"Aristotle" po polsku

EN

"Aristotle" - polskie tłumaczenie

volume_up
Aristotle {nazwa wł.}
EN

Aristotle {nazwa własna}

volume_up
1. Historia
So Aristotle was very interested in watching how the craftsmen around him worked.
Arystoteles bardzo lubił obserwować rzemieślników podczas pracy.
Together they comprise practical wisdom, which Aristotle thought was the master virtue.
Razem tworzą zdrowy rozsądek, który Arystoteles uznawał za cnotę mistrzów.
And Aristotle said often in dealing with other people, we need to bend the rules.
Arystoteles powiedział, że często w kontaktach z ludźmi musimy naginać zasady.

Przykłady użycia - "Aristotle" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd Aristotle said often in dealing with other people, we need to bend the rules.
Arystoteles powiedział, że często w kontaktach z ludźmi musimy naginać zasady.
EnglishTogether they comprise practical wisdom, which Aristotle thought was the master virtue.
Razem tworzą zdrowy rozsądek, który Arystoteles uznawał za cnotę mistrzów.
EnglishAccording to Aristotle, justice means giving people what they deserve.
Według Arystotelesa sprawiedliwość to dawanie ludziom tego na co zasługują.
EnglishSo Aristotle was very interested in watching how the craftsmen around him worked.
Arystoteles bardzo lubił obserwować rzemieślników podczas pracy.
EnglishAristotle said, "We should seek only so much precision in each subject as that subject allows."
Powiedział: "Każdy obiekt studiujmy tak dokładnie na ile ten obiekt pozwala".
EnglishIn the words of Aristotle, it is not about outward appearance but about inward significance.
Przywołując słowa Arystotelesa, nie chodzi o wygląd zewnętrzny, lecz o znaczenie wewnętrzne.
EnglishAlexander's mother, his parents, his teacher Aristotle told him the story of Homer's "Iliad."
Matka Aleksandra, rodzice, nauczyciel Arystoteles, opowiadali mu historię o "Iliadzie" Homera.
EnglishIt is the basic wisdom of Aristotle that that which nobody owns, nobody will care for.
Podstawową mądrością Arystotelesa jest to, że o rzecz, która do nikogo nie należy, nikt nie będzie dbał.
EnglishAristotle had a different reason for saying the best flutes should go to the best flute players.
Arystoteles miał inny powód aby najlepsze flety dostali najlepsi.
English"Practical wisdom," Aristotle told us, "is the combination of moral will and moral skill."
"Wiedza praktyczna", jak powiedział nam Arystoteles, "jest połączeniem moralnej woli ze zdolnością moralną".
EnglishYou know, Aristotle says a tragedy is that moment when the hero comes face to face with his true identity.
Wg Arystotelesa tragedia to moment, w którym bohater staje twarzą w twarz ze swą tożsamością.
EnglishBut Peter, Aristotle doesn't agree with you that that's the reason.
Ale Peter Arystoteles nie zgodziłby się z tobą.
EnglishAristotle thought ethics wasn't a lot like math.
Arystoteles uważał, że etyka nie przypomina w ogóle matematyki.
EnglishAs Aristotle said, 'well begun is half done'.
Jak to powiedział Arystoteles, "dobry początek to połowa roboty”.
EnglishIs it Plato, is it Aristotle, is it Kant, is it Mill?
Czy za Platonem, Arystotelesem, Kantem czy za Millem?
EnglishAnd Aristotle said, "Hah, they appreciated that sometimes to design rounded columns, you need to bend the rule."
Arystoteles powiedział, że doceniali to, że czasem by zaprojektować okrągłą kolumnę trzeba naginać zasady.
EnglishAnd in particular, the virtue that we need most of all is the virtue that Aristotle called "practical wisdom."
W szczególności cnotą, której potrzebujemy przede wszystkim jest - jak to Arystoteles nazywał -- zdrowy rozsądek.
EnglishActually, that was Aristotle's answer too.
Dlaczego? ~~~ Właściwie to samo mówił Arystoteles.
EnglishAristotle, in particular, he was not amused.
EnglishIt goes all the way back to Aristotle.