"ark" po polsku

EN

"ark" - polskie tłumaczenie

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "ark" w kontekście.

Słownik angielsko-polski

1
> >>

Przykłady użycia - "ark" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Englishthat Moses commanded the Levites, that bare the ark of the covenant of Jehovah, saying,
Rozkazał Mojżesz Lewitom, którzy nosili skrzynię przymierza Pańskiego, mówiąc:
EnglishAnd the ark of God was taken; and the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were slain.
Tamże skrzynia Boża wzięta jest, i dwaj synowie Heli polegli, Ofni i Finees.
EnglishThe staves shall be in the rings of the ark: they shall not be taken from it.
I rozkazał król Egipski babom Hebrejskim, z których imię jednej Zefora, a imię drugiej Fua;
EnglishZadok therefore and Abiathar carried the ark of God again to Jerusalem: and they abode there.
A tak odprowadzili zasię Sadok i Abijatar skrzynię Bożą do Jeruzalemu, i zostali tam.
EnglishAnd David was afraid of God that day, saying, How shall I bring the ark of God home to me?
I uląkł się Dawid Boga dnia onego, a rzekł: Jakoż mam wprowadzić do siebie skrzynię Bożą?
EnglishNow the Philistines had taken the ark of God, and they brought it from Eben-ezer unto Ashdod.
Tedy Filistynowie wzięli skrzynię Bożą, i zanieśli ją z Ebenezer do Azotu.
EnglishAnd the ark of Jehovah was in the country of the Philistines seven months.
I była skrzynia Pańska w ziemi Filistyńskiej przez siedm miesięcy.
EnglishAnd he stayed yet other seven days; and again he sent forth the dove out of the ark;
I nazwał Bóg suche miejsce ziemią, a zebranie wód nazwał morzem.
EnglishCommand the priests that bear the ark of the testimony, that they come up out of the Jordan.
Rozkaż kapłanom, niosącym skrzynię świadectwa, aby wystąpili z Jordanu.
EnglishAnd David was afraid of Jehovah that day; and he said, How shall the ark of Jehovah come unto me?
A tak uląkł się Dawid Pana dnia onego, i mówił: Jakoż wnijdzie do mnie skrzynia Pańska?
EnglishAnd Joshua rose early in the morning, and the priests took up the ark of Jehovah.
Wstał zasię Jozue rano, a kapłani wzięli skrzynię Pańską.
EnglishAnd they went in unto Noah into the ark, two and two of all flesh wherein is the breath of life.
I niech będą za światła na rozpostarciu nieba, aby świeciły nad ziemią; i stało się tak.
EnglishSong: Before God destroyed the people on the Earth, he warned Noah to build an Ark.
Zanim Bóg zniszczył ludzkość, nakazał Noemu wybudować Arkę.
EnglishBut there is a much more fundamental mistake in the overall story of the ark that's not reported here.
Ale jest tam ważniejszy błąd, w całej opowieści o arce, którego nie wzięto pod uwagę.
EnglishWe also produce media for dissemination to the public -- free through the CyArk website.
Tworzymy również media, które są powszechnie rozprowadzane za darmo poprzez stronę internetową CyArk.
EnglishBehold, the ark of the covenant of the Lord of all the earth passeth over before you into the Jordan.
Oto, skrzynia przymierza Panującego nad wszystką ziemią pójdzie przed wami przez Jordan.
EnglishAnd he put the staves into the rings on the sides of the ark, to bear the ark.
A było wszystkich dusz, które wyszły z biódr Jakóbowych, siedmdziesiąt dusz; a Józef był przedtem w Egipcie.
EnglishAnd it came to pass at the end of forty days, that Noah opened the window of the ark which he had made:
Potem rzekł Bóg: Niech będzie rozpostarcie, w pośrodku wód, a niech dzieli wody od wód.
EnglishAnd David went and brought up the ark of God from the house of Obed-edom into the city of David with joy.
Tedy szedłszy Dawid, wziął skrzynię Bożą z domu Obededoma do miasta Dawidowego z weselem.
Englishand Benaiah and Jahaziel the priests with trumpets continually, before the ark of the covenant of God.
Benajasz zaś i Jachazyjel kapłani z trąbami ustawiczne byli przed skrzynią przymierza Bożego.
Pozostałe hasła
English
  • ark

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-niemieckim.