr w wojsku na "Nie chcemy tego robić.
EnglishSignificance: during World War II, jeans were brought to Europe by the US Army.
Znaczenie: Podczas II Wojny Światowej dżinsy wraz z armią amerykańską przywędrowały do Europy.
EnglishIs it possible to fight with an army against terrorists who use civilians as human shields?
Czy możliwa jest walka z armią terrorystów, którzy używają cywilów jako żywych tarcz?
EnglishNow, they were scouts in the rebels' army, they were known both far and wide.
Byli zwiadowcami w rebelianckiej armii, znani byli wzdłuż i wszerz.
EnglishMilitary service as a tank commander for the NVA (National People’s Army)
służba wojskowa na stanowisku dowódcy czołgu w Narodowej Armii Ludowej
EnglishI like the sermonisers who say, with regard to the Russian army, what did you expect?
Lubię głosicieli, którzy w odniesieniu do wojska rosyjskiego mówią: czego żeście oczekiwali?
EnglishThis process, in particular the intervention of the army, has led to criticism.
Ten proces, a zwłaszcza interwencja wojskowa, wywołały krytykę.
EnglishAnd you wait a little bit longer, because this is the Air Force teaching the Army how to wait.
I czekasz trochę dłużej, ponieważ teraz siły powietrzne uczą wojska lądowe czekania.
EnglishThe authorities and successive elections which they organised were supported by the army.
Dotychczasowe władze i kolejne ich wybory wspierane były przez wojsko.

"army general" - polskie tłumaczenie

army general
Polish
  • generał armii
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "army":

army
army corps
English