"armed conflict" po polsku

EN

"armed conflict" - polskie tłumaczenie

EN

armed conflict {rzeczownik}

volume_up
The armed conflict in the area can only be resolved by way of a political solution.
Konflikt zbrojny na tym obszarze można rozwiązać wyłącznie na drodze politycznej.
That is a recipe for disaster and even a recipe for armed conflict.
To jest przepis na katastrofę, a nawet na konflikt zbrojny.
There is instability in the north, fuelled by armed conflict with the Houthi rebels.
Należą do nich niestabilność na północy kraju, podsycana przez konflikt zbrojny z bojówkami Houthi.

Przykłady użycia - "armed conflict" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe armed conflict in the area can only be resolved by way of a political solution.
Konflikt zbrojny na tym obszarze można rozwiązać wyłącznie na drodze politycznej.
EnglishThere is instability in the north, fuelled by armed conflict with the Houthi rebels.
Należą do nich niestabilność na północy kraju, podsycana przez konflikt zbrojny z bojówkami Houthi.
EnglishThe Presidency is also concluding an update of the Guidelines on Children and Armed Conflict.
Prezydencja kończy również aktualizację wytycznych w sprawie dzieci w konfliktach zbrojnych.
EnglishBetween 1914 and 1945, 70 million people died in Europe alone as a result of armed conflict.
Między rokiem 1914 i 1945 w samej Europie zginęło 70 milionów ludzi w wyniku konfliktów zbrojnych.
EnglishThere are strong indications that Georgia and Russia were recently on the brink of armed conflict.
Wiele wskazuje na to, że Gruzja i Rosja znalazły się niedawno na krawędzi konfliktu zbrojnego.
EnglishThis is a fast-growing phenomenon in many armed conflict zones.
To nasilające się zjawisko w wielu strefach konfliktów zbrojnych.
EnglishThat is a recipe for disaster and even a recipe for armed conflict.
To jest przepis na katastrofę, a nawet na konflikt zbrojny.
EnglishEvery armed conflict has a political solution, but there has to be a will to find such a solution.
Każdy konflikt zbrojny ma rozwiązanie polityczne, ale musi panować wola znalezienia tego rozwiązania.
EnglishIt is vital to stop not just the armed conflict in Chad but also the fall-out from the crisis in Darfur.
Konieczne jest zablokowanie działań zbrojnych na terenie Czadu, ale i skutków kryzysu w Darfurze.
EnglishViolence against women in armed conflict is largely based on traditional views of women as property.
Przemoc wobec kobiet w konfliktach zbrojnych w dużym stopniu opiera się na tradycyjnym postrzeganiu kobiet jako własności.
EnglishHowever, we do know for certain that civilians, including women and children, are also being killed in the armed conflict.
Wiemy natomiast na pewno, że w konflikcie zbrojnym giną również osoby cywilne, w tym kobiety i dzieci.
EnglishWhen we think of armed conflict and most traditional war scenarios, we imagine men as the main victims.
Myśląc o konflikcie zbrojnym i najbardziej tradycyjnych scenariuszach wojennych, jako ofiary wyobrażamy sobie przede wszystkim mężczyzn.
English'Throughout its history, Europe has seen terrible outbreaks of armed conflict often rooted in prejudice and hatred.
Od początku swej historii Europa była świadkiem tragicznych konfliktów zbrojnych, których źródłem były często uprzedzenia i nienawiść.
EnglishA solution to the Abyei problem is needed urgently to prevent the escalation of armed conflict between Sudan and South Sudan.
Problem Abyei musi zostać rozwiązany natychmiast, by zapobiec rozwojowi konfliktu zbrojnego pomiędzy Sudanem i Sudanem Południowym.
English. - The treatment and safety of women and children in areas of armed conflict around the EU is a matter of growing concern.
na piśmie - Traktowanie i bezpieczeństwo kobiet i dzieci w rejonach konfliktów zbrojnych wokół UE jest powodem rosnącego niepokoju.
EnglishHowever, they must have some possibility to neutralise the armed conflict and help bring stability to this explosive corner of Africa.
Muszą mieć one jednak szansę na neutralizowanie konfliktu zbrojnego i przyczynienie się do stabilizacji w tym zapalnym rogu Afryki.
EnglishIn view of the armed conflict, the European Parliament must not confirm Russia's expectations.
W obliczu konfliktu zbrojnego Parlament Europejski nie może ulec tej tonacji, ale musi znaleźć wspólne, jednoznaczne, zdecydowane stanowisko.
EnglishArmed conflict in North Kivu province has continued with variable intensity for the last 10 years.
Działania zbrojne w prowincji Północne Kiwu toczą się z różnym nasileniem od 10 lat i pociągnęły już za sobą ponad 5 milionów ofiar.
EnglishExcept in the case of armed conflict, individuals should not be detained arbitrarily and should have the right to a fair, legal trial.
Za wyjątkiem konfliktów zbrojnych, obywatele nie powinni być przetrzymywani w sposób dowolny i powinni mieć prawo do uczciwego i legalnego procesu.
EnglishTwo months ago, we were confronted with an armed conflict; on 10 October we were able to observe the Russian withdrawal from the adjacent zones.
Dwa miesiące temu mieliśmy do czynienia z konfliktem zbrojnym; 10 października byliśmy świadkami wycofywania się Rosjan z przyległych stref.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "armed conflict"

conflict rzeczownik
armed przymiotnik
armed robbery rzeczownik
DMA conflict rzeczownik
IRQ conflict rzeczownik
armed to the teeth
font ID conflict rzeczownik
merge conflict rzeczownik
port conflict rzeczownik
border conflict rzeczownik