EN to arise
volume_up
[arose|arisen] {czasownik}

You say that, in this case, conflict could still arise.
Mówi pan, w tym wypadku, że konflikt w dalszym ciągu może powstać.
It could hinder the progress of Europe but, with the relevant precautions in place, new possibilities may arise.
Może to utrudnić postęp Europy, lecz przy wykorzystaniu właściwych środków ostrożności mogą powstać nowe możliwości.
If there arise in the midst of thee a prophet, or a dreamer of dreams, and he give thee a sign or a wonder,
Gdyby powstał między wami prorok, albo sny miewający, i ukazałciby znak, albo cud;
arise, and be baptized, and wash away thy sins, calling on his name.
Wstań, a ochrzcij się, a omyj grzechy twoje, wzywając imienia Pańskiego.
But he, taking her by the hand, called, saying, Maiden, arise.
A on wygnawszy precz wszystkich, i ująwszy ją za rękę, zawołał, mówiąc: Dzieweczko, wstań
Arise, and go down to the potter's house, and there I will cause thee to hear my words.
Wstań, a wstąp do domu garncarzowego, a tam sprawię, że usłyszysz słowa moje.
volume_up
pojawić się {czas. zwr. dk}
We have taken notice of the problems that can arise with the European textile industry, and with the ethanol industry.
Odnotowaliśmy problemy, jakie mogą pojawić się w europejskim sektorze tekstylnym oraz sektorze etanolu.
I would, for example, like other people to take up concerns that might arise in Ireland for my citizens.
Chciałabym na przykład, aby inni wzięli pod uwagę obawy, które mogą pojawić się wśród obywateli mojego kraju, Irlandii.
It is clear that, regardless of intentions and apportionments, the problem may arise again unless measures are taken.
Oczywiste jest, że niezależnie od intencji i podziałów, problem ten może pojawić się ponownie, chyba, że podjęte zostaną jakieś środki.
to arise (też: to emerge, to result)
These arise, in particular, from debt, high food and fuel prices and climate change.
Wynikają one zwłaszcza z zadłużenia, wysokich cen żywności i paliwa oraz zmian klimatycznych.
They arise from the very nature of this sector, which is dominated by micro-enterprises and SMEs.
Wynikają one z samego charakteru tego sektora, który jest zdominowany przez mikroprzedsiębiorstwa i MŚP.
We also need to address a number of issues which arise because of the EU's status under international law.
Musimy też zadbać o szereg kwestii wynikających ze statusu UE w prawie międzynarodowym.
to arise (też: to rise, to uprise)
volume_up
powstawać {czas. ndk}
In practice, major legal problems still arise in connection with international adoptions.
W praktyce nadal powstają poważne problemy prawne w związku z adopcjami międzynarodowymi.
Upon this notification a vacancy shall arise on the bench.
Z chwilą tego zawiadomienia w składzie sędziowskim powstaje wakat.
These are all questions that arise and need to be answered.
Powstaje szereg pytań wymagających odpowiedzi.
to arise
volume_up
wyniknąć {czas. dk}
The rapporteur points out the advantages which the euro brings but also the risks and problems which may arise.
Pan poseł sprawozdawca przedstawia korzyści, jakie przynosi euro, jak również ryzyka i problemy, jakie mogą wyniknąć.
The purpose of this is to avoid any kind of illegality which might arise from a sudden and excessive reduction of controls.
Celem jest tutaj zapobieżenie wszelkim naruszeniom prawa, jakie mogłyby wyniknąć z nagłego i nadmiernego rozluźnienia mechanizmów kontrolnych.
We have all got to work together to overcome this problem and prevent the civil unrest and misery that could arise from it.
Wszyscy musimy współpracować, żeby przezwyciężyć ten problem i zapobiec niepokojom społecznym i dramatom, które mogą z nich wyniknąć.
to arise (też: to decline)
volume_up
zajść {czas. dk}
And Jeroboam's wife did so, and arose, and went to Shiloh, and came to the house of Ahijah.
I uczyniła tak żona Jeroboamowa, a wstawszy poszła do Sylo, i weszła do domu Achyjaszowego; ale Achyjasz nie mógł już widzieć, bo mu były zaszły oczy dla starości jego.
to arise (też: to rise, to stand up)
We must not allow either of these situations to arise.
Nie możemy pozwolić, by zaistniała którakolwiek z tych sytuacji.
Could we really not have taken a different attitude to prevent this situation arising?
Czy naprawdę nie mogliśmy od razu zadziałać inaczej, aby uniknąć zaistniałej sytuacji?
We realise that the situation that has arisen calls for action.
