EN

arising {przymiotnik}

volume_up
arising
arising (też: ascendant, ascendent)
arising

Przykłady użycia - "arising" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe must face up to the new challenges arising in the context of cohesion policy.
Musimy stawić czoła nowym wyzwaniom, jakie powstają w kontekście polityki spójności.
English(CS) Madam President, there are three main issues arising in relation to the Arctic.
(CS) Pani Przewodnicząca! Istnieją trzy zasadnicze kwestie w odniesieniu do Arktyki.
EnglishMany conflicts are arising and recently, the situation has only got worse.
Dochodzi do wielu nowych konfliktów, a ostatnio sytuacja uległa jeszcze pogorszeniu.
EnglishMigration flows arising from instability: scope and role of EU foreign policy (
Ruchy migracyjne wynikające z braku stabilności: zakres i rola polityki zagranicznej UE (
EnglishCould we really not have taken a different attitude to prevent this situation arising?
Czy naprawdę nie mogliśmy od razu zadziałać inaczej, aby uniknąć zaistniałej sytuacji?
Englishif you have an autoimmune disease (disease arising from or directed against your own tissues),
jeśli u pacjenta występuje choroba autoimmunologiczna (skierowana przeciw własnym
EnglishThe social conflicts arising from this are threatening existing European frameworks.
Wiążące się z tym konflikty społeczne zagrażają istniejącym ramowym rozwiązaniom europejskim.
EnglishIn all of these areas, the powers arising from the Treaty of Lisbon have been confirmed.
We wszystkich tych obszarach potwierdzono uprawnienia wynikające z traktatu lizbońskiego.
EnglishHow successful we will be in the global competition arising from this depends on us.
Nasz sukces w wynikającej stąd globalnej konkurencji zależy od nas.
EnglishThese would reduce farmers' losses arising from price fluctuations.
Zmniejszyłoby to straty ponoszone przez rolników w wyniku fluktuacji cen.
Englishif you have an autoimmune disease (disease arising from or directed against your own tissues),
Jeśli u pacjenta występuje choroba autoimmunologiczna (choroba skierowana przeciw własnym
EnglishIt has also assimilated this legislation as arising from the adoption of the Charter of Fundamental Rights.
Przyswoił również te przepisy jako wynikające z przyjęcia karty praw podstawowych.
English. - Migration flows arising from instability are a challenge for the European Union.
na piśmie - Ruchy migracyjne spowodowane brakiem stabilności są wyzwaniem dla Unii Europejskiej.
EnglishThen there is the financial expenditure arising from environmental taxes and environmental charges.
Następne są wydatki związane z podatkami i opłatami środowiskowymi.
EnglishThe text, as arising from the trialogues, can be supported and adopted.
Tekst w postaci, jaka wyłoniła się z rozmów trójstronnych, zasługuje na poparcie i może zostać przyjęty.
English. - Migration flows arising as a result of instability constitute a challenge for the EU.
na piśmie - Ruchy migracyjne spowodowane brakiem stabilności są wyzwaniem dla Unii Europejskiej.
EnglishMoldova is facing very serious economic problems arising from the global financial crisis.
Mołdawia zmaga się z bardzo poważnymi trudnościami gospodarczymi wywołanymi światowym kryzysem finansowym.
EnglishHow can we protect ourselves from, and avoid, the nuclear threat arising from these disasters?
W jaki sposób możemy ochronić się przed zagrożeniami nuklearnymi będącymi skutkami tych klęsk i ich uniknąć?
EnglishWorkers' rights issues arising from the Laval and other judgments must be comprehensively addressed.
Kwestie praw pracowniczych wywiedzione ze sprawy Lavala i innych wyroków należy rozwiązać kompleksowo.
EnglishGreat inequality is arising within a single country, as Serbian and Croatian Bosnians do receive a passport.
W jednym kraju powstaje wielka nierówność, gdyż bośniaccy Serbowie i Chorwaci paszport otrzymują.