"aripiprazole" po polsku

EN

"aripiprazole" - polskie tłumaczenie

EN

aripiprazole {rzeczownik}

volume_up
1. Chemia
aripiprazole
volume_up
arypiprazol {m.}
The active substance in Abilify, aripiprazole, is an antipsychotic medicine.
Substancja czynna preparatu Abilify, arypiprazol, jest lekiem przeciwpsychotycznym.
Aripiprazole did not impair fertility in reproductive toxicity studies.
Arypiprazol nie zaburzał płodności w badaniach toksycznego wpływu na reprodukcję.
Aripiprazole is well absorbed when administered orally as the solution.
Arypiprazol po podaniu doustnym w postaci roztworu jest dobrze wchłaniany.

Przykłady użycia - "aripiprazole" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe active substance in Abilify, aripiprazole, is an antipsychotic medicine.
Substancja czynna preparatu Abilify, arypiprazol, jest lekiem przeciwpsychotycznym.
EnglishSuicidal thoughts and behaviours have been reported during aripiprazole treatment.
W czasie leczenia arypiprazolem zgłaszano występowanie myśli i zachowań samobójczych.
EnglishAripiprazole did not impair fertility in reproductive toxicity studies.
Arypiprazol nie zaburzał płodności w badaniach toksycznego wpływu na reprodukcję.
EnglishPatients should be advised not to breast feed if they are taking aripiprazole.
Lekarz powinien poradzić pacjentce, by nie karmiła piersią, jeżeli przyjmuje arypiprazol.
EnglishThere is no effect of a high fat meal on the pharmacokinetics of aripiprazole.
Spożywanie posiłków o dużej zawartości tłuszczu nie wpływa na farmakokinetykę arypiprazolu.
EnglishABILIFY 7.5 mg/ ml solution for injection aripiprazole Intramuscular use
ABILIFY 7, 5 mg/ ml roztwór do wstrzykiwań arypiprazol Podanie domięśniowe
EnglishAripiprazole is well absorbed when administered orally as the solution.
Arypiprazol po podaniu doustnym w postaci roztworu jest dobrze wchłaniany.
EnglishThe AUC and Cmax of dehydro-aripiprazole, the active metabolite, decreased by 32 % and 47 %.
AUC i Cmax dehydroarypiprazolu, aktywnego metabolitu, były zmniejszone o 32 % i 47 %.
EnglishAbilify is a medicine containing the active substance aripiprazole.
Preparat Abilify jest lekiem zawierającym substancję czynną – arypiprazol.
EnglishThe total body clearance of aripiprazole is 0.7 ml/ min/ kg, which is primarily hepatic.
Całkowity klirens arypiprazolu wynosi 0, 7 ml/ min/ kg i jest to głównie klirens wątrobowy.
EnglishThe usual dose is 15 ml solution (corresponding to 15 mg aripiprazole) once a day.
Zazwyczaj stosowana dawka leku ABILIFY to 15 ml roztworu na dobę (co odpowiada 15 mg arypiprazolu).
EnglishThe single- dose pharmacokinetics of aripiprazole were linear and dose-proportional.
Farmakokinetyki pojedynczych dawek arypiprazolu były liniowe oraz proporcjonalnie zależne od dawki.
EnglishThere are no adequate and well-controlled trials of aripiprazole in pregnant women.
Nie przeprowadzono dotychczas odpowiednich badań dotyczących działania arypiprazolu u kobiet w ciąży.
EnglishThere are no adequate and well-controlled trials of aripiprazole in pregnant women.
Nie były prowadzone prawidłowe i dobrze kontrolowane badania kliniczne arypiprazolu u kobiet w ciąży.
EnglishEach orodispersible tablet contains 10 mg of aripiprazole.
Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 10 mg arypiprazolu.
EnglishEach orodispersible tablet contains 15 mg of aripiprazole.
Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 15 mg arypiprazolu.
EnglishEach orodispersible tablet contains 30 mg of aripiprazole.
Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 30 mg arypiprazolu.
EnglishThe maximum daily dose of aripiprazole is 30 mg (including all formulations of aripiprazole).
Maksymalna dawka dobowa arypiprazolu wynosi 30 mg (włączając wszystkie postacie arypiprazolu).
EnglishIn clinical trials of aripiprazole, the incidence of QT prolongation was comparable to placebo.
W badaniach klinicznych arypiprazolu przypadki wydłużenia odstępu QT były porównywalne z placebo.
EnglishIt is not known whether aripiprazole is excreted in human milk.
Nie wiadomo, czy arypiprazol przenika także do ludzkiego mleka.