Zdajemy sobie sprawę, że zaistniała sytuacja wymaga działania.
to arise (też: to develop)
volume_up
wywiązać {czas. dk}
I thus hope that a discussion arises between the payers, the road freight sector and the government on the use of this money and efficiency.
Mam więc nadzieję, że pomiędzy płatnikami, sektorem przewozów drogowych i rządem wywiąże się dyskusja w sprawie wykorzystania tych pieniędzy i wydajności.
to arise (też: to be born)
volume_up
urodzić się {czas. zwr. dk}
to arise
volume_up
nadarzyć się {czas. zwr. dk}
to arise (też: to come up)
volume_up
wyłaniać się {czas. zwr. ndk}
to arise (też: to occur)
volume_up
nasunąć się {czas. zwr. dk}
to arise
volume_up
nasuwać się {czas. zwr. ndk}
to arise
volume_up
nadarzać się {czas. zwr. ndk}
to arise (też: to come up)
volume_up
wyłonić się {czas. zwr. dk}

Przykłady użycia - "to arise" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishOn the other hand, we have shown the difficulties that arise when funding is rigid.
Z drugiej strony wskazaliśmy na trudności wynikające z usztywnienia finansowania.
EnglishFor which is easier, to say, Thy sins are forgiven; or to say, Arise, and walk?
Albowiem cóż łatwiej rzec: Odpuszczone są tobie grzechy, czyli rzec: Wstań, a chodź?
EnglishWe are well aware of the problems that arise from a lack of energy independence.
Mamy świadomość problemu wynikającego z braku niezależności energetycznej.
EnglishSo why does this phenomenon arise, which the Commissioner says cannot be measured?
Skąd zatem bierze się ten problem, którego według pana komisarza nie da się zmierzyć.
EnglishParadoxically, situations such as the ones already described arise very frequently.
Paradoksalnie sytuacje takie jak przedstawione wcześniej zdarzają się niezwykle często.
EnglishArise, and go down to the potter's house, and there I will cause thee to hear my words.
Wstań, a wstąp do domu garncarzowego, a tam sprawię, że usłyszysz słowa moje.
EnglishWe have stated quite clearly that, if such cases should arise, there is a clear answer.
Wyraźnie ustaliliśmy, że jeśli zaistnieją takie przypadki, to odpowiedź jest jasna.
EnglishSecondly, questions about mortgage lending in the United States inevitably arise.
Po drugie nieuchronnie pojawiają się pytania o kredyty hipoteczne w Stanach Zjednoczonych.
EnglishFuture years and decades will also demand responses to new challenges that arise.
W kolejnych latach i dekadach trzeba będzie sprostać nowym wyzwaniom.
EnglishWhich is easier, to say, Thy sins are forgiven thee; or to say, Arise and walk?
Cóż jest łatwiejszego, rzec: Odpuszczone są tobie grzechy twoje, czyli rzec: Wstań a chodź?
EnglishThese symptoms can temporally deteriorate or even arise after discontinuation of treatment.
Po odstawieniu leku objawy te mog przej ciowo ulec zaostrzeniu lub dopiero wyst pi.
EnglishI must also mention the sectors in which the worst problems arise.
Muszę również wspomnieć o obszarach, w których pojawiają się najgorsze problemy.
EnglishArise, go unto Nineveh, that great city, and preach unto it the preaching that I bid thee.
Wstań, idź do Niniwy, tego miasta wielkiego, a każ przeciwko niemu to, coć rozkazuję.
EnglishThese symptoms can temporally deteriorate or even arise after discontinuation of treatment.
Po odstawieniu leku objawy te mogą przejściowo ulec zaostrzeniu lub dopiero wystąpić.
EnglishThat said, by way of conclusion I would like to remind people why these problems arise.
Podsumowując, chciałbym przypomnieć, dlaczego te problemy mają miejsce.
EnglishAnd Jesus came and touched them and said, Arise, and be not afraid.
Tedy przystąpiwszy Jezus dotknął się ich i rzekł: Wstańcie, a nie bójcie się.
EnglishNow will I arise, saith Jehovah; now will I lift up myself; now will I be exalted.
Teraz powstanę, mówi Pan, teraz się wywyższę, teraz się podniosę.
EnglishThe fact that tensions and instability arise from such situations is not questionable.
Fakt, że napięcia i niestabilność biorą się właśnie z takiego stanu rzeczy, jest bezsporny.
EnglishThese arise, in particular, from debt, high food and fuel prices and climate change.
Wynikają one zwłaszcza z zadłużenia, wysokich cen żywności i paliwa oraz zmian klimatycznych.
EnglishThe problems arise in connection with the commercial utilisation of animals.
Problemy rodzą się w związku z komercyjnym wykorzystaniem zwierząt.