EN

arisen {przymiotnik}

volume_up
arisen (też: ensuing)
There are no circumstances that have arisen to change the reasons.
Nie powstały żadne nowe okoliczności uzasadniające zmianę tych powodów.
Bad news: China has arisen, yet we have slumbered away.
Złe wiadomości: Chiny powstały, a my przespaliśmy ten moment.
The second problem (which several speakers mentioned) is the problem that has arisen with the Structural Funds.
Drugi problem (o którym wspomniało kilku mówców) to problem powstały w związku z funduszami strukturalnymi.
PL

arszenik {męski}

volume_up
1. Chemia
arszenik
Tytuł redakcji "Zakupoholiczka - cudzołożnica połyka arszenik popełniwszy oszustwo podatkowe" (śmiech) I mój faworyt.
And they wrote "Shopaholic Adulteress Swallows Arsenic After Credit Fraud."

Przykłady użycia - "arisen" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis is a debate in which problems of both procedure and substance have arisen.
Jest to debata, w której podniesiono problemy zarówno proceduralne, jak i materialne.
EnglishA great many outstanding questions have arisen to which we still do not have answers.
Pojawiło się bardzo wiele nierozstrzygniętych pytań, na które nadal nie znamy odpowiedzi.
EnglishA suitable time has also arisen for an in-depth debate here in Parliament.
Nadszedł również właściwy czas na dogłębną debatę tu - w Parlamencie.
EnglishThis will offer the countries the chance to focus on overcoming the problems which have arisen.
Stworzy to wymienionym krajom szansę na przezwyciężenie powstałych problemów.
EnglishA tendency to question this fundamental Union policy has arisen of late.
Od pewnego czasu ujawnia się tendencja do kwestionowania tej fundamentalnej polityki unijnej.
EnglishA final issue has arisen rather late in the day: the protection of intellectual property rights.
Późno pojawiła się ostatnia kwestia: ochrona praw własności intelektualnej.
EnglishParliament has always opposed the hierarchy of grounds for discrimination that has arisen.
Parlament zawsze sprzeciwiał się hierarchii przyczyn dyskryminacji, która się ukształtowała.
EnglishNew powers have arisen and are becoming actively involved in global policy in various areas.
Powstają nowe potęgi które wchodzą do czynnej gry w polityce globalnej w różnych obszarach.
EnglishThere are no circumstances that have arisen to change the reasons.
Nie powstały żadne nowe okoliczności uzasadniające zmianę tych powodów.
EnglishThe committee certainly agreed on that, otherwise the question would not have arisen in committee.
Komisja bez wątpienia zgodziła się z tym, inaczej ta sprawa nie trafiłaby na jej obrady.
EnglishThere were socialist governments everywhere that these budgetary and financial problems have arisen.
Wszędzie, gdzie pojawiły się problemy budżetowe i finansowe, rządy sprawowali socjaliści.
EnglishIn practice, wide divergences have arisen among the various Member States and among supervisors.
W praktyce narosło wiele rozbieżności wśród różnych państw członkowskich i wśród inspektorów.
EnglishA new situation has now arisen as a result of the entry into force of the Treaty of Lisbon.
Obecnie na skutek wejścia w życie traktatu z Lizbony powstała nowa sytuacja. Czy powinien to być art.
EnglishThe Chinese Premier blames the Dalai Lama for the situation that has arisen.
Premier Chin wini za powstałą sytuację Dalajlamę.
EnglishWe realise that the situation that has arisen calls for action.
Zdajemy sobie sprawę, że zaistniała sytuacja wymaga działania.
EnglishWhere this approach has not been followed, difficulties have arisen in certain Member States.
Tam, gdzie nie przyjęto takiego podejścia, w niektórych państwach członkowskich pojawiły się trudności.
EnglishThe question as to how to choose between cohesion or competitiveness, equality or efficiency has recently arisen.
Ostatnio stawia się pytania: spójność czy konkurencyjność, równość czy efektywność?
EnglishThe situation has changed since the agreement was first signed and new challenges and problems have arisen.
Od zawarcia pierwszej umowy sytuacja uległa zmianie, pojawiły się nowe wyzwania i problemy.
EnglishBad news: China has arisen, yet we have slumbered away.
Złe wiadomości: Chiny powstały, a my przespaliśmy ten moment.
EnglishThis postponement has arisen from the refusal to provide the opposition leader Morgan Tsvangirai with a passport.
To opóźnienie wynika z odmowy wydania paszportu przywódcy opozycji Morganowi Tsvangiraiowi.